Traducció, Literatura i Cultura A (català) Codi:  21.532    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els principals corrents estètics i literaris catalans en relació als europeus des del Romanticisme fins a l’actualitat. Figures catalanes més destacades i obres més rellevants. Teories traductològiques vigents en aquesta època. Traduccions i traductors principals al català en els segles XIX i XX i llur recepció en la cultura catalana.

 • De l’època romàntica al Naturalisme. Les dificultats d’incorporar els corrents europeus. El lent accés del català a la traducció. La traducció dels autors catalans a Europa. 
 • Del Modernisme a la Guerra civil. La importància de la traducció modernista i noucentista. Dels moviments avantguardistes i simbolistes al domini de la narrativa. El camí vers la normalitat cultural. El paper dels traductors i de les editorials. 
 • El règim franquista i la traducció. De la prohibició a la permissivitat. La recuperació dels anys seixanta. Traductors, traduccions i editorials.
 • De la fi del franquisme a l’actualitat. L’accés universitari dels estudis de traducció. La professionalització dels traductors. El mercat editorial global.

Amunt

Objectius:

 • Conèixer els principals moviments estètics europeus i catalans contemporanis.
 • Conèixer les obres literàries més representatives del període.
 • Conèixer les principals teories de la traducció del període.
 • Conèixer les traduccions més representatives del període.
 • Aproximar-se al context històric i cultural dels autors i les obres programades.
 • Saber interpretar, analitzar i comentar textos.


Competències:

 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en l’esmentada llengua.
 • Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.
 • Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Amunt

DE L’ÈPOCA ROMÀNTICA AL NATURALISME 

1. Introducció: De l’època romàntica al Naturalisme. Les dificultats d’incorporar els corrents europeus

2. Del lent accés del català a la traducció: Dels anys 30 als 50

3. L’arrancada: els anys 60 i 70

3.1 Les traduccions d’autors provençals

3.2 Les traduccions de clàssics grecollatins

3.3 Les traduccions de romàntics estrangers

3.4 Les traduccions d’autors d’altres literatures hispàniques

3.5 Les traduccions en el Diari Català (1879-1881)

4. Els anys 80 i 90

4.1 Narcís Oller, traductor

4.2 Les autores catalanes vuitcentistes i la traducció

 

EL MODERNISME

1. El Modernisme: caracterització general

1.1 Introducció

1.2 Els corrents ideològics i estètics

1.3 Les tensions modernistes: Modernisme i societat

1.4 Modernisme i nacionalisme

1.5 Modernisme i llengua

2. Cronologia

2.1 Etapa inicial (1890-1900)

2.2 Etapa de consolidació (1900-1911)

 

DEL NOUCENTISME A LA REPÚBLICA

1. El Noucentisme: caracterització general

1.1 El mot «Noucentisme»

1.2 Noucentisme i Modernisme

1.3 Ideari estètic del Noucentisme

1.4 Activitat institucional noucentista

1.5 El Noucentisme i la literatura

2. De la Mancomunitat a la República: Context històric i cultural

3. Les avantguardes

4. Traductors i traductores en el Noucentisme

5. El paper de la traducció en el període de la Dictadura primoriverista

6. Traductors i traductores a l’època republicana

 

L’ÈPOCA FRANQUISTA. ELS INICIS DE LA DEMOCRÀCIA

1. Del final de la guerra civil a l’inici de la Democràcia: panorama general

1.1 La literatura catalana en aquesta època

A. La poesia

B. La narrativa

C. El teatre

D. L’assaig i la literatura del jo

 

LA LITERATURA I LA TRADUCCIÓ EN EL TOMBANT DE SEGLE

1. La literatura catalana en els inicis del segle XXI

2. Visió general de la traducció a Catalunya des de la Transició fins avui

3. Sobre poesia

4. Sobre la narrativa

5. Sobre el teatre

6. Les traduccions del català a altres llengües

Amunt

Traducció, Literatura i Cultura A (Català) PDF

Amunt

L’assignatura està organitzada amb cinc mòduls didàctics teòrics, cada un amb la seva bibliografia perquè els estudiants puguin ampliar els seus coneixements sobre l’època tractada tant des del punt de vista literari com traductològic.

A cada un d’aquests mòduls correspondrà una PAC que consisteix en dos comentaris de text, un de literari i un de traductològic, els enunciats dels quals es trobaran al moodle de l’assignatura. També es recomanaran complementàriament alguns enllaços sobre aspectes culturals, que es posaran a disposició dels estudiants.

Finalment, hi ha una lectura obligatòria d’un llibre a escollir entre dos o tres.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt