Anàlisi Textual i Traducció de la Llengua C (alemany) Codi:  21.536    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura representa l'inici en la pràctica de la traducció de l'alemany a la llengua A. Per a això es treballa amb diverses tipologies textuals a diferents nivells.

El punt de partida són textos prototípics de les tipologies textuals seleccionades (textos instructius i textos descriptius) l'anàlisi dels quals dóna motiu, d'una banda, a l'ampliació i consolidació de la competència lingüística i, per un altre, a desenvolupar estratègies de comprensió dels textos com a productes d'interacció social, i per tant cultural, emesos amb una intenció comunicativa determinada  i situats en un context comunicatiu concret.

A continuació s'exerciten les altres dues competències fonamentals de la professió, la competència de composició del text d'arribada a partir de les idees que conté el Text d'Origen i, finalment, el control de l'adequació d'aquest text d'arribada en funció de l'encàrrec concret de traducció.

Els continguts i les activitats estan dirigits a obtenir unes primeres traduccions homologables en el món de la traducció professional.

 

 

Amunt

L'assignatura  es construeix sobre les bases lingüístiques adquirides en les assignatures Llengua C I-CIV. A través d'aquestes assignatures de llengua C Alemany s'han adquirit les competències lingüístiques i culturals necessàries per a poder introduir-se en la traducció de la llengua C a la llengua A. L'assignatura es completa amb les assignatures de traducció CA i i II.

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per a contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com a professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

Competència comunicativa mínima en alemany de nivell B1 amb referència a la comprensió de textos escrits. Competència comunicativa en català de nivell C2 amb referència a la producció de textos escrits

Amunt

Per matricular l'assignatura cal disposar de les competències equivalents a les de les assignatures  de llengua alemanya LCI, LCII, LCIII i LCIV.

Amunt

Competències bàsiques

B1:Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B3:Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment donintro de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències generals

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències específiques

E3: Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.(E3)

E5: Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.(E7)

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.(E10)

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.(E13)

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.(E8)

E14:Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.(E9)

Competències transversals

T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Objectius d'aprenentatge

  • Conscienciar-se sobre la importància de discriminar les diferents fases que intervenen en el procés de traducció, per poder adquirir competència en cadascuna d'elles i, com a resultat,  competència traductora en general. 
  • Ser capaç de detectar els trets prototípicos de l'organització textual en els exemples de textos seleccionats (macroestructura, superestructura i microestructura).
  • Ser capaç de realitzar anàlisi de les convencions textuals des d'un punt de vista contrastiu.
  • Ser capaç de detectar la funció comunicativa del text a partir d'una anàlisi del context, del registre i del lèxic des d'un punt de vista pragmàtic.
  • Ser capaç d'activar i consolidar coneixements sobre la morfosintaxis de la llengua alemanya com a instrument per interpretar les marques de coherència i cohesió textual.
  • Ser capaç de transferir el text original al text fiqui partint de l'encàrrec de traducció i activant les eines necessàries. 
  • Ser capaç d'activar processos de control d'adequació del producte final.

 

 

Amunt

En l'assignatura s'aborda l'anàlisi textual i la traducció de textos instructius reals, i aquí concretament del gènere "textos de l'àmbit de la gastronomia", i de textos descriptius reals, i aquí concretament de diversos gèneres habituals en l'àmbit turístic.

Amunt

Anàlisi Textual i Traducció de la Llengua C (Alemany) PDF
Análisis Textual y Traducción de la Lengua C (Alemán) PDF

Amunt

Els continguts i els exercicis estan disponibles a l'aula virtual. Consisteixen en explicacions teòriques, textos originals autèntics per traduir i activitats i exercicis de pràctica de llengua i de traducció.

Altres eines necessàries per superar l'assignatura estan disponibles a Internet (diccionaris bilingües i monolingües, motors de recerca de parells, textos paral·lels, etc.). D'altra banda, en l'espai de bibliografia recomanada es detallen obres que poden ser d'utilitat si l'estudiant vol aprofundir més en algun dels aspectes abordats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt