Anàlisi Textual i Traducció de la Llengua C (francès) Codi:  21.537    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és la continuació lògica de les assignatures de llengua francesa que s'han cursat anteriorment i la iniciació a la traducció del francès al català. Així doncs, l'estructuració dels continguts i els materials utilitzats estan pensats per tal que l'estudiant, en acabar l'assignatura, sigui conscient d'alguns dels aspectes contrastius més importants entre el francès i el català: puntuació, ús dels determinants i dels pronoms, ús dels temps verbals, ús dels connectors i falsos amics; comprengui i sigui capaç de traduir els textos següents: cartes comercials, receptes de cuina, textos informatius de tipus turístic i textos divulgatius semiespecialitzats; i mostri un cert coneixement sobre aspectes culturals de l'entorn de la llengua francesa.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura, es recomana haver superat l'assignatura Llengua C IV (francès).

Amunt

Els objectius de l'assignatura són els següents:

- Estructurar una base sòlida de morfosintaxi i vocabulari parant especial atenció als  aspectes contrastius susceptibles de plantejar errors d'interferència i de traducció.

- Iniciar en la traducció de textos senzills d'àmbit general i semiespecialitzat.

 

Les competències que es treballen són:

Competències bàsiques

- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda en el seu camp d'estudi.

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències generals

- Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

- Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències específiques

- Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i tenir la capacitat de comunicar-se en contextos professionals.

- Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.

- Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

- Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

- Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

- Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Competències transversals

- Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional, i adquirir una formació integral que permeti d'aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Resultats d'aprenentatge

RA1 L'estudiant ha de conèixer els criteris morfosintàctics, semàntics, pragmàtics i traductològics que intervenen en la pràctica de la traducció. 

RA2 L'estudiant ha de ser capaç d'entendre i traduir textos generals i semiespecialitzats i parar especial atenció als problemes més freqüents que planteja el contacte entre els sistemes lingüístics i culturals implicats. 

RA3 L'estudiant ha de mostrar un cert coneixement d'aspectes culturals de l'àmbit de les llengües C i aplicar-los en traduccions de textos en llengua C.

RA4  L'estudiant ha de manifestar preocupació per la qualitat dels textos redactats en funció de l'encàrrec i de les diferents tipologies textuals en la llengua d'arribada.

 

Amunt

- Lingüístics: a nivell lingüístic, es repassaran els aspectes gramaticals més rellevants per a la traducció del francès al català.

- Traductològics: a nivell traductològic, es treballarà en la traducció de cartes comercials, textos instructius (receptes de cuina), textos informatius (de tipus turístic) i textos divulgatius semiespecialitzats.

Amunt

Análisis Textual y Traducción de la Lengua C Francés) PDF
Anàlisi Textual i Traducció de la Llengua C (Francès) PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge (mòduls teòrics, enllaços, textos, etc.) estan disponibles a l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt