Terminologia (català) Codi:  21.538    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura obligatòria de Terminologia presenta els fonaments teòrics i l'aplicació de la terminologia en el marc de la traducció especialitzada. L'objectiu específic de la matèria és proporcionar les competències i les habilitats bàsiques al traductor en la resolució de problemes terminològics i la creació de recursos terminogràfics.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, que forma part del conjunt de matèries interdisciplinàries que inclou el grau.

Amunt

Aquesta assignatura permet aprofundir el coneixement teòric i aplicat de la terminologia i dels seus eixos bàsics: els textos especialitzats i les unitats terminològiques. A més, posa èmfasi en la metodologia de treball en terminologia i, per tant, pot ser útil per a moltes activitats professionals, fonamentalment relacionades amb la mediació lingüística: evidentment, la traducció especialitzada, però també l'elaboració de diccionaris i vocabularis especialitzats; la resolució de consultes terminològiques; la correcció i l'edició de textos especialitzats, etc.

Amunt

No hi ha cap requisit previ per cursar aquesta assignatura, tot i que cal tenir en compte que la part aplicada exigeix un nivell de coneixement superior de la llengua catalana (tant pel que fa a la competència ortogràfica i gramatical, com pel que fa a la producció textual). L'estudiant que no tingui aquest nivell, i així ho manifesti en les PAC o en la Pr final, no podrà superar l'assignatura.

Amunt

Atès que es tracta d'una assignatura obligatòria que es cursa en el segon cicle del grau (tercer curs, cinquè semestre), s'assumeix que l'estudiant ha cursat, prèviament, totes les matèries obligatòries de primer cicle. Per tant, per superar amb èxit l'assignatura convé tenir un bon domini de les llengües A i B, així com de les habilitats pròpies de traducció i redacció de textos que es treballen en les matèries obligatòries de primer i segon curs.

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les competències següents:

Competències bàsiques

CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional, i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències generals

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

Competències transversals

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica, i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T4: Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa ja sigui en entorns presencials com virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

Competències específiques

E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

E11: Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

E14: Tenir destreses per documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

 I aquestes competències es concreten en els següents objectius d'aprenentatge:

 • Conèixer els conceptes fonamentals de la terminologia i de les seves unitats de treball
 • Cercar, seleccionar i avaluar recursos terminològics
 • Conèixer la metodologia de treball en la pràctica terminològica
 • Aplicar coneixements terminològics a l'activitat traductora
 • Dominar la gestió automatitzada de terminologia multilingüe
 • Avaluar eines documentals útils per a la traducció
 • Usar la gestió automatitzada de terminologia multilingüe

Amunt

Els continguts fonamentals que es treballen en aquesta assignatura corresponen a les unitats següents:

 1. La terminologia en la traducció (localització de la terminologia en el procés de traducció).
 2. La terminologia i les unitats terminològiques (la terminologia com a disciplina, principals enfocaments teòrics i pràctics i objecte d'estudi, és a dir, les unitats terminològiques).
 3. Els textos especialitzats (noció de text especialitzat i nivells d'especialització, variació horitzontal i vertical en terminologia).
 4. Els problemes terminològics en la traducció (identificació de problemes terminològics, i recursos i vies per resoldre'ls: recursos lexicogràfics, bancs de dades, corpus textuals, centres de resolució de conflictes).
 5. El treball terminològic puntual (dossier de normalització, creació de nous termes).
 6. El treball terminològic sistemàtic (elaboració de glossaris, vocabularis i diccionaris).

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Llenguatges d'especialitat i terminologia XML

Amunt

Aquesta assignatura compta amb tres tipus de materials, que trobareu a l'apartat "Recursos" de l'aula i que teniu referenciats a l'apartat següent ("Bibliografia i fonts d'informació") d'aquest pla docent:

 • La bibliografia obligatòria, que correspon al manual La terminologia avui. Termes, textos i aplicacions (disponible a l'aula en format digital) i a diversos articles i capítols de llibre que es troben a la secció "Recursos d'aprenentatge" de l'aula virtual. Aquesta bibliografia constitueix el material d'aprenentatge bàsic de l'assignatura i, per tant, és de lectura obligatòria.
 • La bibliografia complementària, que correspon a diversos articles i capítols de llibre que es troben a la secció "Recursos d'aprenentatge" de l'aula virtual. Aquesta bibliografia serveix per completar la informació proporcionada per la bibliografia obligatòria i, per tant, és de lectura opcional.
 • Les fonts d'informació, que corresponen a eines de consulta (bàsicament, bases de dades terminològiques i altres materials de consulta) i a eines de treball (concretament, el sistema Terminus 2.0, que s'utilitzarà per a l'elaboració de la Pr), que es troben en les unitats pertinents de l'aula virtual. Aquestes fonts són útils per al treball en terminologia.

A les activitats de l'aula s'aniran enllaçant oportunament els materials que tenen relació amb cada una de les activitats proposades.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt