Traducció literària B-A (anglès-català) Codi:  21.540    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura consta de dues parts. En primer lloc, convida a comprendre els fonaments teòrics de la traducció literària, a descobrir-ne la tradició en el context català, i a conèixer-ne estratègies, procediments metodològics i eines. En segon lloc, prioritza l'adquisició pràctica de traducció de diferents tipologies de narrativa de l'anglès al català.

Amunt

Traducció literària B-A (anglès-català) és una assignatura obligatòria de 6 ECTS del Grau de Traducció, Interpretació i Llengües aplicades (UOC-UVic-UCC).

Amunt

Els continguts i la metodologia de l'assignatura han estat dissenyats d'acord amb les competències i els coneixements que convé que tingui el professional de la traducció literària que vulgui desenvolupar l'activitat laboral en la indústria editorial en català. Atès que la traducció de prosa és la que obre més perspectives de professionalització, l'assignatura centra la pràctica de la traducció en aquest gènere literari.

Amunt

L'estudiant ha de dominar l'anglès i el català, i és recomanable que tingui una cultura literària sòlida i àmplia de diversos espais literaris.

Amunt

Per matricular l'assignatura cal tenir un nivell de competències avançat en escriptura tant d'anglès com de català.

Amunt

1) Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

2) Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

3) Traduir textos especialitzats.

4) Tenir destreses per documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

5) Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.

6) Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

7) Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Amunt

 1. La singularitat de la traducció literària.
 2. El traductor com a mediador cultural.
 3. El traductor i la indústria editorial.
 4. Metodologia i eines.
 5. Errors i problemes freqüents en la traducció anglès-català.
 6. Actitud davant la norma lingüística.
 7. Model de prosa i elecció de registre.
 8. La traducció de la prosa.

 

Amunt

Eines i recursos en línia per a traductors Web
Herramientas y recursos en línea para traductores Web
Traducció Literària B-A (anglès-català) XML
Traducció Literària B-A (anglès-català) DAISY
Traducció Literària B-A (anglès-català) EPUB 2.0
Traducció Literària B-A (anglès-català) MOBIPOCKET
Traducció Literària B-A (anglès-català) KARAOKE
Traducció Literària B-A (anglès-català) HTML5
Traducció Literària B-A (anglès-català) PDF

Amunt

 • Mòduls UOC Traducció literària B-A (anglès-català)
 • Selecció bibliogràfica.
 • Diccionaris en línia.
 • Recursos de la biblioteca en línia.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt