Traducció C-A I (alemany-castellà) Codi:  21.543    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura suposa l'entrada de ple en la pràctica de la traducció de l'alemany a la llengua A. Per a això es treballen encàrrecs de traducció de textos de diversos àmbits. Aquesta diversitat afavoreix el desplegament de diferents estratègies i habilitats així com l'ús de diverses eines traductològiques .

El punt de partida són textos prototípics de tres tipologies: textos periodístics, textos audiovisuals i textos científics.
En primer lloc es desenvolupen estratègies de comprensió dels textos entesos com a productes d'interacció social, i per tant cultural, emesos amb una intenció comunicativa determinada i situats en un context comunicatiu concret.
A continuació s'exerciten les altres dues competències fonamentals del traductor, la competència de construcció del text d'arribada i el control de l'adequació del text final en funció de l'encàrrec de traducció.
Els continguts i les activitats estan dirigits a obtenir unes traduccions homologables al món de la traducció professional actual i a dotar les i els estudiants de les competències necessàries per poder executar traduccions reals en elmón professional real dins dels àmbits abordats.

 

Amunt

L'assignatura Traducció C-A I (Alemany) es construeix sobre les bases lingüístiques adquirides en les assignatures Llengua C I-CIV i Anàlisi Textual i Traducció i sobre les bases de les primeres activitats de traducció desplegades en l'assignatura Anàlisi Textual i Traducció. Mitjançant aquestes assignatures s'han adquirit les bases lingüístiques i culturals necessàries per poder entrar de ple en la traducció de la llengua C a la llengua A i uns primers rudiments sobre l'activitat traductora. Aquesta assignatura es completa amb l'assignatura Traducció C-A II (Alemany).

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

Per poder cursar l'assignatura amb èxit és necessari haver superat les assignatures de llengua alemanya LCI, LCII, LCIII, LCIV i ATT-Alemany.

Amunt

Haver superat les assignatures de llengua alemanya LCI, LCII, LCIII i LCIV.

 

Amunt

Segons queda estipulat en la redacció oficial aquestes són les competències que s'aborden:

Competències bàsiques i transversals

- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

- Ser l'actor principal de l'propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Competències generals

- Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

- Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències específiques

- Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.

- Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los a el camp de la traducció i la interpretació.

- Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

- Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

- Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

- Tenir destreses per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

Aquestes competències es tradueixen en els següents objectius d'aprenentatge:

Es parteix d'un primer objectiu, el de conscienciar sobre la importància de discriminar les diferents fases que intervenen en el procés de traducció, per poder adquirir domini en cadascuna d'elles i, com a resultat, capacitat traductora en general.

Comprensió de el text d'origen: Les habilitats que es treballen per arribar a aconseguir aquest objectiu són:

  • ser capaç de detectar els trets prototípics de l'organització textual en els exemples de textos seleccionats (macroestructura, superestructura i microestructura).
  • Ser capaç de realitzar anàlisis de les convencions textuals des d'un punt de vista contrastiu.
  • Ser capaç de detectar la funció comunicativa de el text a partir d'una anàlisi de l'context, de l'registre i de l'lèxic des d'un punt de vista pragmàtic.
  • Ser capaç d'activar i consolidar coneixements sobre la morfosintaxi de la llengua alemanya com a instrument per interpretar les marques de coherència i cohesió textual.

Construcció de el text d'arribada

Aquest domini s'adquireix mitjançant l'elaboració de traduccions de fragments de textos a partir de la pràctica individual, de la retroacció, de la interacció i de la reflexió i de la pràctica en l'ús de les eines a l'abast de l'traductor.

Control de l'adequació del text d'arribada:

L'adquisició d'aquest domini es treballa mitjançant l'anàlisi durant el propi comesa de la traducció i, després, a partir de la reflexió sobre el producte final i la seva adequació als requisits determinats per l'encàrrec de traducció.

 

 

Amunt

En l'assignatura s'aborda la traducció de textos reals dels àmbits dels textos periodístics (principalment reportatges, cròniques i entrevistes), dels textos audiovisuals (doblatge de reportatges divulgatius i subtitulació de pel·lícules de ficció) i dels textos científics (principalment del camp de les ciències humanes i socials).

Amunt

Traducció C-A I (Alemany-Català) PDF
Traducción C-A I (Alemán-Español) PDF

Amunt

Els continguts i els exercicis estan disponibles a l'aula virtual. Consisteixen en explicacions teòriques, textos originals autèntics per traduir i activitats i exercicis de pràctica de traducció.

Les altres eines necessàries per superar l'assignatura estan disponibles gratuïtament a Internet (diccionaris bilingües i monolingües, motors de cerca de parells, textos paral·lels, etc.). D'altra banda, a l'espai de bibliografia recomanada es detallen obres que poden ser d'utilitat si l'estudiant vol aprofundir més en algun dels aspectes abordats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt