Lingüística contrastiva B-A (anglès-català) Codi:  21.548    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L’objectiu d’aquesta assignatura és dotar l’estudiant de perspectiva i eines d’anàlisi lingüística per a la comparació de les llengües anglesa i catalana.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria i s'imparteix en el sisè semestre (tercer curs) del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Forma part de la matèria de Llengües Aplicades de la titulació.

Amunt

L'anàlisi lingüística comparativa de llengües és un dels coneixements necessaris per a totes les professions per a les que prepara el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Per exemple: traductor, intèrpret, docent de llengua estrangera, assessor i corrector lingüístic, editor de mitjans d'informació professional o corporativa multilingües.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura cal haver superat Llengua A II (Català) i Llengua B III.

Amunt

Competències bàsiques:

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

 

Competències Generals:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació  de fonts diferents per a desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements d’acord amb els estàndards de la professió

 

Competències transversals:

CT6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

CT7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

 

Competències específiques:

E1: Dominar la llengua A a un nivell avançat superior i tenir capacitar per a comunicar-se en aquesta llengua amb excel·lència, oralment i per escrit.

E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitar per comunicar.se de manera eficaç en contextos professionals en aquesta llengua, oralment i per escrit.

E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües i dels processos de comunicació intercultural, en entorns monolingües o purilingües.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística de teoria de la traducció.

E7: Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció. 

E11: Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.

E12: Tenir capacitat per a analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E14: Tenir habilitats per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

 

 

Amunt

El curs està organitzat en les següents cinc grans unitats temàtiques:

 1. Phonetics and Phonology
  1. Segmental structure
  2. Suprasegmental structure
  3. Connected speech processes
 2. Morphology
  1. Inflectional morphology        
  2. Derivational morphology       
  3. Compounding             
  4. Other word formation processes
 3. Syntax
  1. The noun phrase       
  2. Major constructions 
 4. Contrastive Lexical Analysis
  1. Lado's Classification
  2. Lexical divergences
  3. Current trends in Contrastive Lexicology                       
  4. Anglicisms: Neologisms and Borrowings
 5. Discourse and pragmatics
  1. Discourse
  2. Pragmatics

Amunt

Contrastive Linguistics XML
Contrastive Linguistics DAISY
Contrastive Linguistics EPUB 2.0
Contrastive Linguistics MOBIPOCKET
Contrastive Linguistics HTML5
Contrastive Linguistics PDF

Amunt

El curs es basa en els següents materials desenvolupats per la UOC:

 

Juli Cebrián, Hortènsia Curell i Ana Fernández (2018) Contrastive Linguistics. Barcelona: Editorial UOC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt