Traducció jurídica i econòmica B-A I (anglès-català) Codi:  21.550    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica I (anglès-català), de 6 crèdits, vol oferir les eines i els coneixements necessaris per portar a terme la traducció de textos jurídics i econòmics.

Aquesta assignatura inicia als alumnes en els procediments i les tècniques generals de la traducció jurídica amb l'objectiu de traduir textos jurídics i econòmics de certa dificultat. La comprensió de la llengua original és sempre un element bàsic, però el domini de la llengua d'arribada és el que garanteix la qualitat d'una traducció jurídica. No tan sols es posarà èmfasi en aconseguir una bona transferència del significat, sinó també en plasmar l'estil i el registre propis del llenguatge jurídic i administratiu de la llengua d'arribada.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, que forma part del conjunt de matèries de Traducció jurídica i econòmica que inclou el grau.

Amunt

Per matricular-se d'aquesta assignatura, es recomana haver superat les següents assignatures:

Llengua A II (català)

Llengua B III (anglès)

Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)

Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català)

 

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les següents competències:

Competències bàsiques:

B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

B4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de diferents fonts per portar a terme la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències transversals:

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, així com mostrar inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T2: Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, per mitjà del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.

T6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional, així com adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Competències específiques:

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E5: Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.

E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

E9: Traduir textos especialitzats.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la i interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

E14: Tenir habilitats per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

I aquestes competències es concreten en els següents objectius:

 • Identificar les característiques bàsiques de l'anglès jurídic.
 • Familiaritzar-se amb el registre jurídic anglès a través de la lectura de documents legals angloamericans de diversos tipus.
 • Familiaritzar-se amb la terminologia i la macroestructura dels documents jurídics estudiats.
 • Practicar la localització de textos paral·lels i la tipologia contrastiva.
 • Conèixer els recursos de documentació existents per al traductor/a jurídic.
 • Conèixer les etapes que ha de seguir tot procés de traducció jurídica.
 • Adquirir pràctica en la traducció de documents jurídics i econòmics.
 • Aplicar el model de fitxa tècnica i fitxa de control de traducció al document a traduir.

Amunt

0. Introducció a l'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica I (anglès-català)

1. Contractes I: el contracte de compravenda (Dret de Propietat)

2. Contractes II: el contracte d'arrendament (Dret de Propietat)

3. El divorci: el conveni regulador de divorci (Dret de Família)

4. Les successions: el testament (Dret de Successions)

Amunt

Traducció Jurídica i Econòmica I B-A (Anglès-Català) PDF

Amunt

L'assignatura TJE B-A I (anglès-català) compta amb la lectura imprescindible d'alguns capítols del manual El inglés jurídico. Textos y documentos, d'Enrique Alcaraz, per consultar documents paral·lels, realitzar exercicis de comprensió lectora, verificar terminologia i fraseologia, etc.

La introducció a l'assignatura conté el mòdul "Introducció a la traducció jurídica I. La traducció jurídica, jurada i judicial", en el qual hi ha diversos apartats teòrics relacionats amb l'assignatura i una bibliografia recomanable per si es volen ampliar els coneixements.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà un No presentat
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt