Traducció C-A II (alemany-castellà) Codi:  21.555    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura representa la culminació en la pràctica de la traducció de l'alemany a la llengua A. Per a això es treballa amb diverses tipologies textuals a diferents nivells.
El punt de partida són textos prototípics de les tipologies textuals seleccionades (textos literaris i textos tècnics) l'anàlisi dels quals dóna peu, d'una banda, a desenvolupar estratègies de comprensió en tant que productes d'interacció social, i per tant cultural, emesos amb una intenció comunicativa determinada i situats en un context comunicatiu concret.
A continuació s'exerciten les altres dues competències fonamentals en el procés traductor, la competència de comstrucció del text d'arribada a partir de les idees que conté el text de partida i el control de l'adequació del text final en funció d'un encàrrec de traducció concret.
Els continguts i les activitats estan dirigits a obtenir traduccions homologables en el món de la traducció professional actual.
Les activitats que es duen a terme pertanyen a diverses categories: ¿ Consulta d'apartats teòrics ¿ Exercicis d'interacció col·laborativa ¿ Lliuraments de tasques que revisarà el professorat ¿ Activitats de reflexió

Amunt

Amb aquesta assignatura, complementada amb l'assignatura optativa Cultura i societat de la Llengua C (alemany), s'assoleix l'objectiu final d'aconseguir suficient competència traductora de l'alemany a la teva llengua A a nivell professional. 

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per culminar la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

Es parteix de la base que tens assolides les competències de les assignatures de llengua alemanya i de llengua catalana del Grau, així com l'assignatura Anàlisi Textual i Traducció Alemany-Català.  

Amunt

Haver superat o tenir convalidades les assignatures de llengua alemanya i de llengua catalana del Grau, així com l'assignatura Anàlisi Textual i Traducció Alemany-Català. 

Amunt

Segons queda recollit en el redactat oficial aquestes son les competències que s'aborden:

Competències bàsiques i transversals

- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda en el seu camp d'estudi.

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

- Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i autodirecció en els processos tant professionals com de recerca.

- Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional, i adquirir una formació integral que permeti d'aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Competències generals

- Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

- Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències específiques

- Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i tenir la capacitat de comunicar-se en contextos professionals.

- Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.

- Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

- Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

- Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

- Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Aquestes competències es tradueixen en els següents objectius d'aprenentatge

Es parteix d'un primer objectiu, el de conscienciar sobre la importància de discriminar les diferents fases que intervenen en el procés de traducció, per poder adquirir domini en cadascuna d'elles i, com a resultat, capacitat traductora en general.
Comprensió del text original: Les habilitats que es treballen per arribar a aconseguir aquest objectiu són: ser capaç de detectar els trets prototípics de l'organització textual en els exemples de textos seleccionats (macroestructura, superestructura i microestructura). Ser capaç de realitzar anàlisis de les convencions textuals des d'un punt de vista contrastiu. Ser capaç de detectar la funció comunicativa del text a partir d'una anàlisi del context, del registre i del lèxic des d'un punt de vista pragmàtic. Ser capaç d'activar i consolidar coneixements sobre la morfosintaxi de la llengua alemanya com a instrument per interpretar les marques de coherència i cohesió textual.
Construcció del text d'arribada: Aquest domini s'adquireix mitjançant l'elaboració de traduccions de fragments de textos a partir de la pràctica individual, de la retroacció, de la interacció i de la reflexió i de la pràctica en l'ús de les eines a l'abast del traductor.
Control de l'adequació: L'adquisició d'aquesta domini es treballa mitjançant l'anàlisi durant l'execució de la pròpia traducció  i, després, a partir de la reflexió sobre el producte final i la seva adequació als requisits determinats per l'encàrrec de traducció. En el camp de la traducció literària s'aborden els fenòmens de la domesticació i de l'estrangerització i en el de la traducció tècnica, la necessitat de satisfer les exigències d'un receptor especialitzat.

Amunt

S'aborden l'anàlisi textual i la traducció de textos literaris i de textos tècnics reals, amb les especificitats que comporta un encàrrec en cadascuna d'aquestes tipologies comporta a nivell professional.

Amunt

Traducció CA II. Alemany-Català PDF
Traducción CA II, Alemán-Español PDF

Amunt

Els continguts i els exercicis estan disponibles a l'aula virtual. Consisteixen en explicacions teòriques, textos originals autèntics per traduir i activitats i exercicis de pràctica de traducció.

Altres eines necessàries per superar l'assignatura estan disponibles gratuïtament a Internet (diccionaris bilingües i monolingües, motors de recerca de parells, textos paral·lels, etc.). D'altra banda, en l'espai de bibliografia recomanada es detallen obres que poden ser d'utilitat si l'estudiant vol aprofundir més en algun dels aspectes abordats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt