Trad. de textos científics i tècnics B-A I (anglès-català) Codi:  21.558    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

La traducció científica constitueix una excel·lent introducció al món de l'especialització per diverses raons: d'una banda exigeix un aprenentatge específic, tant de les tècniques de documentació de la matèria com dels problemes de descodificació, transcodificació i redacció final; de l'altra, permet una pràctica traductora i una familiarització progressiva amb la matèria gràcies a la diversitat de formats textuals, els quals van, en aquest cas, des dels simples fullets, prospectes farmacèutics, anuncis o fullets informatius fins als articles d'alta especialitat mèdica, passant per revistes, manuals de divulgació, literatura mèdica dirigida al gran públic o bé a professionals de nivells diferents (auxiliars clínics, terapeutes...). Aquest ampli marc permet iniciar-se de forma progressiva en la casuística de la traducció científica aprofundint en els seus diferents gèneres. No és casualitat que parem especial atenció, en els exemples anteriors, als textos mèdics. La literatura científica ofereix una gamma de possibilitats pràcticament inesgotables, i en la majoria d'àmbits temàtics també trobaríem aquestes característiques, però hem optat, en aquest curs, per centrar-nos principalment en tres temes que constitueixen la base fonamental dels textos que treballarem: addiccions, psiquiatria i farmàcia. Són temes interrelacionats, el que pot suscitar polèmica, debats fervorosos i discussions en el fòrum, i que, sobretot, es poden tractar des de diferents punts de vista: social, antropològic, històric, clínic, biològic, econòmic, bioquímic, polític, sanitari i, fins i tot, literari. Tot això contribueix a convertir aquest curs en una introducció excel·lent, tant amena com instructiva, a la pràctica traductora de textos científics.

Finalment, has de recordar que la traducció cientificotècnica requereix un rigor fins i tot superior que cal aplicar, per principis, a qualsevol pràctica de traducció. El llenguatge científic, com ja veuràs en aquest curs, es caracteritza principalment per la precisió i l'objectivitat.


 

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, i que forma part de la matèria de Traducció.

 


Amunt

Aquesta assignatura es projecta dins del camp professional de la traducció especialitzada de tipus científic i tècnic.


Amunt

No es requereixen coneixements previs.


Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les següents assignatures del grau:

 • Llengua A IV (català)
 • Llengua B III (anglès)
 • Terminologia (català)
 • Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)
 • Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català)


Amunt

En aquesta assignatura es treballen les següents competències:

Competències bàsiques

B2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

B5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.


Competències específiques

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

E9: Traduir textos especialitzats.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

E14: Tenir destreses per documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

Competències transversals

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.


Tenint en compte les competències, en aquesta assignatura es té com a principals objectius:

 • Entendre l'especificitat del llenguatge científic i els seus gèneres (lectura de textos científics en català, prospectes, fulletons i articles de divulgació o de semiespecialitat fins a textos d'alta especialitat).
 • Estudiar la metodologia de la traducció científica, les normes d'estil, problemes de terminologia i de redacció.
 • Adquirir habilitat en l'ús de recursos de documentació en el camp de la ciència.
 • Distingir entre comprensió d'un text concret i el coneixement profund d'una especialitat (reservat en principi als experts).
 • Practicar la traducció científica aplicant l'experiència adquirida.


Amunt

1 Iniciació a la traducció cientificotècnica

1.1 Característiques del llenguatge científic 

1.1.1 El discurs científic i els seus subgèneres

1.2 Dificultats generals i específiques

1.2.1 Aspectes metodològics

Descodificació

Transcodificació

Fase de redacció

1.3 Fiabilitat de les fonts

2. Traducció de textos sobre addiccions

2.1 Textos sobre addiccions

2.2 Textos sobre alcoholisme i tabaquisme

2.3 Textos sobre la cafeïna i la cocaïna

2.4 Conclusions

 

3 Traducció de textos sobre psiquiatria

3.1 La depressió i la malenconia

3.2 Textos sobre la depressió i la malenconia

3.3 Al·lucinògens i psicòtrops

3.4 Conclusions

 

4 Traducció de textos sobre farmàcia

4.1 Textos sobre farmàcia

4.2 Informe clínic de cefotaxima

4.3 Procés de fabricació de sertralina

4.4 Conclusions


Amunt

Traducció de Textos Científics i Tècnics I PDF

Amunt

Aquesta assignatura compta amb una sèrie de mòduls teòrics elaborats per diferents experts en traducció cientificotècnica, així com amb enllaços a articles divulgatius i especialitzats d'interès per a l'estudiant. També inclou enllaços a recursos lingüístics com diccionaris, glossaris o portals de llengua, a part d'enllaços a textos paral·lels que puguin resultar útils per als treballs de cerca terminològica i traducció que es proposen al llarg de l'assignatura.

Tots els mòduls teòrics ofereixen un apartat de bibliografia recomanada.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà un No presentat
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt