Ensenyament de Llengua B (anglès) Codi:  21.567    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 Teaching English as a Foreign Language (Ensenyament de Llengua B- anglès) és una assignatura optativa del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar als estudiants les eines i la formació necessàries per poder ensenyar l'anglès de forma efectiva a l'aula. L'assignatura posa l'èmfasi a la pràctica de l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera però també es tractaran teoria i recerca a l'àmbit de l'adquisició de llengües així com l'evolució dels mètodes d'ensenyament i principis pedagògics a l'aula.

Aquesta assignatura només es pot superar a través de l'avaluació continuada i la prova de síntesi final en format virtual, cosa que implica un ritme de feina constant i regular. En cap cas serà possible superar l'assignatura estant absent durant les tres primeres setmanes del semestre, o sense participar activament en les activitats d' avaluació continuada durant un període de 3 setmanes consecutives o més.

L'assignatura s'imparteix en anglès i requereix l'ús d'aquesta llengua tant a l'aula com a les tasques d'avaluació continuada i la prova de síntesi. Es recomana un nivell mínim de B2.

Amunt

Es recomana que els estudiants que es matriculen en aquest curs tinguin un nivell de competència en l’anglès equivalent a un B2 segons el MECR.

Amunt

L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar als estudiants les eines i la formació necessàries per poder ensenyar l’anglès de forma efectiva a l’aula.

En finalitzar el curs, els estudiants podran:

  • Identificar i diferenciar les principals teories d’aprenentatge de llengua primera i segona.
  • Diferenciar entre l’aprenentatge d’una primera i una segona llengua.
  • Aplicar teoria sobre l’aprenentatge d’una segona llengua a l’aula.
  • Identificar les principals diferencies individuals a l’aprenentatge d’una segona llengua.
  • Aplicar una varietat de mètodes de l’ensenyament i principis metodològics segons el perfil d’estudiant i el context d’aprenentatge.
  • Escollir, avaluar i crear materials d’aprenentatge.
  • Dissenyar i portar a terme activitats i lliçons seguint principis metodològics.
  • Avaluar la competència lingüística en angles seguint el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Amunt

L’assignatura consta de cinc unitats:

1.            Theories of first and second language learning.

2.            Teaching methods, methodological principles and pedagogic procedures.

3.            Individual differences in second language learning.

4.            Assessment and evaluation.

5.            The lesson plan.

Amunt

Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Web

Amunt

Els materials d'autoaprenentatge son en format web, i es troben a l'espai de l'aula Recursos > Materials i fonts. El material del curs consta de les 5 unitats recollides en l'apartat anterior. Cada unitat inclou continguts teòrics i exercicis autocorrectius, que ajuden a entendre els conceptes presentats. Cada unitat requereix aproximadament 4 hores d'estudi.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt