Correcció de Textos i Assessorament Lingüístic (català) Codi:  21.568    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En el marc del Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, aquesta assignatura obligatòria de sis crèdits pretén oferir una visió general de l'ofici d'assessor lingüístic, i aprofundir en una de les seves funcions principals, que és la correcció de textos, tant orals com escrits. S'hi proporcionen coneixements, reflexions i recursos útils per al desenvolupament de la professió, és a dir, amb un marcat caràcter pràctic.

A través de les activitats proposades, l'estudiant aprendrà a enfrontar-se a situacions semblants a les que podria trobar en el món professional. Així, haurà de plantejar-se qüestions com: quins criteris es poden establir per afavorir la coherència formal dels textos d'una empresa o d'una institució? Com canvia la correcció d'un text en funció del llibre d'estil que calgui tenir en compte? Quins aspectes cal vigilar especialment quan es revisa un text que ja ha passat pel verificador ortogràfic? En una emissora de ràdio, quines diferències condicionaran la feina de l'assessor lingüístic en el cas d'una retransmissió esportiva, d'un programa informatiu o d'un magazín? 

Amunt

Al costat de les assignatures enfocades a la traducció de textos, el Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades inclou matèries sobre altres feines que desenvolupen els professionals de la llengua, sovint interrelacionades amb la de traducció. És el cas d'aquesta assignatura, Correcció de Textos i Assessorament Lingüístic, en què es constata, per exemple, que un cop traduït un text cal revisar-ne aspectes com la genuïnitat (per evitar calcs literals de la llengua de partida) o l'adequació al registre (per ajustar-se al grau de formalitat del text original).

Amunt

En aquesta assignatura, l'estudiant hi trobarà eines que li facilitaran treballar d'assessor lingüístic en àmbits com l'Administració pública, les universitats, els mitjans de comunicació, les editorials, etc., i també per compte propi.

Atenent a la diversitat de funcions que pot desenvolupar aquest assessor, l'assignatura les presenta en general (correcció de textos, establiment de criteris lingüístics en les comunicacions d'una organització, resolució de dubtes lingüístics, etc.) i després se centra en la correcció de textos escrits i orals. 

Amunt

En aquesta assignatura es parteix de la base que l'estudiant ha assolit prèviament un nivell alt de coneixements de llengua catalana (tant pel que fa a la competència ortogràfica i gramatical, com pel que fa a la producció textual, oral o escrita), per tal d'abordar amb garanties qualsevol valoració dels textos que s'hi treballaran.

Amunt

No hi ha requisits específics per matricular-se en aquesta assignatura, si bé l'estudiant ha de disposar d'uns coneixements gramaticals elevats de llengua catalana, per la qual cosa es recomana haver cursat prèviament les assignatures bàsiques d'aquesta llengua dins del pla d'estudis del grau (Llengua A I, II, III i IV).

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballarà els objectius docents següents, que seran objecte d'avaluació per mitjà de les activitats proposades:

 • Conèixer i  adaptar-se  als diferents  àmbits  de  treball  de  l'assessor  lingüístic (Administració,  mitjans  de  comunicació,  editorials,  etc.)  i a les diverses funcions que pot  desenvolupar (corregir  textos,  resoldre  dubtes  lingüístics,  establir  criteris,  etc.). 
 • Conèixer  les  eines  de  suport  de  l'assessor  lingüístic  i  adoptar-hi  una  actitud  crítica. 
 • Identificar  l'obra  de  consulta  adequada  per  a  cada  tipus  de  dubte  (lèxic,  gramatical,  de  convencions,  etc.). 
 • Saber  corregir  un  text,  oral  o  escrit,  d'acord  amb  la  normativa  i  tenint  en  compte  la  situació  comunicativa  (registre,  varietat  geogràfica, etc.).
 • Saber  justificar  les  intervencions  en  un  text,  oral  o  escrit,  basant-se  en  les  obres  de  referència.
 • Usar  adequadament  les  eines  digitals  per  a  la  correcció  de  textos  (control  de  canvis  del  Word,  revisió  sobre  PDF,  verificadors  ortogràfics,  etc.).

Aquests objectius docents responen a la voluntat que l'estudiant treballi un conjunt d'aprenentatges que li permetran, al final del semestre i havent superat l'assignatura, l'adquisició de les competències següents:

Bàsiques:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i que posseeixin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. (B2)
 • Que els estudiants tinguin la capacitat d'aplegar i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per tal d'emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic. (B3)
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. (B4)

Generals:

 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió. (G1)
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió. (G2)

Transversals:

 • Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís envers els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal, a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge i servei i en la inclusió social. (T5)
 • Fer servir diverses formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut (T6).

Específiques:

 • Dominar la llengua A a un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-s'hi amb excel·lència, oralment i per escrit. (E1)
 • Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció (E7).
 • Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques. (E8)
 • Assessorar organitzacions o institucions sobre qüestions lingüístiques (E11).
 • Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits (E12).
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació (E13).
 • Tenir destreses per documentar-se i per cercar, seleccionar i gestionar informació (E14).

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura s'organitzen en quatre unitats. La primera pretén situar l'estudiant en l'univers de l'assessor lingüístic. La segona s'enfoca al coneixement i maneig de les eines que té a l'abast aquest professional per resoldre els dubtes més habituals, sobretot en la correcció de textos. Les dues unitats següents introdueixen aspectes bàsics de la correcció de textos escrits i orals, i aprofundeixen en els aspectes metodològics i tècnics que cal dominar.  

Unitat 1. Introducció a la correcció de textos i l'assessorament lingüístic

 1. Definició
 2. Funcions
 3. Àmbits de treball
 4. Història
 5. Criteris d'intervenció
 6. Conceptes lingüístics

Unitat 2. Eines de suport per a la correcció de textos

 1. Obres de consulta: gramàtica, lèxic, convencions, llengua oral, onomàstica, llibres d'estil
 2. Espais web de referència

Unitat 3. La correcció de textos escrits

 1. Consideracions generals
 2. La correcció en les diferents fases d'edició del text: correcció d'estil i ortotipogràfica, d'originals i de proves
 3. Mètodes de correcció de textos escrits: signes de correcció tradicionals i recursos digitals (verificadors ortogràfics, control de canvis de Word, revisió sobre PDF) 

Unitat 4. La correcció de textos orals

 1. Característiques dels textos orals
 2. Estàndard oral, variació geogràfica i col·loquial mediatitzat
 3. Gèneres radiofònics i audiovisuals: textos orals espontanis (tertúlies, retransmissions esportives), textos escrits per ser dits (informatius, documentals) i textos escrits per ser dits com si no fossin escrits (sèries de televisió, pel·lícules)
 4. Mètodes de supervisió de textos orals

Les activitats que es proposaran en aquesta assignatura seran sobretot de tipus pràctic, com ara la realització d'exercicis, la participació en debats, la visualització i comentari de vídeos, la resolució de casos o el treball en parelles o en petits grups.

Amunt

La revisió de textos escrits PDF
La revisió de textos orals PDF
Balear Àudio
Central Àudio
Valencià Àudio
Nord-occidental Àudio

Amunt

Per al desenvolupament de les dues primeres unitats, l'estudiant disposa de dos mòduls, un per a cada unitat. Pel que fa a les unitats 3 i 4, a l'apartat de recursos d'aprenentatge de l'aula hi ha el conjunt de materials (fragments de llibres, articles, vídeos, etc.) que li permetran assolir els coneixements i posar-los en pràctica.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt