Traducció A-A Codi:  21.573    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L’assignatura Traducció A-A està orientada al treball pràctic i la reflexió al voltant de la traducció entre les dues llengües A del grau, català i espanyol.

En aquest sentit, es farà una anàlisi contrastiva entre ambdues llengües que s’orientarà a la detecció dels problemes de traducció característics de la combinació lingüística estudiada. Es faran pràctiques per desenvolupar estratègies de resolució d’aquests problemes i en paral·lel es consideraran les solucions traductològiques per als formats textuals més habituals.

Les activitats de traducció contemplaran les combinacions lingüístiques català>espanyol (PAC 1 i 2) i espanyol>català (PAC 3 i 4).

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:

 • Reconèixer les diferències morfològiques i sintàctiques entre el català i l'espanyol.
 • Traduir documents de nivell estàndard del català a l'espanyol i de l'espanyol al català.
 • Produir textos de diferents tipologies amb coherència i cohesió, estructurats lògicament.
 • Utilitzar els recursos de referència de la llengua.


Es treballaran les competències següents:

 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • Ser l'actor principal de l'propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.
 • Dominar la Llengua A a un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Saber analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües en els àmbits de la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Saber documentar-se i buscar, seleccionar i gestionar la informació.


Amunt

1.            Introducció a la traducció català-espanyol

1.1.        Llengües en contacte i interferència lingüística

1.2.        Recursos per a la traducció català-espanyol

1.3.        Els sistemes lingüístics en la traducció català-espanyol (I)

1.3.1.     Ús de l'article

1.3.2.     "Ho" neutre

1.3.3.     El gènere dels noms

1.3.4.     Lexicalització del nombre

1.3.5.     Demostratius i possessius

1.3.6.     Indefinits

1.3.7.     Quantitatius

1.3.8.     Pronoms àtons

1.3.9.     Relatius i interrogatius

2.            Traducció general català-espanyol

2.1.        Els models textuals. El registre

2.2.        Aspectes pragmàtics i culturals

2.3.        Qüestions lèxiques i sintàctiques

2.4.        Els sistemes lingüístics en la traducció català-espanyol (II)

2.4.1.     Preposicions

2.4.2.     Conjuncions

2.4.3.     Locucions

2.4.4.     Adverbis

3.            Els sistemes lingüístics en la traducció espanyol-català.

3.1.        Aspectes gramaticals en contrast:

3.1.1.     Ús de l'article

3.1.2.     Categories nominals

3.1.3.     Quantificadors, indefinits, numerals, demostratius i possessius

3.1.4.     Pronoms

3.1.5.     El verb

3.1.6.     Preposicions, conjuncions i adverbis

3.1.7.     Relatius

3.1.8.     Connectors discursius

4.            Registres i tipologia textual.

4.1.        Lèxic i fraseologia: topònims i antropònims, interferències lèxica, lèxic especialitzat, neologismes, calcs i refranys.

4.2.        Qüestions pragmàtiques i culturals

 

Amunt

Traducción A-A (Catalán-Español / Español-Catalán) PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà un No presentat
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt