Traducció A-A Codi:  21.573    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L’assignatura Traducció A-A està orientada al treball pràctic i la reflexió al voltant de la traducció entre les dues llengües A del grau, català i espanyol.

En aquest sentit, es farà una anàlisi contrastiva entre ambdues llengües que s’orientarà a la detecció dels problemes de traducció característics de la combinació lingüística estudiada. Es faran pràctiques per desenvolupar estratègies de resolució d’aquests problemes i en paral·lel es consideraran les solucions traductològiques per als formats textuals més habituals.

Les activitats de traducció contemplaran les combinacions lingüístiques català>espanyol (PAC 1 i 2) i espanyol>català (PAC 3 i 4).

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:

 • Reconèixer les diferències morfològiques i sintàctiques entre el català i l'espanyol.
 • Traduir documents de nivell estàndard del català a l'espanyol i de l'espanyol al català.
 • Produir textos de diferents tipologies amb coherència i cohesió, estructurats lògicament.
 • Utilitzar els recursos de referència de la llengua.


Es treballaran les competències següents:

 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • Ser l'actor principal de l'propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.
 • Dominar la Llengua A a un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Saber analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües en els àmbits de la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Saber documentar-se i buscar, seleccionar i gestionar la informació.


Amunt

1.            Introducció a la traducció català-espanyol

1.1.        Llengües en contacte i interferència lingüística

1.2.        Recursos per a la traducció català-espanyol

1.3.        Els sistemes lingüístics en la traducció català-espanyol (I)

1.3.1.     Ús de l'article

1.3.2.     "Ho" neutre

1.3.3.     El gènere dels noms

1.3.4.     Lexicalització del nombre

1.3.5.     Demostratius i possessius

1.3.6.     Indefinits

1.3.7.     Quantitatius

1.3.8.     Pronoms àtons

1.3.9.     Relatius i interrogatius

2.            Traducció general català-espanyol

2.1.        Els models textuals. El registre

2.2.        Aspectes pragmàtics i culturals

2.3.        Qüestions lèxiques i sintàctiques

2.4.        Els sistemes lingüístics en la traducció català-espanyol (II)

2.4.1.     Preposicions

2.4.2.     Conjuncions

2.4.3.     Locucions

2.4.4.     Adverbis

3.            Els sistemes lingüístics en la traducció espanyol-català.

3.1.        Aspectes gramaticals en contrast:

3.1.1.     Ús de l'article

3.1.2.     Categories nominals

3.1.3.     Quantificadors, indefinits, numerals, demostratius i possessius

3.1.4.     Pronoms

3.1.5.     El verb

3.1.6.     Preposicions, conjuncions i adverbis

3.1.7.     Relatius

3.1.8.     Connectors discursius

4.            Registres i tipologia textual.

4.1.        Lèxic i fraseologia: topònims i antropònims, interferències lèxica, lèxic especialitzat, neologismes, calcs i refranys.

4.2.        Qüestions pragmàtiques i culturals

 

Amunt

Traducción A-A (Catalán-Español / Español-Catalán) PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt