Trad. de Textos Científics i Tècnics B-A II (ang-cat) Codi:  21.578    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura, ens centrarem en la traducció de textos científics i tècnics especialitzats. Amb una orientació professionalitzadora, tractarem diversos tipus de projectes de traducció, mitjançant encàrrecs de temàtiques diferents, en la combinació lingüística anglès>català. Tractarem, també, diferents aspectes de el coneixement especialitzat, així com diverses tipologies textuals (articles especialitzats, manuals d'instruccions i documentals científics).

Pretenem entrar en contacte amb discursos especialitzats mitjançant encàrrecs de traducció diferenciats, per conèixer les peculiaritats de cada tipus de projecte de traducció. D'aquesta manera, volem oferir la possibilitat d'especialitzar-se posteriorment en alguns camps concrets com a professional de la traducció o d'altres perfils possibles que requereix el mercat de la traducció especialitzada.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, i que forma part de la matèria de Traducció avançada.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta dins del camp professional de la traducció especialitzada de tipus científic i tècnic.

Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les següents assignatures del grau:

 • Llengua A IV (català)
 • Llengua B III (anglès)
 • Terminologia (català)
 • Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)
 • Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català)

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les següents competències:

Competències bàsiques

 • B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • B4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals

 • G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.
 • G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències específiques

 • E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.
 • E9: Traduir textos especialitzats.
 • E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • E14: Tenir destreses per documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

Competències transversals

 • T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.
 • T2: Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.
 • T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

 

Tenint en compte les competències, en aquesta assignatura es té com a principals objectius:

 • Organitzar i planificar projectes de traducció cientificotècnics de tipus especialitzat, bé a través de la feina individual i autònom, bé a través del treball col·laboratiu, en equip, gràcies a la comunicació amb altres companys i companyes.
 • Traduir cap a la llengua materna, d'una manera gairebé professional, textos de tipus científic i tècnic mitjançant la correcta aplicació de diferents estratègies de traducció, així com d'eines i coneixements informàtics pertinents segons la tipologia textual tractada.
 • Documentar i investigar en profunditat abans d'iniciar un procés de traducció especialitzada, així com crear, gestionar i actualitzar glossaris amb terminologia específica.
 • Encarar la traducció professional de textos científics i tècnics segons els paràmetres professionals i de qualitat vigents en el mercat i els estàndards actuals.

Amunt

Mòdul 1. Tipologies textuals dels textos especialitzats

1 Classificacions dels textos cientificotècnics

2 Els articles especialitzats

2.1 Article original

2.2 Article de revisió

2.3 Editorial científic

3 L'abstract dels articles especialitzats

 

Mòdul 2 Articles especialitzats: pediatria

1 La traducció d'articles especialitzats de pediatria

1.1 La pediatria com a especialitat mèdica

1.2 Tipologies textuals i subespecialitats pediàtriques

1.2.1 Article sobre el tabaquisme en adolescents

1.2.2 Article sobre l'anorèxia infantil

1.2.3 Article sobre patrons de lactància materna

 

Mòdul 3. Traducció d'instruccions: textos mèdics

1 La traducció d'instruccions mèdiques

1.1 Principals reptes de traducció

1.1.1 Instruccions d'un monitor de pasteurització

1.1.2 Instruccions d'un programa de gestió d'imatges

 

Mòdul 4. Traducció d'instruccions: textos tècnics

1 Especificitat dels textos instructius tècnics

1.1 Instruccions per a la gestió d'edificis malalts

1.2 Full de càlcul per a compostatge: descripció i manual d'usuari

1.3 Adsorbidores amb carbó actiu: instruccions d'instal·lació i d'ús

Amunt

Traducció de Textos Científics i Tècnics B-A II (anglès-català) PDF

Amunt

Aquesta assignatura compta amb una sèrie de mòduls teòrics elaborats per diferents experts en traducció cientificotècnica, així com enllaços a articles divulgatius i especialitzats d'interès per a l'estudiant. També inclou enllaços a recursos lingüístics com diccionaris, glossaris o portals de llengua, a part d'enllaços a textos paral·lels que puguin resultar útils per als treballs de recerca terminològica i traducció que es proposen al llarg de l'assignatura.

Tots els mòduls teòrics ofereixen un apartat de bibliografia recomanada.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt