Cultura i Societat de la Llengua C (alemany) Codi:  21.584    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura ha de permetre que l'alumnat aprofundeixi els seus coneixements sobre la cultura dels països de parla alemanya que ha anat adquirint en les assignatures de llengua C alemany. Es parteix d’un concepte de cultura dinàmic i cosmopolita. El focus està posat sobre la interpretació dels textos escrits i audiovisuals de la cultura d’origen com a procés de diàleg entre l’emissor del text original, els possibles receptors dels text original i el traductor o la traductora com a mediador/a entre cultures, cosa que permet lectures diverses dels textos. L'assignatura se centra sobretot en Alemanya. Altres objectius són conèixer recursos bàsics de cerca de documentació en aquest àmbit de coneixement i fomentar la capacitat de raonar sobre estratègies de resolució de problemes. La llengua vehicular a l’assignatura és l’alemany, però els treballs escrits es podran lliurar en alemany o català.

 

Amunt

L'assignatura Cultura i Societat de la Llengua C (Alemany) és una assignatura optativa de la matèria de llengua C (Alemany) i contribueix a l'adquisició de les competències lingüístiques i culturals necessàries per poder realitzar traduccions de la llengua C (alemany) a la llengua A. Habitualment es cursarà l'assignatura una vegada adquirits els resultats d'aprenentatge vinculats a les assignatures de llengües. 

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

Disposar de les competències de les assignatures de llengua alemanya LCI, LCII, LCIII i LCIV.

Amunt

Competències bàsiques

B1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

B5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Generals

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències Específiques

E3: Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.

E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com a plurilingües

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Competències Transversals

T4: Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa ja sigui en entorns presencials com a virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Aquestes competències es concreten en els següents objectius d'aprenentatge:

 • Familiaritzar-se amb la cultura dels països de parla alemanya (particularment, Alemanya).
 • Apropar-se a la interpretació dels textos de la cultura d'origen com a productes d'aquesta cultura.
 • Desenvolupar una actitud crítica enfront de referents culturals en textos que podrien ser encàrrecs de traducció.
 • Conèixer recursos bàsics de cerca de documentació en aquest àmbit de coneixement.
 • Ser capaç de raonar de manera informada les estratègies de resolució de problemes de traducció.

Amunt

PAC1/ Modul 1: Land und Kultur

 • Wahrnehmung von Kulturen
 • Stereotypen
 • Kultur und kulturelle Referenzen
 • Grundlagen über Geographie, Bevölkerung, Wirtschaft und Politik
 • Die Übersetzung von Ortsnamen

 PAC 2/ Modul 2: Momentaufnahmen der Geschichte

 • Erster Einblick: Römer und Germanen 
 • Karl der Große 
 • Die Städte im Mittelalter
 • Luther und die Reformation
 • Die Macht Preußens (17.-19. Jahrhundert)
 • Die großen Fragen des XX. Jahrhunderts: Von der Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung

PAC 3/ Modul 3: Die Stadt als Wohn- und Lebenswelt

 • Wohnorte: Hausformen
 • Statistische Informationen und soziale Aspekte zur Wohnsituation
 • Wohnräume
 • Erfahrungen und Wörter
 • Von der multilkulturellen Stadt zur kosmopolitischen Metropole

PAC 4/ Modul 4: Kultur und kommunikative Stile

 • Kulturgebundenheit kommunikativer Handlungsmuster
 • Sprachlich verankerte Rituale des Alltags: Beispiel "Einladung zu Freunden"
 • Genrebedingte Konventionen: Kultur und kommunikativer Stil
 • Von der Übersetzbarkeit kultureller diskursiver Eigenheiten: pragmatische Äquivalenz

Amunt

Cultura y sociedad de la lengua C (Alemán) PDF

Amunt

A l’aula virtual estan disponibles els mòduls de l’assignatura acompanyats per indicacions de treball i lectures addicionals o bé enllaços a documents de consulta. Als espais del fòrum l’alumnat haurà d’interaccionar i reflexionar sobre els continguts treballats i, si escau, ampliar amb recursos externs la seva documentació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt