Cultura i Societat de la Llengua C (alemany) Codi:  21.584    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura ha de permetre que l'alumnat aprofundeixi els seus coneixements sobre la cultura dels països de parla alemanya que ha anat adquirint en les assignatures de llengua C alemany. Es parteix d’un concepte de cultura dinàmic i cosmopolita. El focus està posat sobre la interpretació dels textos escrits i audiovisuals de la cultura d’origen com a procés de diàleg entre l’emissor del text original, els possibles receptors dels text original i el traductor o la traductora com a mediador/a entre cultures, cosa que permet lectures diverses dels textos. L'assignatura se centra sobretot en Alemanya. Altres objectius són conèixer recursos bàsics de cerca de documentació en aquest àmbit de coneixement i fomentar la capacitat de raonar sobre estratègies de resolució de problemes. La llengua vehicular a l’assignatura és l’alemany, però els treballs escrits es podran lliurar en alemany o català.

 

Amunt

L'assignatura Cultura i Societat de la Llengua C (Alemany) és una assignatura optativa de la matèria de llengua C (Alemany) i contribueix a l'adquisició de les competències lingüístiques i culturals necessàries per poder realitzar traduccions de la llengua C (alemany) a la llengua A. Habitualment es cursarà l'assignatura una vegada adquirits els resultats d'aprenentatge vinculats a les assignatures de llengües. 

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

Disposar de les competències de les assignatures de llengua alemanya LCI, LCII, LCIII i LCIV.

Amunt

Competències bàsiques

B1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

B5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Generals

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències Específiques

E3: Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.

E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com a plurilingües

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Competències Transversals

T4: Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa ja sigui en entorns presencials com a virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Aquestes competències es concreten en els següents objectius d'aprenentatge:

 • Familiaritzar-se amb la cultura dels països de parla alemanya (particularment, Alemanya).
 • Apropar-se a la interpretació dels textos de la cultura d'origen com a productes d'aquesta cultura.
 • Desenvolupar una actitud crítica enfront de referents culturals en textos que podrien ser encàrrecs de traducció.
 • Conèixer recursos bàsics de cerca de documentació en aquest àmbit de coneixement.
 • Ser capaç de raonar de manera informada les estratègies de resolució de problemes de traducció.

Amunt

PAC1/ Modul 1: Land und Kultur

 • Wahrnehmung von Kulturen
 • Stereotypen
 • Kultur und kulturelle Referenzen
 • Grundlagen über Geographie, Bevölkerung, Wirtschaft und Politik
 • Die Übersetzung von Ortsnamen

 PAC 2/ Modul 2: Momentaufnahmen der Geschichte

 • Erster Einblick: Römer und Germanen 
 • Karl der Große 
 • Die Städte im Mittelalter
 • Luther und die Reformation
 • Die Macht Preußens (17.-19. Jahrhundert)
 • Die großen Fragen des XX. Jahrhunderts: Von der Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung

PAC 3/ Modul 3: Die Stadt als Wohn- und Lebenswelt

 • Wohnorte: Hausformen
 • Statistische Informationen und soziale Aspekte zur Wohnsituation
 • Wohnräume
 • Erfahrungen und Wörter
 • Von der multilkulturellen Stadt zur kosmopolitischen Metropole

PAC 4/ Modul 4: Kultur und kommunikative Stile

 • Kulturgebundenheit kommunikativer Handlungsmuster
 • Sprachlich verankerte Rituale des Alltags: Beispiel "Einladung zu Freunden"
 • Genrebedingte Konventionen: Kultur und kommunikativer Stil
 • Von der Übersetzbarkeit kultureller diskursiver Eigenheiten: pragmatische Äquivalenz

Amunt

Cultura y sociedad de la lengua C (Alemán) PDF

Amunt

A l’aula virtual estan disponibles els mòduls de l’assignatura acompanyats per indicacions de treball i lectures addicionals o bé enllaços a documents de consulta. Als espais del fòrum l’alumnat haurà d’interaccionar i reflexionar sobre els continguts treballats i, si escau, ampliar amb recursos externs la seva documentació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt