Pràctiques externes Codi:  21.596    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura obligatòria de pràctiques, de 6 crèdits i per tant es preveu un total de 150 hores de dedicació que es distribueixen de la següent manera:

 • 125 hores de pràctiques
 • 25 hores de docència a l'aula

NOTA IMPORTANT:

Les pràctiques es faran d'acord amb el que es disposa en els plans docents; en el cas de que les condicions sanitàries impedeixin la normal realització de les pràctiques en modalitat presencial, s'habilitaran alternatives virtuals per la seva realització en el mateix semestre.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques externes dona la possibilitat de tenir un primer contacte amb el món laboral en alguna de les àrees relacionades amb el grau. Les activitats de l'aula permet tractar temes importants relacionats amb la inserció laboral i les pràctiques en empreses o en l'Agència Virtual de Traducció permetran posar en pràctica tot el que s'après durant el grau.

Amunt

Les Pràctiques externes es poden realitzar sobre qualsevol àmbit relacionat amb el grau, sempre que hi hagi alguna oferta de pràctiques disponible. A tall d'exemple posem alguns àmbits:

 • Traducció de textos.
 • Postedició de traducció automàtica.
 • Correcció de textos.
 • Interpretació.
 • Ensenyament d'idiomes.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura cal tenir superat com a mínim el 50% del creditatge del grau, és a dir, 120 crèdits.

Per cursar aquesta assignatura cal seguir tot el procediment d’inscripció i tria d’oferta de pràctiques abans de formalitzar la matrícula i dins del calendari establert. Teniu tota la informació a Campus > Tràmits > Pràctiques a Empreses > Pràctiques curriculars

Amunt

Objectius

 • Assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en un o més camps d'estudi.
 • Mostrar capacitat d'adaptació al lloc de treball
 • Saber avaluar pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposar línies d'intervenció ajustades a les diferents realitats.
 • Conèixer les principals característiques i apartats que ha de tenir un CV i saber redactar un CV adequat per buscar feina i una carta de motivació.
 • Valorar els possibles avantatges i inconvenients de l'ús de xarxes socials professionals.
 • Mostrar un nivell avançat de llengua A i expressar-se oralment i per escrit amb excel·lència.
 • Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu.
 • Traduir textos especialitzats.
 • Participar satisfactòriament en projectes de traducció o lingüístics.
 • Saber analitzar i planificar un projecte de traducció o lingüístic.
 • Saber documentar i gestionar correctament la informació.
 • Saber avaluar de forma global els processos d'aprenentatge duts a terme d'acord amb les planificacions i objectius plantejats i establir mesures de millora individual.

Competències

Competències bàsiques

B4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

B5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències transversals

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T2: Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.
T6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

Competències específiques

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.
E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
E14: Tenir destreses per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen en quatre activitats avaluables:

PEC 1. Reflexions inicials

En aquesta activitat es realitzarà una descripció de les pràctiques que feu o fareu properament així com de l'empresa o institució que us acull. S'analitzaran les expectatives sobre les pràctiques: què espereu fer i aprendre durant la realització de les pràctiques. També es treballa de manera prèvia amb el Currículum vitae i carta de presentació, tema que es tractarà amb més detall a la segona activitat. Durant aquesta PAC també es parlarà sobre el mercat de la traducció, interpretació i llengües aplicades.

PEC 2. CV, xarxes socials professionals i marca personal

En aquesta activitat es refarà el CV en funció de les reflexions i l'aprenentatge obtinguts de l'activitat anterior. També es durà a terme una reflexió al voltant de les xarxes socials i la seva influència sobre la vida professional. Finalment es tractaran aspectes relacionats amb la marca personal.

PEC 3. Tasques i procediments

En aquesta activitat s'analitzaran les tasques que es realitzen en les pràctiques i es reflexionarà sobre la importància de procedimentar les tasques. S'aprendrà a realitzar procediments detallats de les tasques. Finalment es valorarà la importància de les certificacions i normes de qualitat en l'àmbit laboral.

PEC 4. Reflexions finals

En aquesta activitat s'intentarà contestar les següents preguntes: Què has après de les pràctiques? Quins coneixements adquirits en el grau has pogut aplicar? Quina és la tasca que t'ha resultat més interessant? I la que menys? ¿S'han complert les teves expectatives? Ha canviat d'alguna manera la teva manera de veure el món laboral al tenir un contacte directe amb ell? Consideres que les pràctiques realitzades s'han adequat a les teves necessitats (contingut, durada)? Què canviaries?

Amunt

Recursos d'aprenentatge

L'aula de l'assignatura disposa dels següents recursos d'aprenentatge de suport per a la realització de les activitats:

Fonts d'informació:

 • Agència Espanyola de Protecció de Dades. Dret de supressió ( "a l'oblit"): cercadors d'Internet
 • Butlletí Oficial de l'Estat. Codi de Dret a l'Oblit.
 • Revistes i llibres electrònics
 • Recursos electrònics (bases de dades)

Programari

 • Wordfast

Per la seva banda, a l'Agència Virtual de Traducció es proporciona programari de traducció assistida en línia Memsource, que inclou memòries de traducció i bases de dades terminològiques.

Eines de suport

 • Tauler: és on el professor posarà els missatges adreçats a tots els alumnes. És molt important verificar si hi ha nous missatges en el tauler i llegir-los detingudament.
 • Fòrum: en aquest espai els estudiants poden exposar els seus dubtes o realitzar comentaris.
 • Debat: durant el semestre es realitzaran diversos debats organitzats i moderats pel professor. És molt important participar en els debats que es proposin, ja que es pot tenir en compte la participació en els debats a la nota d'una determinada activitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt