Treball fi de grau Codi:  21.597    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura de 6 crèdits i de caràcter obligatori.

En aquesta assignatura l'estudiant integra i aplica les competències i continguts adquirits durant el grau. Per fer-ho, ha d'elaborar un treball acadèmic original i inèdit i presentar-lo davant d'un tribunal. El treball haurà d'estar dimensionat per ser gestionable dins del temps i les possibilitats de les quals disposa l'estudiant en el curs d'un semestre i 150 hores de dedicació (6 crèdits ECTS).

El TFG s'haurà d'inscriure en algun dels següents àmbits establerts: traducció humanisticoliterària, traducció cientificotècnica, traducció juridicoeconòmica, traducció audiovisual, lingüística, interpretació, tecnologies del llenguatge, correcció i assessorament lingüístic, ensenyament de llengües.

Al llarg del semestre l'estudiant haurà de treballar, en síntesi, tres dimensions de la recerca:

Metodologia. Disseny i plantejament general del treball, acotació del tema, aspectes analítics inicials, proposta d'organització i desenvolupament, recerca bibliogràfica, interpretació crítica de les dades i lectures, etc.

Contingut. Lectures, dades, informacions, reflexions i interpretacions relaconades amb el tema d'estudi, enfocades i desenvolupades de manera definida.

Aspectes formals. El treball haurà de tenir una presentació formal impecable, coherent amb un treball acadèmic que culmina la trajectòria en un grau de l'àmbit lingüístic. A banda dels aspectes estrictament formals i ortogràfics, el treball haurà d'estar redactat amb elegància, argumentat de manera lògica i amb les referències corresponents a les lectures de suport i fonts d'informació.

Al llarg d'aquest procés l'estudiant comptarà amb el suport de dues figures docents: un professor que s'encarregarà del seguiment metodològic general del conjunt de l'assignatura i un professor que actuarà com a director de cada treball individual.


Amunt

El TFG té com a objectiu que l'estudiant posi en joc les competències, coneixements i  procediments adquirits al llarg del grau de manera que sigui capaç d'elaborar un treball acadèmic original i rigorós basat en la seva pròpia recerca.


Amunt

Es recomana que l'estudiant matriculi el TFG quan estigui en disposició de finalitzar el grau de manera que pugui posar en joc les competències i coneixements adquirits prèviament. Idealment, el TFG hauria de ser la darrera assignatura a matricular dins del grau.


Amunt

Per poder cursar el TFG l'estudiant ha d'haver superat com a mínim 180 crèdits del pla d'estudis. Al llarg del semestre anterior a l'inici de l'assignatura l'estudiant haurà d'omplir un formulari inicial que se li facilitarà des de la tutoria, juntament amb la guia de l'assignatura i la ruta d'accés a TFG de cursos anteriors.

Amunt

Al final de l'assignatura s'espera que l'estudiant sigui capaç d'assolir els següents resultats d'aprenentatge:

Organitzar i planificar projectes lingüístics o de traducció.

Gestionar la informació i la documentació.

Resoldre problemes rellevants per a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, identificant, analitzant i definint-ne els elements significatius.

Dissenyar intervencions que atenen necessitats de l'àmbit de forma multidisciplinar.

Avaluar de forma global els processos d'aprenentatge duts a terme d'acord amb les planificacions i objectius que s'han plantejat i establir mesures de millora individual.

Definir objectius d'aprenentatge propis i dissenyar processos de desenvolupament coherents i realistes amb aquests objectius i amb el temps de què es disposa.

Assumir la responsabilitat del desenvolupament professional propi i de l'especialització en un o més camps d'estudi.

Produir textos de diferents tipologies amb coherència i cohesió, estructurats lògicament, adaptats a un registre, correctes normativament i eficaços comunicativament.

Transmetre de manera oral i escrita els resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o d'innovació avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten. Fer-ho de manera clara i sense ambigüitats i per a un públic especialitzat o general.

Les competències bàsiques, transversals, generals i específiques que s'assoleixen al llarg del procés de concepció, disseny i realització del TFG són les següents:

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins l'àrea d'estudi pròpia) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

G1. Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per a desenvolupar la professió.

G2. Desenvolupar i mantenir actualitzades les competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

G3. Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

T4. Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa ja sigui en entorns presencials com virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

T7. Ser l'actor principal del procés formatiu propi orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

E7. Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.

E11. Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.

E12. Tenir capacitat per a analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E14. Tenir destreses per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.


Amunt

El treball haurà de ser inèdit i d'una extensió d'entre 40 i 50 pàgines. En cap cas es podrà superar les 50 pàgines d'extensió. Els annexos no es comptabilitzaran dins d'aquesta extensió màxima.

El lliurament del treball es farà de forma electrònica en format PDF per mitjà de la bústia Lliurament i Registre d'AC de l'aula. No s'acceptaran treballs lliurats fora del termini establert.

El treball haurà d'incloure els següents apartats--adaptats, naturalment, a la tipologia específica de treball que hagi escollit cada estudiant:

Abstract. Resum del treball d'un màxim de 400 paraules.

Introducció. Motius de l'elecció del tema; plantejament del problema, del repte o de les preguntes a desenvolupar; objectius del treball; antecedents en l'estudi del tema escollit; metodologia; argumentació de l'estructura del treball.

Cos central. Descripció, anàlisi, traducció, etc. Explicació rigorosa del desenvolupament de la recerca.

Conclusions. Aportacions del treball realitzat. Si s'escau, també es poden incloure suggeriments i propostes per ampliar el treball en futures investigacions.

Fonts d'informació. Ordenació de la informació que s'ha fet servir, respectant-ne sempre l'autoria.

Annex documental. Si el treball ho requereix.

La defensa del treball serà una presentació pública en format virtual i asíncron dins de l'aula. Un cop lliurat el treball, l'estudiant haurà de preparar un vídeo d'un màxim de 10 minuts en què se sintetitzin els principals aspectes i aportacions de la recerca realitzada i l'haurà de penjar a l'eina Present@ de l'aula. Aquesta presentació serà comentada per un tribunal format per dos avaluadors. El docent donarà més indicacions al respecte al llarg del semestre.

Amunt

A banda de la bibliografia específica suggerida per la direcció de cada treball, l'estudiant comptarà amb els següents recursos generals:

Guia de l'assignatura, amb informacions relacionades amb el plantejament i el desenvolupament de l'assignatura.

Iria Da da Cunha, El trabajo de fin de grado y de máster. Redacción, defensa y publicación (Editorial UOC, 2016), com a obra central de suport per a qüestions metodològiques i formals.

Argumenta, com a web de recursos per competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic i professional.

TFG de semestres anteriors disponibles als repositoris institucionals RIUVic de la UVic i O2 de la UOC, que recomanem de consultar o fullejar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt