Reptes i debats sobre integració europea Codi:  21.832    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El plantejament de l'assignatura consisteix a assolir un criteri sobre els principals reptes de la integració europea a partir d'un coneixement del seu recorregut històric des del segle XIX. Per tant, la reflexió sobre la integració europea va més enllà de les realitzacions de la Unió Europea des de la seva fundació i també dels seus límits geogràfics. En aquesta línia, l'assignatura s'inicia amb un estudi sobre els aspectes que des de mitjan segle XIX han contribuït a forjar la unitat a Europa. Els tres temes següents es dediquen a aspectes de més actualitat, en què la col·laboració entre els estats ha sigut rellevant. 

Es pretén una relació individualitzada professor-alumne a partir no només del comentari dels exercicis escrits, sinó de presentacions en vídeo per part tant del professor com dels estudiants. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa que complementa les matèries de geografia i d'història que situen Europa en el nucli dels seus interessos. També és rellevant dins l'àmbit dels estudis sobre el món contemporani.

Amunt

"Reptes i debats sobre integració europea" forma part de les activitats docents i de recerca de la Càtedra Jean Monnet concedida per la UE per al periode 2022-24. Per tant aquesta assignatura s'impartirà per darrec cop el curs 2023-24. Gràcies al finançament rebut, entre febrer i maig de 2022 es van organitzar i enregistrar una sèrie de vuit debats sobre temes centrals i d'actualitat en integració europea. Hi van participar especialistes en cada tema i  el resultat forma part dels materials d'aquesta assignatura, que es complementa amb lectures. A més, es proposaran temes a debatre en el nostre Forum, d'acord amb les notícies i esdeveniments que es vagin produint en relació al projecte europeu. Per desgràcia el tema central és la guerra d'Ucraïna, però també n'hi ha d'altres com els  fons Next Generation i els acords amb UK pel comerç a Irlanda del Nord.

Aquesta assignatura es coordina amb una altra optativa sobre Història de la Integració Europea per tal d'evitar solapaments en cas que les curseu totes dues.

Amunt

OBJECTIUS
Els objectius centrals són assolir una visió crítica i personal sobre aspectes centrals en el procés d'integració europea. Amb aquesta finalitat s'aportaran lectures específiques sobre cada tema, que l'estudiant complementarà amb cerca de documentació i dades. D'aquesta forma es podrà elaborar una reflexió personal i documentada sobre cada aspecte.

Un objectiu complementari és treballar les habilitats de presentació tant escrita com oral. En tractar-se d'una assignatura optativa, el professor podrà dedicar més temps al comentari, a cada estudiant, dels aspectes formals i de contingut de totes les presentacions.

COMPETÈNCIES
Es promou un ventall de competències, principalment l'elaboració de discursos analítics, crítics i personals sobre els temes a tractar.
La capacitat de cercar informació i dades quantitatives en diferents mitjans.
La presentació dels temes de forma clara i sintètica, tant per via escrita com oral.
Capacitat d'integrar informacions diverses per interpretar aspectes històrics i del món contemporani. 


Amunt

Els principals aspectes a tractar són:
  1. Història de la integració europea des del segle XIX
  2. El procés d'integració d'Espanya a la Unió Europea
  3. La resposta sanitària d'Europa davant de la COVID-19: quines lliçons podem extreure per a futures crisis?
  4. La resposta social de la Unió Europea a la crisi econòmica de la COVID-19
  5. El deute públic a la Unió Europea: quines mesures caldran per a garantir la seva sostenibilitat?
  6. Els fons Next Generation Unió Europea: objectius, condicionalitat i aplicació
  7. L'estratègia de la Unió Europea davant de la crisi climàtica. Com s'aconseguiran els objectius de reducció dels gasos d'efecte hivernacle?
  8. La crisi del preu de l'electricitat: quin és el paper contrastat dels estats i de les institucions europees?

Amunt

S'aportaran materials i indicacions bibliogràfiques al llarg del curs.

La bibliografia que ocuparem ja esà penjada a l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt