Antropologia social i cultural Codi:  22.108    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El mot antropologia prové de la combinació d'anthropos (ésser humà) i logos (coneixement). L'etimologia del mot, doncs, ens fa veure de manera ben clara quin és el principal objectiu de coneixement d'aquesta disciplina. Si en un principi l'antropologia centrava el seu interès en societats considerades "exòtiques", ja fa força dècades que això ha canviat d'una manera evident. En l'actualitat, apliquem el coneixement antropològic també a la nostra societat per tal d'entendre-la millor. Les idees de "cultura" i "societat" són fonamentals per comprendre la raó d'ésser de la disciplina. Aquests conceptes constitueixen els seus principals punts focals a través dels quals arribem també a un millor coneixement de la persona: La persona com a ésser social i cultural.

 

La principal  finalitat del curs no és que els estudiants assoleixin coneixements de caire enciclopèdic sobre l'antropologia, sinó que arribin a assumir les eines conceptuals bàsiques de la disciplina per tal de facilitar la reflexió i el pensament antropològics, i possibilitar d'aquesta manera adquirir les competències bàsiques per a la seva aplicació tant en altres àmbits d'estudi com en la nostra mateixa vida quotidiana.

Amunt

Aquesta assignatura forma part indispensable en la formació en l'àmbit de les Humanitats i de les Ciències Socials. 

Amunt

L'antropologia social i cultural és una eina per a la reflexió sobre la condició humana i per a la intervenció en el món que ens envolta. Es projecte en els àmbits professionals relacionats amb el treball social, també amb relacions internacionals, ajuda humanitària, i medicina. Més recentment també troben interés en l'antropologia els àmbits professionals relacionats amb el món de la comunicació, el disseny de tecnologia, urbanisme i arquitectura, robòtica i intel·ligència artificial. 

Amunt

No calen coneixements previs específics. 

Amunt

OBJECTIUS

 

 • Entendre la naturalesa de l'antropologia com a àmbit de coneixement.
 • Relacionar els temes i conceptes antropològics amb la realitat actual.
 • Entendre com l'antropologia contribueix de forma important a la comprensió del món contemporani.
 • Identificar els temes claus de l'antropologia i aplicar-los en l'anàlisi de la pròpia cultura.
 • Desenvolupar la mirada antropològica a través de la reflexió sobre el paper de la imatge en la construcció de coneixement sobre la diversitat cultural.
 • Analitzar les explicacions que donem sobre el món des d'una perspectiva antropològica.

COMPETÈNCIES:

Capacitat de desenvolupar, contextualitzar i organitzar el coneixement teòric en relació amb l'anàlisi empírica.
Capacitat per conèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.
Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
Capacitat per identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.

 

COMPETÈNCIA TRANSVERSAL:

 • Capacitat de treball col·laboratiu i en xarxa en un entorn virtual.

 

 

Amunt

El curs és una introducció a l'antropologia social i cultural.  Els temes que tractarem estan en els manuals de referència de l'assignatura. 

Continguts que tractarem:

El camp de l'antropologia i el debat entre natura i cultura

Introducció a l'antropologia com a estudi holístic de l'ésser humà. Les branques de l'antropologia i, concretament, la proposta de l'antropologia social i cultural.

Tractarem el concepte de cultura com a concepte clau de l'antropologia i els seus debats nuclears, com ara: naturalesa/cultura, determinisme biològic/constructivisme social, agència/estructura, antropologia simbòlica/materialisme cultural.  

La construccció de la diferència cultural i les desigualtats socials

Inscriure les nostres societats actuals al conjunt de la variabilitat cultural, el procés de globalització i perspectives de futur.

Com es creen les dinàmiques d'inclusió i exclusió social i el paper de la diferència cultural. Aprofundir en els conceptes d'identitat col·lectiva, identitat ètnica, raça, nació, etnocentrisme i relativisme cultural. 

L'etnografia com a mètode pel coneixement antropològic

Introducció al mètode etnogràfic i la importància de posar la mirada antropològica a la pràctica. Comprendre com la descripció etnogràfica d'un col·lectiu o grup humà està orientada teòricament a partir de conceptes clau i problemàtiques específiques de l'antropologia. Com l'etnografia és un procés de coneixement inductiu que té com a objectiu aportar una comprensió més gran de les diferents formes de vida humanes.

 

Amunt

Etnografía paso a paso. Guía de bolsillo PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt