Advanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research Codi:  63.502    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Un dels objectius principals d'aquest curs és obtenir un bon coneixement d'algunes de les tècniques quantitatives més rellevants, els seus avantatges i inconvenients, la seva aplicabilitat segons el tipus de dades i assignatures d'estudi, i la seva complementarietat. Amb aquestes tècniques, farem diferents activitats mitjançant l'ús de diferents paquets estadístics (com el LISREL), discutint possibles relacions de dependència o interdependència entre variables. Espero que sigui útil en la seva activitat de recerca.

Tot i que es tracta d'un curs pràctic, on aplicarem cada tècnica a casos concrets, amb dades reals, també tindràs referències bàsiques tant en format web com en bibliografia recomanada, per entendre els fonaments teòrics de cada tècnica.

Amunt

Aquest curs complementa els coneixements desenvolupats en cursos quantitatius anteriors del Màster en Societat de la Informació i el Coneixement.

Amunt

S1: Bon coneixement de les tècniques quantitatives i qualitatives més rellevants, els seus avantatges i inconvenients, la seva aplicabilitat segons el tipus de dades i subjectes d'estudi i la seva complementarietat.

S2: Capacitat per determinar la viabilitat i fiabilitat, les fortaleses i debilitats dels diferents mètodes i tècniques.

S3: Conscienciació de les possibilitats, oportunitats i qüestions que planteja l'anàlisi empírica d'Internet i altres TIC.

S4: Masterització d'un conjunt estadístic que facilita l'aplicació de tècniques estadístiques, anàlisi de dades i dibuix de conclusions.

Amunt

1. Mètodes de mostreig

1.1. Univers (població) i mostra

1.2. Mètodes de mostreig més utilitzats 

2. Temes en econometria

2.1. Hipòtesis per al model de regressió lineal múltiple

2.2. Malpecificació del model

2.3. Insuficiència de mostres: Multicolinearity & Outliers

2.4. Problemes habituals amb el terme d'error: Heteroscedascity & Autocorrelation

3. Modelització d'equacions estructurals (SEM)

3.1 Introducció al SEM

3.2 Escala i construcció de validació

3.3 Analitzar els resultats: bondat d'ajust

4. Xarxes neuronals (NN)

4.1 Introducció a les xarxes neuronals

4.2 Procés d'optimització de NN

4.3 Formació de l'NN artificial

4.4 Bondat d'ajust de la xarxa

Amunt

Introduction to sampling methods Web
Introduction to sampling methods DAISY
Introduction to sampling methods KARAOKE
Introduction to sampling methods HTML5
Sampling PDF
Structural equation systems PDF
Topics in econometrics PDF
Unit 2. Econometrics autocorrelation practice PDF
Unit 2. Econometrics functional form practice PDF
Unit 2. Econometrics multicollinearity practice PDF
Unit 3. SEM practice PDF
Unit 4. NN practice PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt