Elearning Thematic Seminar Codi:  65.582    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'eLearning Thematic mostra els fonaments de diverses tècniques de recerca en eLearning. Comença a descriure els models d'educació a distància i quines tècniques de recerca poden ser útils com a recerca en e-learning. 

Finalment, el seminari dóna especial atenció al disseny d'instruccions i dóna algunes indicacions d'anàlisi d'aprenentatge.

Amunt

El seminari dóna els fonaments de diversos temes per tal d'omplir qualsevol buit en els fonaments que qualsevol estudiant de doctorat podria tenir. En assignatures anteriors els estudiants han après sobre el disseny de la recerca i, al llarg del seu treball com a investigadors, els estudiants han après els fonaments sobre com aplicar el disseny de la recerca al seu tema específic.

No obstant això, tot i que els estudiants han après a fer front a una investigació en eLearning, en realitat saben què és eLearning? Quines són les característiques especials que té? Com està dissenyat un tema eLearning? Com podem obtenir i analitzar les dades dels subjectes d'eLearning? Quines són les tècniques més adequades que han d'utilitzar per dur a terme una recerca en eLearning amb les dades disponibles?

Aquesta assignatura tracta totes aquestes qüestions per tal que tots els estudiants de doctorat en el programa de doctorat eLearning seria capaç d'entendre el que és eLearning, i el que el distingeix en fer recerca en ell.

Al final de l'assignatura s'espera que els estudiants sàpiguen els fonaments per convertir-se en professionals de l'eLearning, però també per fer recerca a partir de les accions d'eLearning que van dur a terme. Coneixeran els fonaments del disseny d'una assignatura eLearning i triaran la millor tècnica de recerca per a cada número.

D'altra banda, podran escriure i presentar un breu article en anglès.  

Amunt

L'assignatura pot ser útil per a qualsevol recerca en eLearning, encara que la majoria de les tècniques mostrades també poden ser útils en qualsevol recerca en ciències socials. 

Amunt

S'espera que els estudiants sàpiguen els fonaments del disseny de la recerca en eLearning.

Amunt

S'espera que els estudiants comencin la seva recerca i disposin d'un pla de recerca i conèixer els fonaments del disseny de la recerca en ciències socials en general i eLearning en particular.

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:

  • Establir els límits de la recerca en eLearning.
  • Conèixer els principals models i tècniques de recerca en eLearning i saber triar els millors per a cada recerca.
  • Conèixer els fonaments del disseny instructiu i la seva importància en l'eLearning.
  • Conèixer l'anàlisi de l'aprenentatge i com pot ajudar a una recerca en eLearning.
  • Desenvolupar l'esperit crític per analitzar la pròpia recerca i la recerca dels altres.
  • Aprendre a escriure un document de conferències.

Amunt

  • Models d'educació a distància: debat entre alguns dels investigadors més importants en eLearning a la UOC: Dr. Albert Sangrà i el Dr. Iolanda Garcia, de la Facultat de Psichologia i Educació, i dr. Teresa Sancho, de la Facultat de Ciències de la Computació, Multimèdia i Telecomunicació.
  • Metodologia en eLearning: un resum de les principals tècniques en eLearning amb la característica principal de cadascuna d'elles i les pistes per saber quan triar cada techinque.
  • Disseny instructiu: un resum del disseny instructiu i per què és important en el context de la recerca en eLearning.
  • Anàlisi d'aprenentatge: introducció a Learning Analytics a partir de diversos recursos.  

Amunt

E-learning Thematic Seminar Web
Elearning Thematic Seminar Audiovisual
Technological and pedagogical design for eLearning Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt