Estructura dels mercats turístics Codi:  85.621    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'ofereixen els conceptes bàsics que han de permetre a l'estudiant introduir-se plenament en l'àmbit de coneixement de l'economia turística i situar l'estudi del turisme a partir la comprensió de l'operativitat dels seus mercats i de les decisions que adopten els agents econòmics. En un país eminentment turístic com el nostre té un interès indubtable la observació del funcionament d'aquests mercats, observant amb detall l'estructura ja sigui dels denominats mercats genèrics com dels especialitzats, així com de les seves relacions i conflictes.

Per qualsevol professional que desenvolupi les seves tasques a l'àmbit de l'activitat turística així com per qualsevol persona interessada en el funcionament d'aquests fenòmens, resulta imprescindible una observació detinguda de la situació del seu entorn així com de la seva projecció futura, disposant d'exemples de cada cas concret.

L'assignatura ofereix addicionalment un anàlisi de la influència que ha tingut, té i tindrà la progressiva irrupció de la Societat del Coneixement, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) o el fenòmen globalitzador en la configuració de l'estructura d'aquests mercats i en les seves expectatives futures.

Amunt

Es tracta d'una assignatura que complementa els conceptes adquirits per l'estudiant en les assignatures bàsiques del Grau relacionades amb l'economia, tot aprofundint en la comprensió del funcionament dels mercats turístics.

L'assignatura té un enfocament i uns continguts de reforç de la comprensió dels principals fonaments econòmics, que es complementarà al llarg de la titulació amb l'aprofundiment dels coneixements en altres assignatures.

Amunt

L'assignatura no es projecta en un camp professional particular, sent de gran utilitat per a la comprensió de la realitat econòmica que conforma el sector turístic.

Amunt

La competència transversal dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballa en aquesta assignatura és:

CT1. Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica

 Les competències específiques del grau en Turisme que s'aborden en aquesta assignatura són:

CE1. Reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica
CE2. Reconèixer el funcionament de les destinacions, les estructures turístiques i els seus sectors empresarials

Totes aquestes competències es concreten en els resultats d'aprenentatge (objectius) següents:

RA1. Conèixer les definicions fonamentals i els conceptes bàsics entorn al sistema turístic, per tal de facilitar una comprensió àmplia del fenomen turístic
RA2. Comparar els conceptes emprats en aquesta assignatura amb altres definicions utilizades a la literatura sobre l'activitat turística
RA3. Reconèixer les característiques distintives de la demanda i l'oferta turística, posant èmfasi en l'estructura empresarial del sector
RA4. Comprendre com les estructures bàsiques del turisme es materialitzen en cadenes de valor
RA5. Classificar i situar a les empreses i organitzacions dels sector turístic dins de les cadenes de valor
RA6. Utilitzar la informació històrica sobre l'activitat turística per emetre judicis crítics i sintètics sobre la seva situació actual
RA7. Trobar paral·lelismes entre les motivacions dels primers viatgers per fer turisme i les dels segments que existeixen en l'actualitat
RA8. Conèixer quins van ser els orígens de la oferta turística i quina és la relació amb les tendències actuals i futures dins el sector
RA9. Oferir opinions contrastades sobre les tipologies turístiques i les estructures de mercat relacionades a partir de la informació disponible
RA10. Classificar productes i serveis turístics com a genèrics o especialitzats a partir de diferents factors
RA11. Assignar empreses i serveis turístics a cadenes de valor, ja siguin vinculats a turismes genèrics o especialitzats
RA12. Dominar les particularitats de la informació sobre innovació i tecnologia per realitzar anàlisis de present i futur de l'activitat turística
RA13. Identificar els principals motors del canvi en la demanda, l'oferta i els intermediaris turístics
RA14. Conèixer les tecnologies d'Internet que faciliten la integració i sincronització dels membres d'una cadena de valor
RA15. Entendre com les empreses turístiques s'adapten als canvis del seu entorn i quin és el resultat d'aquesta adaptació
RA16. Aplicar les noves tecnologies per tal d'oferir serveis turístics més competitius i adaptats a nous entorns

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els sis mòduls següents: Els turistòlegs i el turisme, caracterització del sistema turístic, els antecedents i determinants del turisme, la estructura del turisme genèric, la estructura del turisme especialitzat i la transformació del sistema turístic

Mòdul 1. Els turistòlegs i el turisme

Introducció. Canvi i oportunitat

1.1. Començar a reflexionar: els turistòlegs i el turisme

1.2. Començar a comprendre: conceptes i classificacions bàsiques

1.3. Començar a analitzar: la medició del turisme a la economia

Mòdul 2. Caracterització del sistema turístic

Introducció. El sistema i els seus components

2.1. Les particularitats del turisme

2.2. Caracterització del sistema turístic

2.3. Els components del sistema turístic

Mòdul 3. Els antecedents i determinants del turisme

Introducció. Del passat al futur

3.1. Les primeres manifestacions

3.2. La gènesi del turisme modern

3.3. Cap a la industrialització i popularització del turisme

Mòdul 4. La estructura del turisme genèric

Introducció. El turisme genèric al paradigma fordista

4.1. Elements impulsors de l'entorn

4.2. El turisme de sol i platja

4.3. El turisme urbà

4.4. El turisme rural

Mòdul 5. La estructura del turisme especialitzat

Introducció. El turisme especialitzat al paradigma post-fordista

5.1. Elements impulsors de l'entorn

5.2. Turisme motivat per recursos naturals

5.3. Turisme motivat per recursos culturals

5.4. Turisme motivat per activitats professionals

5.5. Turisme motivat per la salut i l'esport

Mòdul 6. La transformació del sistema turístic

Introducció. Les claus del sistema

6.1. Els motors del canvi a la demanda

6.2. Els motors del canvi a la oferta

6.3. Efectes en els intermediaris

Amunt

Amunt

Per l'estudi de l'assignatura disposeu dels materials en web i pdf, d'una completa bibliografia així com altres referències de publicacions i estadístiques especificades a cada mòdul. També us pot ser d'utilitat consultar el Wikirepertori-EiE  o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt