TIC i turisme Codi:  85.656    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La importància que les tecnologies de la informació han tingut i tenen en l'evolució dels diferents subsectors turístics queda reflectida a la pràctica totalitat de les assignatures del Programa de Turisme de la UOC i especialment en les quals la gestió de la informació ha esdevingut un factor crític amb capacitat per provocar canvis estructurals en les activitats considerades.

El plantejament de l'assignatura de "Turisme i Tecnologies de la Informació" té molt en compte aquesta circumstància i és per això que es planteja estructurar conceptualment els eixos bàsics de l'impacte de les TIC al sector turístic, en un procés en el qual completa i aprofundeix els aspectes analitzats en altres assignatures i identifica aplicacions de les TIC en àmbits no tractats en altres matèries.

L'impacte de les TIC en el turisme és una qüestió analitzada en el Programa de Turisme de la UOC en el cas dels tres subsectors bàsics per a l'activitat turística, com són la intermediació ("Gestió de la intermediació"), l'allotjament i la restauració ("Gestió dels serveis turístics") i també des de l'òptica del transport, fonamentalment aeri, com trobem en el cas de l'assignatura de "Societat del coneixement i turisme", on s'ha tractat també la base tecnològica que origina aquests canvis.

En els últims anys, les organitzacions turístiques (públiques o privades) han vist com Internet ha canviat la manera d'actuar de molts dels seus processos, fent-los molt més eficients i rendibles, i alhora, ha permès millorar la relació i comunicació amb els clients i proveïdors.

Per aconseguir utilitzar de forma eficient tots els avantatges que les noves tecnologies i Internet ofereixen, cal integrar bé tots els sistemes d'informació de l'organització. La gestió de la informació es converteix en un element bàsic en aquest entorn del qual destaquem dos elements clau: el que facilita les operacions de venda dels productes mitjançant la xarxa i l'encarregat d'oferir suport a la presa de decisions, des d'un punt de vista estratègic.

Així, tant la part operativa com l'estratègica de les TIC a les empreses seran part bàsica i central d'aquesta assignatura, que té per objectiu principal conèixer la gestió de les TIC i els seus avantatges per a millorar la competitivitat de les organitzacions turístiques, amb especial incidència en l'evolució, experiències pioneres i casos d'èxit i fracàs del binomi turisme-TIC.

Amunt

"Turisme i Tecnologies de la Informació" és una assignatura optativa amb una càrrega de 6 crèdits, la qualcosa suposa, de manera aproximada, unes 60 hores d'estudi i unes 30 hores de treball personal (10 hores d'estudi i 5 hores de treball personal per crèdit, aproximadament).

Amunt

L'assignatura presenta una doble vessant teòrica i pràctica que us aportarà els coneixements necessaris per a considerar la importància de les TIC en les diferents organitzacions i empreses turístiques i en especial a les dedicades a la promoció i planificació de les destinacions.

Els seus continguts estan orientats en l'àmbit de les destinacions i organitzacions turístiques, però la visió conceptual que presenten sobre el comerç electrònic, les bases de dades i les eines tecnològiques que faciliten la gestió del coneixement van molt més enllà, essent de gran utilitat per a qualsevol estudiant de turisme, sigui quina sigui la seua especialització futura.

Amunt

L'assignatura, pels seus continguts, no requereix que l'estudiant en tingui cap coneixement previ específic, però si és recomanable haver cursat anteriorment assignatures com "Gestió de la informació", "Gestió dels serveis turístics" i "Societat del coneixement".

Amunt

Objectius generals:

 -     Facilitar a l'estudiant una visió global de quines són les principals modalitats de TIC que es fan servir al turisme i entendre la seva integració al funcionament de les organitzacions turístiques i com contribueixen a la millora de la seva competitivitat.

 -     Distingir les característiques informacionals més rellevants del turisme i conèixer com els sistemes d'informació poden donar resposta a les necessitats informacionals del sector turístic.

-     Entendre els elements fonamentals que han de tenir en compte les destinacions i les empreses per aprofitar els avantatges de l'entorn d'Internet.

Competències: 

Específiques:

- Identificar i conèixer la potencialitat de les tecnologies de la informació claus per a la gestió d'empreses, organitzacions i destinacions turístiques amb la finalitat de maximitzar la competitivitat i la innovació.

- Capacitat per generar coneixement rellevant per a la gestió organitzacions turístiques, i espais i destinacions turístiques a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

- Capacitat per treballar, en una organització turística, adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries mitjançant les TIC.

 

Transversals:

- Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

- Capacitat per a l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.

- Capacitat per emprendre i innovar.

Amunt

Mòdul 1. Conceptes bàsics: sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

1.1. Introducció 

1.2. Els sistemes d'informació 

1.3. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

Mòdul 2. L'impacte de les TIC en la gestió de la informació i del coneixement 

2.1. Els conceptes d'informació i coneixement 

2.2. L'estat de la societat de la informació: breus referències 

2.3. L'estat de la societat de la informació: dades rellevants generals i entre turistes 

Mòdul 3. L'estratègia i la planificació dels sistemes d'informació 

3.1. Fases del procés de planificació de sistemes d'informació 

3.2. Metodologies per a la integració de plans de sistemes d'informació 

3.3. L'externalització de serveis TIC 


Mòdul 4. Les TIC en les organitzacions turístiques 

4.1. Evolució de les TIC, principals innovacions i nous reptes 

4.2. Internet 

4.3. El web 2.0 

4.4. El paper de les TIC en la competitivitat turística

4.4.1. El Travel and Tourism Competitiveness Index(TTCI), del Fòrum Econòmic Mundial 

Mòdul 5. Tipologies de sistemes d'informació en la gestió d'organitzacions turístiques 

5.1. PMS 33

5.2. ERP 33

5.3. CRM 34

5.4. Revenue management

5.5. Business Intelligence 


Mòdul 6. Les TIC en la comercialització turística: canvis i tendències en l'escenari de distribució turística. Nous¡ models, nous agents 

6.1. Dels CRS als GDS 

6.2. E-commerce i e-tourism 

6.3. La nova distribució turística 


Mòdul 7. El paper de les TIC en la gestió de les destinacions turístiques: els SID i els SGD

7.1. Els sistemes d'informació de destinació (SID) 

7.2. Els sistemes de gestió de destinació (SGD) 

Mòdul 8. El paper de Google i els mitjans socials en la gestió de les destinacions turístiques 

8.1. El metabuscador Google 

8.2. Els mitjans socials i la interacció amb l'usuari 


Mòdul 9. Els models d'acceptació i de motivació en l'ús de les TIC: una aproximació al sector turístic 

9.1. Technology Acceptance Model (TAM) 

9.2. El model estès d'adopció del comerç a internet (eMICA) 

9.3. Adopció de les xarxes socials en turisme 


Módul 10. El nou cicle del viatge i el turista 2.0 

10.1. El cicle del viatge influït per la tecnologia

10.2. L'aparició d'un nou consumidor turístic: el turista 2.0 

10.3. L'escenari social, local i mòbil (SoLoMo) 
10.3.1. El concepte de geolocalització en línia 
10.3.2. La geolocalització com a eina de comunicació 
10.3.3. La geolocalització social 

10.4. El turista, de consumidor a adprosumer 

Mòdul 11. Les organitzacions turístiques davant les implicacions del nou cicle del viatge i del turista 2.0 

11.1. Turisme 2.0 

11.2. Noves eines en el màrqueting turístic 2.0 
11.2.1. Com posicionar una destinació turística a internet 
11.2.2. Com crear rutes turístiques en línia 
11.2.3. Com fer mapes en línia 
11.2.4. Com utilitzar la realitat augmentada 
11.2.5. Com utilitzar els codis QR 
11.2.6. Com promocionar una destinació turística amb un
blogtrip

Mòdul 12. Nota final, el paradigma smart: intel·ligència en destinacions turístiques

Amunt

Calella y el uso de las TIC en los destinos inteligentes Audiovisual
Wyanabox y el uso de las TIC en la intermediación turística Audiovisual

Amunt

En conjunt, els materials didàctics responen a la doble orientació, teòrica i pràctica que s'ha atorgat a l'assignatura. Així, els conceptes bàsics que són analitzats s'il·lustren amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals. A més, s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Acabem de finalitzar l'elaboració d'un nou llibre per a l'assignatura que tindreu disponible en els propers dies. Es tracta del llibre "TIC i Turisme" elaborat per David Giner, Gersón Beltrán i Pablo Díaz (Editorial UOC). Aquest serà el principal suport de l'assignatura i allà podeu concontrar renovades fonts d'informació i exemples clarificadors.

L'estudi d'aquests continguts es pot complementar o aprofundir per mitjà d'algun altre tipus de material que es pot obtenir a través d'Internet o de la lectura de la bibliografia general o específica proposada en cada cas.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt