Fonaments teòrics i conceptuals dels esdeveniments Codi:  B2.282    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La gestió d'esdeveniments és un camp d'estudi acadèmic que s'enfronta amb les dificultats pròpies de les disciplines relativament joves que han de definir i el seu objecte d'estudi i els seus mètodes de recerca.

Aquesta assignatura ofereix una primera aproximació als esdeveniments des d'un punt de vista teòric, proposa un marc conceptual a partir de les aportacions dels principals investigadors en aquest camp i presenta el seu recorregut des d'una perspectiva històrica. A partir d'aquesta introducció l'assignatura se centra en els esdeveniments en el marc de la societat actual i en els efectes i impactes que generen.

Amunt

L'anàlisi conceptual i històric dels esdeveniments i constitueix un punt de partida imprescindible perquè els professionals coneguin el marc teòric en el qual es desenvolupa la seva activitat i puguin aprofundir en els elements essencials de la gestió dels diferents fenòmens englobats sota aquesta denominació.

La reflexió sobre les principals característiques i paràmetres que emmarcan els esdeveniments és una activitat que permet comprendre aquest objecte d'estudi de forma concreta i contextualitzar-ho en el marc dels diferents aspectes relacionats amb la seva gestió.

Amunt

L'adquisició dels coneixements relacionats amb la teoria i els fonaments conceptuals de la gestió dels esdeveniments és un instrument essencial tant en el procés de formació d'aquells estudiants que desitgin iniciar-se en el camp de la gestió d'esdeveniments com en el dels quals ja exerceixen la professió de gestor d'esdeveniments i pretenen aprofundir en aquestes qüestions. Aquests dos perfils d'estudiants podran adquirir competències per sustentar els projectes professionals que puguin desenvolupar tant en els sectors públic com a privat o en el tercer sector de la indústria dels esdeveniments.

Amunt

No és necessari tenir coneixements previs o experiència professional en la gestió d'esdeveniments per cursar l'assignatura posat que, precisament, ha estat concebuda com a introductòria per aportar una base conceptual als estudiants del Postgrau.

Amunt

OBJECTIUS

 • Conèixer els paràmetres conceptuals dels esdeveniments.
 • Conèixer l'evolució històrica dels esdeveniments.
 • Saber identificar les diverses propostes teòriques dels estudis sobre gestió d'esdeveniments.
 • Entendre els elements que caracteritzen la indústria dels esdeveniments i situar-los en el marc de la societat actual.
 • Reflexionar sobre la funció social i la responsabilitat dels professionals de la gestió d'esdeveniments.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Capacitat per identificar les diverses propostes de definició i classificació dels esdeveniments.
 • Coneixement de les principals característiques de la professió i els professionals dels esdeveniments.
 • Coneixement de les principals propostes de corrents d'anàlisis sobre gestió d'esdeveniments.

 

Competències transversals:

 • Capacitat per reflexionar sobre el fenomen dels esdeveniments.
 • Capacitat per al tractament i la gestió d'informació relativa al seu camp d'estudi.

 

Competències específiques:

 • Capacitat per reflexionar sobre els esdeveniments com a objecte d'estudi acadèmic.
 • Coneixement de les diverses propostes de classificació dels fenòmens englobats sota la denominació d'esdeveniments.
 • Coneixement dels trets característics dels professionals de la gestió d'esdeveniments, especialment les habilitats i competències que s'han d'adquirir.
 • Coneixement de les diferents disciplines que han de considerar-se en l'estudi de la gestió d'esdeveniments.
 • Capacitat per identificar necessitats i oportunitats en el camp de la gestió d'esdeveniments.
 • Capacitat per valorar els efectes i impactes econòmics, socials i culturals de fenòmens diversos relacionats amb els esdeveniments, des de la seva utilització com a eines de desenvolupament territorial fins a la seva ocupació com a producte turístic.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es treballen en diversos eixos temàtics, com són:

Unitat 1. Teoria i classificació conceptual dels esdeveniments.

1) Definició d'esdeveniments.

2) Classificació i llocs dels esdeveniments, congressos, fires i incentius.

3) La professió i els professionals dels esdeveniments.

4) Els estudis sobre esdeveniments o Event Studies.


Unitat 2. Introducció a la indústria dels esdeveniments.

1) La tradició dels esdeveniments.

2) Els esdeveniments en el marc de la industrialització.

3) Cap a la indústria dels esdeveniments.


Unitat 3. Els esdeveniments en el marc de la societat actual.

1) Els esdeveniments com a element de l'oci contemporani.

2) Esdeveniments com a espai social.

3) Els esdeveniments com a element de desenvolupament econòmic i estratègia política.

4) Els esdeveniments com a producte turístic.

 

Unitat 4. Efectes i impactes dels esdeveniments.

1) Impactes econòmics, socials i culturals.

2) Diferents estudis i anàlisis.

3) Els esdeveniments com a eines de desenvolupament.

 

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt