Especificitats dels esdeveniments Codi:  B2.283    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Especificitats dels esdeveniments culturals, esportius i corporatius" té assignats 5 crèdits i una càrrega lectiva d'unes 125 hores.

Aquesta assignatura se centra en l'estudi de les especificitats de cadascuna d'aquestes tres categories d'esdeveniments en funció dels seus continguts, esdeveniments culturals, esportius i corporatius. Entenent un "esdeveniment" com l'organització d'una determinada activitat sociocultural o socioeconòmica de gran rellevància per a un públic determinat, els continguts diferenciaran els esdeveniments els uns dels altres emmarcant-los en un sector determinat.

Els àmbits i les disciplines, relacionades amb els esdeveniments, poden ser extremadament amplis, per tant el triple àmbit d'estudi que proposa abordar aquesta assignatura -esdeveniments culturals, corporatius i esportius- pretén donar cobertura a l'estudi dels esdeveniments més significatius, tot i que tenim hem d'entendre que el ventall de tipologies d'esdeveniments és molt més ampli.

Aquesta assignatura s'estructurarà de manera sectorial: partirà de cada un d'aquests tres àmbits, per detallar en cada cas com s'enfoquen els conceptes claus que els articulen, és a dir observarem com són els públics, quins són els gestors que s'encarreguen de la concepció de aquests esdeveniments, quins tipus d'esdeveniments es conceben i organitzen, etc.

Aquest primer apropament sectorial serà important per tenir present les diferències conceptuals i pràctiques que contenen cada un d'aquests àmbits. Entre aquestes categories les diferències poden ser abismals o molt relatives, en funció de la cadena d'objectius i necessitats dels diferents actors implicats. Per tant aquesta assignatura parteix del públic com a actor principal per concretar les necessitats, els usos, els objectius, els formats i suports abastats per cadascun dels sectors d'activitat.

Els contingut dels tres primers mòduls d'aquesta assignatura estan estructurats en funció de les necessitats de cadascuna de les especificitats. El quart mòdul, en canvi, il·lustrarà diferents casos reals de cadascuna de les especificitats d'esdeveniments. El conjunt de l'assignatura permetrà així tenir un bon coneixement de les tendències més actuals en els tres àmbits a nivell de programació i producció d'esdeveniments.

Amunt

Aquesta assignatura està emmarcada en diversos programes formatius sobre la gestió d'esdeveniments, i forma part del primer bloc d'assignatures teòriques, encara que comença a centrar la seva atenció en aspectes pràctics amb alguns casos reals observant diversos sectors professionals.

D'aquesta manera, l'alumne tindrà sempre en ment, d'una banda, la diversitat vinculada als elements sectorials propis a cada categoria d'esdeveniment i, d'altra banda, les eines comunes de gestió. Observant també les especificitats de cada sector que li permetran entendre amb facilitat el funcionament de cada categoria d'esdeveniment i tenir coneixements de cada sector per poder, més endavant, adaptar un esdeveniment al sector que més li interessi.

Amunt

El saber amb precisió quines són les especificitats dels esdeveniments culturals, esportius i corporatius no només permetrà al gestor d'esdeveniments dissenyar i gestionar esdeveniments de manera més precisa i adaptada al públic en qüestió, sinó que li donarà la possibilitat, durant la seva carrera professional, de passar amb més facilitat d'un àmbit sectorial a l'altre. Li proporcionarà els coneixements necessaris per no quedar limitat a un sol camp disciplinar i així mateix aquest fet constituirà, per al possible nou ocupador, una garantia per a comptar amb una persona versàtil i coneixedora de les diferents realitats i tipologies d'esdeveniment. El fet de passar d'una categoria d'organització d'esdeveniment a una altra donarà al gestor d'esdeveniments una excel·lent oportunitat per alimentar la seva professionalitat en un camp determinat amb l'experiència adquirida en un altre camp. Per exemple, el fet d'haver treballat com a gestor d'esdeveniments culturals el farà segurament més creatiu a l'hora de treballar en la concepció d'esdeveniments esportius o corporatius. Així mateix, adquirir experiència en l'organització d'esdeveniments corporatius li farà segurament més rigorós, a nivell financer o a nivell de producció, entre d'altres, a l'hora de dur a terme un projecte d'esdeveniment cultural, o el farà més conscient del lloc que ocupen també les marques comercials en determinats moments del procés de concepció i execució d'aquest esdeveniment.

 

Amunt

Es recomana un nivell bàsic de coneixement sobre els diferents sectors dels esdeveniment i el seu funcionament. Si el/la alumne/a ja té pràctica professional en el camp, orientarà el seu aprenentatge a aprofundir els aspectes que coneix i ha viscut. En el cas d'un alumne sense experiència en el camp de la gestió d'esdeveniments ni coneixement dels diferents sectors, es recomana dedicar més temps a les lectures sobre organització d'esdeveniments i casos pràctics, a llibres especialitzats i a visites o contactes amb esdeveniments pròxims i accessibles.

Amunt

En aquesta assignatura es treballaran les següents competències, per a cada un dels sectors estudiats:

 

# Capacitat d'entendre i abordar les diferents tipologies dels esdeveniments, els seus públics, etc.

# Capacitat d'integrar les necessitats dels diferents públics a través de l'estudi, entre d'altres eines, de les estadístiques de consum corresponents.

# Capacitat de treballar amb diferents tipologies de gestors, entitats corporatives, categories professionals, etc.

# Capacitat de reconèixer les diferents tipologies d'esdeveniments, les característiques diferencials, els trets innovadors, etc.

 

Així mateix, els objectius que es pretenen aconseguir són:

 

# Saber definir amb claredat les especificitats de cada àmbit.

# Saber adaptar la concepció d'un esdeveniment a les necessitats del públic en cada cas.

# Conèixer millor les funcions i capacitats del gestor/a d'esdeveniments en cada sector.

# Conèixer millor el concepte de gestió d'esdeveniments en general i la seva aplicació al sector de la cultura, l'esport i l'empresa.

# Millorar, amb el coneixement dels diferents sectors, la capacitat d'organització, de planificació i d'avaluació dels esdeveniments.

# Desenvolupar la creativitat a l'hora de pensar en formats innovadors, continguts originals i col·laboracions inesperades i més riques.

# Poder passar amb més facilitat, en el curs de la vida professional, d'un àmbit sectorial a un altre.

 

Amunt

Aquesta assignatura es desenvoluparà en 4 mòduls. Els tres primers segueixen la cadena de necessitats dels diferents actors implicats en la concepció i l'execució dels esdeveniments. Partint del públic com a actor inicial i primordial, es descriuen les especificitats de cadascuna de les tres categories d'esdeveniments abastats (culturals, esportius, corporatius). El quart mòdul, més aplicat, proposarà l'estudi de casos pràctics capaços de ressaltar, amb exemples molt concrets, aquestes mateixes especificitats i les tendències actuals de programació i de producció.

 

Mòdul 1

Especificitats dels esdeveniments culturals

Presenta de manera general les tipologies de públic, de gestors i d'esdeveniments culturals, on ressalta, entre altres elements, la importància d'uns continguts artístics originals i innovadors, així com el pes del sector públic.

 

Mòdul 2

Especificitats dels esdeveniments esportius

Presenta de manera general la pràctica esportiva, el marc dels esdeveniments esportius, les entitats esportives i l'estructura del sector esportiu, els agents del sistema esportiu, les tendències actuals de l'esport. També es tracten alguns elements introductoris de producció dels esdeveniments esportius, on ressalta, entre altres elements, la importància de les col·laboracions amb les marques comercials i els mitjans de comunicació.

 

Mòdul 3

Especificitats dels esdeveniments corporatius

Presenta de manera general els diferents esdeveniments corporatius i les agències, el timing d'organització prèvia i d'execució. Presenta també alguns exemples d'esdeveniments, on ressalta, entre altres elements, la importància de la producció executiva així com la qualitat dels serveis oferts als professionals participants.

 

Mòdul 4

Estudis de cas

El quart mòdul es centrarà en l'estudi de diferents casos concrets, de cada un dels sectors abastats per l'assignatura. Per a cada sector, es presentaran tant grans esdeveniments, d'importància i repercussió internacional, així com esdeveniments de menor envergadura però especialment interessants per la qualitat dels seus continguts així com per l'impacte que generen al seu voltant.

Amunt

Amunt

Els materials d'aprenentatge de l'assignatura corresponen principalment a les lectures obligatòries de cada un dels quatre mòduls que la componen. Al llarg de l'assignatura, el consultor aportarà material complementari en funció dels continguts que vagin tocant en cada mòdul.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt