Gestió empresarial d'esdeveniments Codi:  B2.285    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura presenta els coneixements necessaris per a orientar i preparar a l'estudiant en els diferents aspectes de la gestió especialitzada en esdeveniments. La unitat se centra en les particularitats clau de l'organització i gestió empresarial d'un esdeveniment. Així doncs, s'abordaran conceptes bàsics de l'organització empresarial adaptats al sector objecte d'estudi. D'aquesta manera, es farà un repàs a les àrees funcionals d'una empresa i una aproximació a qüestions com les habilitats directives, la negociació amb partners, el finançament, pressupostos i metodologies per a la planificació i anàlisi dels projectes. En línies generals, es proposarà a l'alumne aplicar una visió de producte, identificant els agents implicats i els recursos necessaris, procurant fer-ne un ús racional.

Per a això, s'ha dissenyat una assignatura en la qual l'alumne haurà de treballar mitjançant la recerca, l'anàlisi i l'organització d'esdeveniments des de perspectives diferents i en àmbits diversos (corporatiu, esportiu i cultural). D'aquesta manera, realitzarà pràctiques que aniran des de l'anàlisi i desconstrucció d'un esdeveniment en clau empresarial, passant per l'ús d'eines de planificació, fins a la creació d'un pla de comunicació i una proposta de patrocini.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Postgrau en Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius i de l'especialització en Producció Especialitzada d'Esdeveniments.

Amunt

Aquesta assignatura està dissenyada per formar professionals de la producció d'esdeveniments que siguin capaços de crear, planificar i executar actes des del punt de vista de la gestió empresarial, plantejant totes les funcions vitals i tenint en compte tots els recursos imprescindibles per aconseguir els objectius de negoci, en tangibles o en intangibles, que es plantegin. Aquesta assignatura es relaciona amb camps professionals com:

 • Fires, congressos i convencions.
 • Festivals i festes populars.
 • Conferències i seminaris.
 • Cerimònies i commemoracions.
 • Institucions i esdeveniments culturals.
 • Institucions i esdeveniments esportius.
 • Esdeveniments corporatius.
 • Administració pública.
 • Empreses i agències especialitzades.
 • Corporacions amb necessitats especifiques en producció d'esdeveniments.
 • Agències de viatges i hostaleria.

Alguns dels perfils professionals de sortida podrien ser:

 • Directius en empreses d'organització i producció d'esdeveniments.
 • Tècnics d'organització i producció d'esdeveniments.
 • Gestors especialitzats en producció d'esdeveniments culturals, esportius i corporatius.

Amunt

L'assignatura pot ser cursada per qualsevol persona amb estudis superiors (graduats, llicenciats i diplomats) que desitgin incorporar-se al món de l'organització, gestió i producció d'esdeveniments. Així com aquells professionals que en l'actualitat ja treballen en aquest sector que desitgin reciclar-se en aquest àmbit.

Amunt

Objectius

 • Entendre els esdeveniments des del punt de vista de la gestió empresarial.
 • Identificar els recursos humans, tècnics i logístics que es necessiten a l'hora d'organitzar un esdeveniment.
 • Conèixer quines són les competències i les habilitats dels event managers.
 • Saber gestionar pressupostos i entendre els conceptes financers i de comptabilitat vinculats als esdeveniments.
 • Adaptar tècniques comercials i de màrqueting a la promoció dels esdeveniments.

Competències

 • Entendre el concepte d'esdeveniment i les seves característiques i tipologies.
 • Assolir un coneixement teòric i pràctic del sector dels esdeveniments així com dels seus actors, processos i estructures organitzatives.
 • Capacitat per preparar un pressupost per a un esdeveniment.
 • Comprendre com es gestionen els equips de treball.
 • Habilitar a l'estudiant a preparar un pla de comunicació per comercialitzar l'esdeveniment.
 • Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'organització d'esdeveniments.
 • Capacitat per a l'aplicació de mètodes, eines i procediments en l'àmbit professional de la gestió d'esdeveniments.
 • Capacitat creativa i emprenedora.

Amunt

Els continguts bàsics d'aquesta assignatura es troben recollits en els materials docents disponibles a l'aula:

 • CUENCA, Joan (2016). Mòdul 1. Gestió empresarial d'esdeveniments. UOC
 • CALA, Manel (2021). Vídeo 1. Herramientas para la gestión de eventos. UOC
 • CALA, Manel (2021). Vídeo 2. Financiación y comunicación de eventos. UOC

Aquests materials poden ser ampliats i complementats amb la lectura dels següents llibres:

 • RAJ, R; WALTERS, P; RASHID, T (2009) Events Management. An integrated and Practical Approach. London: SAGE Publications Ltd. (Introducción,  1 y 2)
 •  OSTELWALDER, Alexander (2011). Generación de modelos de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores. Ed. Deusto. (Cap. 1)
 • TURBAU, I. (2011) ¿Por dónde empiezo? Guía práctica para programar, financiar y comunicar eventos culturales. Editorial Ariel.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt