Gestió empresarial d'esdeveniments Codi:  B2.285    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura presenta els coneixements necessaris per a orientar i preparar a l'estudiant en els diferents aspectes de la gestió especialitzada en esdeveniments. La unitat se centra en les particularitats clau de l'organització i gestió empresarial d'un esdeveniment. Així doncs, s'abordaran conceptes bàsics de l'organització empresarial adaptats al sector objecte d'estudi. D'aquesta manera, es farà un repàs a les àrees funcionals d'una empresa i una aproximació a qüestions com les habilitats directives, la negociació amb partners, el finançament, pressupostos i metodologies per a la planificació i anàlisi dels projectes. En línies generals, es proposarà a l'alumne aplicar una visió de producte, identificant els agents implicats i els recursos necessaris, procurant fer-ne un ús racional.

Per a això, s'ha dissenyat una assignatura en la qual l'alumne haurà de treballar mitjançant la recerca, l'anàlisi i l'organització d'esdeveniments des de perspectives diferents i en àmbits diversos (corporatiu, esportiu i cultural). D'aquesta manera, realitzarà pràctiques que aniran des de l'anàlisi i desconstrucció d'un esdeveniment en clau empresarial, passant per l'ús d'eines de planificació, fins a la creació d'un pla de comunicació i una proposta de patrocini.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Postgrau en Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius i de l'especialització en Producció Especialitzada d'Esdeveniments.

Amunt

Aquesta assignatura està dissenyada per formar professionals de la producció d'esdeveniments que siguin capaços de crear, planificar i executar actes des del punt de vista de la gestió empresarial, plantejant totes les funcions vitals i tenint en compte tots els recursos imprescindibles per aconseguir els objectius de negoci, en tangibles o en intangibles, que es plantegin. Aquesta assignatura es relaciona amb camps professionals com:

 • Fires, congressos i convencions.
 • Festivals i festes populars.
 • Conferències i seminaris.
 • Cerimònies i commemoracions.
 • Institucions i esdeveniments culturals.
 • Institucions i esdeveniments esportius.
 • Esdeveniments corporatius.
 • Administració pública.
 • Empreses i agències especialitzades.
 • Corporacions amb necessitats especifiques en producció d'esdeveniments.
 • Agències de viatges i hostaleria.

Alguns dels perfils professionals de sortida podrien ser:

 • Directius en empreses d'organització i producció d'esdeveniments.
 • Tècnics d'organització i producció d'esdeveniments.
 • Gestors especialitzats en producció d'esdeveniments culturals, esportius i corporatius.

Amunt

L'assignatura pot ser cursada per qualsevol persona amb estudis superiors (graduats, llicenciats i diplomats) que desitgin incorporar-se al món de l'organització, gestió i producció d'esdeveniments. Així com aquells professionals que en l'actualitat ja treballen en aquest sector que desitgin reciclar-se en aquest àmbit.

Amunt

Objectius

 • Entendre els esdeveniments des del punt de vista de la gestió empresarial.
 • Identificar els recursos humans, tècnics i logístics que es necessiten a l'hora d'organitzar un esdeveniment.
 • Conèixer quines són les competències i les habilitats dels event managers.
 • Saber gestionar pressupostos i entendre els conceptes financers i de comptabilitat vinculats als esdeveniments.
 • Adaptar tècniques comercials i de màrqueting a la promoció dels esdeveniments.

Competències

 • Entendre el concepte d'esdeveniment i les seves característiques i tipologies.
 • Assolir un coneixement teòric i pràctic del sector dels esdeveniments així com dels seus actors, processos i estructures organitzatives.
 • Capacitat per preparar un pressupost per a un esdeveniment.
 • Comprendre com es gestionen els equips de treball.
 • Habilitar a l'estudiant a preparar un pla de comunicació per comercialitzar l'esdeveniment.
 • Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'organització d'esdeveniments.
 • Capacitat per a l'aplicació de mètodes, eines i procediments en l'àmbit professional de la gestió d'esdeveniments.
 • Capacitat creativa i emprenedora.

Amunt

Els continguts bàsics d'aquesta assignatura es troben recollits en els materials docents disponibles a l'aula:

 • CUENCA, Joan (2016). Mòdul 1. Gestió empresarial d'esdeveniments. UOC
 • CALA, Manel (2021). Vídeo 1. Herramientas para la gestión de eventos. UOC
 • CALA, Manel (2021). Vídeo 2. Financiación y comunicación de eventos. UOC

Aquests materials poden ser ampliats i complementats amb la lectura dels següents llibres:

 • RAJ, R; WALTERS, P; RASHID, T (2009) Events Management. An integrated and Practical Approach. London: SAGE Publications Ltd. (Introducción,  1 y 2)
 •  OSTELWALDER, Alexander (2011). Generación de modelos de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores. Ed. Deusto. (Cap. 1)
 • TURBAU, I. (2011) ¿Por dónde empiezo? Guía práctica para programar, financiar y comunicar eventos culturales. Editorial Ariel.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt