Producció especialitzada d'esdeveniments Codi:  B2.286    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura acosta l'alumne al món de l'organització d'esdeveniments des del punt de vista de la producció d'aquests. D'aquesta manera, l'alumne aprendrà quines són les fases de producció d'un esdeveniment, els diferents passos a seguir i els diferents elements a tenir presents. En aquest sentit, punt per punt aprofundirà en cadascuna d'aquestes fases a través dels elements a tenir en compte en la producció d'un esdeveniment, des de la definició d'objectius i el pressupost fins a les accions que cal dur a terme un cop finalitzat.


Per a l'aprenentatge de tot això, s'ha dissenyat una assignatura en la qual l'alumne haurà de treballar les fases i la producció d'esdeveniments des de perspectives diferents i en àmbits diversos (corporatiu, esportiu i cultural). D'aquesta manera, es realitzaran pràctiques que aniran des de la planificació d'un esdeveniment en base a les seves fases de producció, l'anàlisi d'un esdeveniment o la producció d'un esdeveniment concret.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Postgrau en Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius i de l'especialització en Producció Especialitzada d'Esdeveniments. 

Amunt

Aquesta assignatura està dissenyada per a formar per formar professionals de la producció d'esdeveniments que siguin capaços de crear, planificar i organitzar actes des del punt de vista de la producció, seguint totes les fases necessària i tenint en compte tots els elements necessaris, per aconseguir els objectius que es plantegen.

Per això aquesta assignatura deriva en camps professionals com ara:

 • Fires, congressos i convencions
 • Festivals i carnestoltes.
 • Conferències i seminaris.
 • Cerimònies i commemoracions.
 • Institucions i esdeveniments culturals.
 • Institucions i esdeveniments esportius.
 • Esdeveniments corporatius.
 • Administració pública.
 • Empreses especialitzades.
 • Corporacions amb necessitats especifiques en producció d'esdeveniments.

Alguns dels perfils professionals de sortida podrien ser:

 • Directius en empreses d'organització i producció d'esdeveniments.
 • Tècnics d'organització i producció d'esdeveniments
 • Gestors especialitzats en producció d'esdeveniments culturals, esportius i corporatius.

Amunt

L'assignatura pot ser cursada per qualsevol persona amb estudis superiors (graduats, llicenciats i diplomats) que desitgi incorporar-se al món de l'organització, gestió i producció d'esdeveniments. Així com aquells professionals que en l'actualitat ja treballen en aquest sector o volen entrar-hi.

Amunt

Objectius generals:

 • Conèixer els conceptes principals relacionats amb la producció d'esdeveniments.
 • Conèixer les metodologies, les fases i els diferents elements a tenir en compte per a produir esdeveniments.
 • Tenir la capacitat de planificar la producció i elaborar tots els materials necessaris (cronograma, guió tècnic, programa, etc.) per a la producció d'un esdeveniment.

Competències generals

 • Capacitat per a l'aplicació de mètodes, eines i procediments en l'àmbit professional de la producció d'esdeveniments.
 • Capacitat de complir amb els objectius de l'esdeveniment, identificar els diferents públics als quals es dirigeix i organitzar un esdeveniment seguint les fases de producció.
 • Capacitat per innovar en la planificació d'esdeveniments i producció d'esdeveniments.

 

 1. Mòdul 1. Producció d'esdeveniments, etapes de producció i rols

Objectius específics

 • Entendre en què es basa la producció d'esdeveniments i els elements previs a tenir presents.
 • Aprendre a introduir la creativitat en un esdeveniment.
 • Conèixer i identificar quins són els equips de treball (i els seus rols) que intervenen en un esdeveniment.
 • Conèixer les fases / etapes de producció d'un esdeveniment.

Competències específiques

 • Entendre el concepte "producció d'esdeveniments" i els elements que poden diferenciar un esdeveniment.
 • Comprendre la importància de definir els objectius i alinear-se amb els valors de l'empresa o institució (marca, identitat, imatge).
 • Entendre quins són els integrants d'un equip de producció, les seves funcions i la importància de la coordinació entre aquests.
 • Entendre les grans etapes de producció d'un esdeveniment (preproducció, producció i postproducció) i quines accions corresponen a cadascuna d'elles.

 

 1. Mòdul 2. Tipologia d'esdeveniments, instal·lacions i mitjans materials, mitjans tècnics i escenografia

Objectius específics

 • Aprendre la classificació i tipologia d'esdeveniments.
 • Conèixer les instal·lacions i mitjans materials per organitzar i produir un esdeveniment.
 • Conèixer els mitjans tècnics de què disposem per aconseguir un esdeveniment amb qualitat de producció.
 • Aprendre com crear l'escenografia que més s'adeqüi a un esdeveniment en funció dels seus objectius, característiques i imatge que vulguem transmetre.

Competències específiques

 • Identificar la tipologia i característiques d'un esdeveniment.
 • Entendre la metodologia i passos a seguir a l'hora d'escollir una data, un espai i els elements materials per a la producció d'esdeveniments.
 • Identificar els elements tècnics (tecnologia, il·luminació, so) necessaris per a la producció d'esdeveniments i les últimes tendències en aquest àmbit.
 • Entendre els diferents elements de la construcció escenogràfica i com aprofitar-los per al disseny d'un esdeveniment.

 

 1. Mòdul 3.  Elements diferenciadors en un esdeveniment i eines per a la producció d'esdeveniments

Objectius específics

 • Entendre què són el disseny i la producció gràfica d'un esdeveniment i les últimes tendències en aquest àmbit.
 • Conèixer què és el càtering per a un esdeveniment i quins elements influeixen en la seva tria.
 • Aprendre i conèixer les principals eines per a la producció d'esdeveniments.

Competències específiques

 • Conèixer els elements que conformen la gràfica d'un esdeveniment i el procés de producció d'aquests.
 • Conèixer els diferents tipus de càtering que se serveixen en un esdeveniment i com alinear-los als objectius i identitat de l'esdeveniment / institució.
 • Conèixer i identificar de quines eines es pot fer ús en la planificació i producció d'esdeveniments (timming o cronograma, guió tècnic, escaleta, programa, ..) i aprendre a utilitzar-les.

Amunt

Els continguts bàsics d'aquesta assignatura es troben en el material docent Producció especialitzada d'esdeveniments (Autora: Elisenda Estanyol), a través dels mòduls:


Mòdul 1. Producció d'esdeveniments, etapes i rols de l'equip de producció d'un esdeveniment
Mòdul 2. Tipologia d'esdeveniments, instal·lacions i mitjans materials, mitjans tècnics i escenografia
Mòdul 3. Elements diferenciadors en un esdeveniment i eines per a la producció d'esdeveniments

I l'obra: Camps García de Quevedo, G. (2008). Producción de eventos: La puesta en escena del protocolo. Ediciones Protocolo.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt