Treball final de postgrau Codi:  B2.287    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Treball final de postgrau (TFP) consisteix en el desenvolupament d'un projecte final que té com a objectiu aplicar les eines i les tècniques que s'han facilitat al llarg del postgrau per a formular, dissenyar i gestionar esdeveniments culturals, esportius i corporatius.

Amunt

Aquesta assignatura representa el tram final del postgrau en Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius. Un cop superada, s'obtindrà el títol de postgrau.  

El postgrau pretén ser un complement de formació professionalitzador per a aquells estudiants que hagin cursat Graus com els Graus de Comunicació, Màrqueting i Investigació de Mercats, Economia, Humaidades, Administració i direcció d'empreses i Turisme entre d'altres. Així mateix, aquest postgrau també està estretament relacionat amb tota l'oferta formativa en el camp de la gestió cultural que s'ofereix des dels Estudis d'Arts i Humanitats. Concretament amb el Màster Universitari de Gestió Cultural, així com amb els seus programes derivats, centrats en la professionalització dels estudiants. Per tant, es considera que aquest títol podria complementar aquests programes insistint en facilitar competències professionals en gestió d'esdeveniments als alumnes.

Amunt

Aquesta assignatura centra la seva atenció en la professionalització dels estudiants donant la possibilitat de dissenyar un esdeveniment. Alguns dels perfils professionals de sortida que es derivarien podrien ser, entre altres:

 • Directius i tècnics en empreses i institucions en gestió d'esdeveniments.

 • Autònoms en la gestió d'esdeveniments.

 • Consultors en el sector de l'organització d'esdeveniments.

 • Avaluador d'esdeveniments.

 • Organitzador d'esdeveniments corporatius.

 • Organitzador d'esdeveniments culturals.

 • Organitzador d'esdeveniments esportius.

 • Tècnics en empreses de comunicació corporativa

Amunt

Cal haver cursat, o estar acabant, les assignatures que conformen el postgrau, és a dir el Mòdul 1 i el Mòdul 2:

Mòdul 1: Introducció als esdeveniments

Fonaments teòrics i conceptuals dels esdeveniments

Especificitats dels esdeveniments culturals, esportius i corporatius  

Mòdul 2: Tècniques de gestió especialitzada

Comunicació, màrqueting i TIC d'esdeveniments

Gestió empresarial d'esdeveniments

Producció especialitzada d'esdeveniments

Amunt

Aquesta assiganura com a culminació del postgrau, té com a objectiu general formar i donar capacitats als estudiants, procedents de diferents disciplines i àmbits, per a l'exercici professional en el camp de la gestió d'esdeveniments.

En aquest sentit, l'objectiu és que els estudiants apliquin els coneixements conceptuals i pràctics del disseny, planificació, gestió i avaluació d'esdeveniments, per tant es facilitaran instruments i eines, tant creatives com tècniques, que facin front als reptes actuals de la organització d'esdeveniments en els àmbits culturals, esportius i corporatius. Així doncs, tenint en compte diferents realitats socials i diferents necessitats, el TFP capacita l'estudiant de les competències necessàries per poder exercir una gestió d'èxit.  

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d'estudi dels esdeveniments.
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestor i productor d'esdeveniments en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals   

Competències transversals:

 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada.

Competències especifiques:

 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors cultural, esportiu i corporatiu i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió d'esdeveniments.

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura, els estudiants han de triar una de les següents modalitats de TFP:

 1. Un treball final amb una institució. Aquest treball consistirà en el disseny, planificació i estructuració d'una activitat dins d'un esdeveniment existent. Es tracta que els estudiants tinguin plena llibertat per oferir i idear qualsevol tipus d'activitat en el marc de l'esdeveniment. Els requisits seran originalitat i coherència en les propostes. Aquest treball es podrà desenvolupar en una institució / esdeveniment que pugui aportar l'estudiant i que siguin idònies en relació als continguts que aporta aquest postgrau. Haurà de complir uns mínims requisits per poder ser considerada com a possible esdeveniment col·laborador.
 2. Un treball final lliure. Aquest treball consistirà en el disseny, planificació i conceptualització d'un esdeveniment. L'estudiant en aquest cas tindrà plena llibertat per elaborar una proposta d'esdeveniment que li interessi. Cada estudiant podrà desenvolupar el projecte d'un esdeveniment en l'especialitat que prefereixi (cultural, esportiva o corporativa). En aquest cas l'estudiant estarà guiat / tutoritzat, en tot moment, per un consultor. L'estudiant haurà de fer una proposta que haurà de ser acceptada per part del consultor per assegurar la qualitat i la lògica del treball final.
 3. Un treball final de recerca. Tenint en compte que l'anàlisi i l'avaluació són elements essencials per al bon funcionament de tot esdeveniment, proposem que els estudiants també puguin fer un treball final orientat a l'anàlisi i la investigació. En aquest cas per a aquest semestre proposem l'elaboració d'una recerca orientada a la potencialitat dels esdeveniments en la creació de capital social. L'estudiant podrà escollir l'esdeveniment i analitzar sempre que compleixi els mínims requerits, i estarà guiat en tot moment per experts que l'ajudaran a desenvolupar aquesta investigació.

 

MÒDUL 1 - DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

La decisió

Planificació estratègica

Gestió econòmica, pressupost, finançament i patrocini

Gestió de recursos humans

Pla de comunicació i màrqueting

Organització del protocol  

 

MÒDUL 2 - PRODUCCIÓ

Calendari de producció

Pla operatiu i logístic

Localització

Aspectes jurídics i legals

Drets d'autor

Tècniques de seguiment i avaluació

Return on Investment (ROI)

Factors sostenibles en l'esdeveniment

Amunt

Com es dissenya un esdeveniment? Audiovisual
¿Cómo se planifica y se aplica la producción de un evento? Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt