Projectes d'integració de TI Codi:  B2.346    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els continguts de l'assignatura "Integració de Sistemes d'Informació" (ISI) giren al voltant del diversos significats de la paraula "integració" en relació a les organitzacions de tota mena, i als sistemes d'informació utilitzats per aquestes. Així, per començar, es veurà la mena de problemes que típicament apareixen a les organitzacions poc integrades estructuralment, així com les propostes que contribueixen a una millor integració empresarial, principalment la definició i implantació de processos empresarials, transversals a les clàssiques àrees funcionals.

Després es veurà com les organitzacions han anat desenvolupant i implantant nous sistemes d'informació com a eina fonamental per a la seva integració estructural i informacional, i com a mitjà per al seu avenç quant a la seva gestió funcional i la seva direcció estratègica, en definitiva per al seu avenç quant a qualitat i competitivitat.

En aquesta línia, s'aprofundirà en els diversos rols integradors que les empreses persegueixen mitjançant els principals tipus de sistemes d'informació empresarials implantats en els darrers anys, des dels sistemes ERP als sistemes de BI, passant pels sistemes CRM i SCM, així com els projectes d'EAI. Com a continuació d'allò vist a l'assignatura "Fonaments de Sistemes d'Informació" (FSI), s'aprofundirà en els propòsits, similituds i diferències entre aquests tipus de sistemes esmentats, i entre els seus projectes d'implantació.

Amunt

"Integració de Sistemes d'Informació" (ISI) és una assignatura de 6 crèdits ECTS, que forma part dels itineraris/especialitzacions de "Sistemes d'Informació" i "Tecnologies de la Informació" del Grau en Enginyeria Informàtica de la UOC, com a continuació de l'assignatura de "Fonaments de Sistemes d'Informació" (FSI), i com a preparació per a d'altres assignatures centrades en la gestió i direcció dels sistemes d'informació. L'assignatura també es troba inclosa dins el ventall d'assignatures que la UOC ofereix dins l'àmbit de  l'@ateneu universitari.

Amunt

Consultores, empreses i departaments de serveis informàtics, que desenvolupin projectes al voltant dels sistemes d'informació empresarials, així com projectes de disseny i/o re-enginyeria de processos empresarials.

Recerca, desenvolupament i innovació al voltant del camp de l'Enginyeria i Gestió de Serveis i Sistemes d'Informació.

Amunt

Els coneixements temàtics aconseguits a les assignatures prèvies de les especialitzacions de "Sistemes d'Informació" i " Tecnologies de la Informació ", especialment a l'assignatura de "Fonaments de Sistemes d'Informació" (FSI). Tot i ser molt recomanable haver superat FSI amb anterioritat a ISI, aquells estudiants que disposin de coneixements equivalents obtinguts per mitjà de l'experiència professional directa també podrien cursar ISI sense gaires dificultats afegides.

Gran part del material d'estudi d'integració de Sistemes d'Informació (ISI) està redactat  en ANGLÈS, havent-hi capítols de llibre, articles o informes seleccionats de diverses fonts.

El nivell d'anglès dels documents escollits no és excessivament elevat però sí requereix d'un nivell suficient de comprensió lectora en anglès, que en qualsevol cas no és superior a aquell requerit per a la bona pràctica de la professió informàtica en qualsevol de les seves especialitats. Com a punt de referència, recomanen un nivell d'anglès mínim o equivalen  al nivell B 1.2 (Threshold) del Marc de Referència Europeu per a l'Aprenentatge, Ensenyament i Avaluació de Llengües. 

Amunt

Es requereix un nivell suficient de comprensió lectora en anglès. Com a punt de referència, recomanem un nivell d'anglès mínim equivalent al nivell B 1.2 (Treshold) del Marc de Referència Europeu per a l'Aprenentatge, Ensenyament i Avaluació de Llengües.

Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura Fonaments de Sistemes d'Informació.

Les activitats de l'avaluació continuada de l'assignatura poden incloure treball en equip.

Amunt

L'objectiu general de l'assignatura és facilitar estudiants l'adquisició d'habilitats i competències altament demandades pel mercat laboral informàtic, i que els permetin ser capaços d'analitzar i pensar estratègies orientades a millorar el grau d'integració empresarial existent en una organització genèrica, a través de la redefinició de processos empresarials i la seva consegüent implementació a través del suport que ofereixen dels Sistemes d'Informació (SI).

Més concretament, amb la realització d'aquesta assignatura s'espera que l'alumne desenvolupi les següents competències tranversals i específiques del Grau en Enginyeria Informàtica:

 • C1 - Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • C5 - Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • C7 - Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC.
 • C8 - Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que juguen les TIC dins les mateixes.
 • C9 - Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • C17 - Capacitat per a dissenyar aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 • C20 - Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per a resoldre un problema concret. 

Amunt

L'objecte dels materials docents aportats és oferir als alumnes un conjunt de "receptes" o línies d'acció genèriques que els hi permeti adquirir un coneixement teòrico-pràctic bàsic. De manera que aquest coneixement sigui susceptible de ser modelat i adaptat en funció de les circumstàncies, necessitats i habilitats personals específiques necessàries per donar resposta a les problemàtiques derivades d'un context específic, al qual s'hagin d'enfrontar en un futur i al llarg de la seva vida professional.

 

Els conceptes al voltant de la Integració Empresarial mitjançant els Sistemes d'Informació s'introdueixen de forma progressiva i gradual al llarg dels diferents mòduls didàctics de l'assignatura. Des d'un punt de vista de la seva temàtica, l'assignatura es desglossa en 4 mòduls didàctics principals:

 

1.       Motivacions i Fonaments d'Integració Empresarial.

Els continguts d'aquest mòdul es desenvolupen en els recursos d'aprenentatge associats al Repte 1 Qüestions d'integració a debat.

Consulteu la guia d'aprenentatge d'aquest Repte 1.

 

2.       Integració Horitzontal mitjançant Sistemes d'Informació.

Els continguts d'aquest mòdul es desenvolupen en els recursos d'aprenentatge associats al Repte 2 El teu mapa conceptual d'integració de sistemes d'informació.

Consulteu la guia d'aprenentatge d'aquest Repte 2.

 

3.       Integració Vertical mitjançant Sistemes d'Informació.

Els continguts d'aquest mòdul es desenvolupen en els recursos d'aprenentatge associats al Repte 3 La nostra wiki de tendències d'integració.

Consulteu la guia d'aprenentatge d'aquest Repte 3.

4.       Integració Adhoc mitjançant Sistemes d'Informació.

Els continguts d'aquest mòdul es desenvolupen en els recursos d'aprenentatge associats al Repte 4 Cas pràctic, proposta de projecte d'integració.

Consulteu la guia d'aprenentatge d'aquest Repte 4.

Amunt

Amunt

 •  Els materials docents de l'assignatura disponibles a l'espai de recursos de l'aula de l'assignatura dins el campus virtual de la UOC, associats a les respectives PACs o reptes.
 • Articles de recerca aplicada, informes de prospectiva, notes tècniques, presentacions, blogs i/o pàgines web que, com a material de base o complementari, pugui proposar per a determinats punts dels temari l'equip docent de consultors de l'assignatura.
 • Base de dades d'informes de Gartner.
 • Blog dels estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC Informàtica ++, on sovint es publiquen post i entrades amb la pràctica i la disciplina dels Sistemes d'Informació
 • Altres bases de dades, revistes i repositoris especialitzats en l'àmbit dels Sistemes d'Informació:

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt