Treball Final Codi:  C1.803    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En un món amb canvis constants, les accions formatives en línia no en queden excloses. La UOC ofereix dos cursos d'especialització adreçats específicament als col·laboradors docents de la UOC que tenen com a objectiu oferir nous plantejaments en les accions formatives en línia que contribueixin a la millora del dia a dia de l'acció docent.

La realitat de l'educació a distància està canviant. En els darrers anys, les tecnologies han anat evolucionant per integrar-se en les dinàmiques d'ensenyament-aprenentatge, i els docents en línia, cada dia més, treballen amb elles com a mitjà, com a recurs que potencia i facilita l'aprenentatge.

No obstant, la mera introducció d'aquestes eines no implica de forma directa la necessària millora dels processos docents en línia. El Postgrau Docència Universitària en línia planteja un enfocament creatiu de les problemàtiques vinculades a la pròpia docència en línia i en l'ús que se'n fa de les tecnologies, analitzant i valorant el potencial de l'aplicació de noves metodologies, tendències i experiències de bon ús de la tecnologia, i presenta les noves eines i recursos tecnològics existents a la xarxa, des d'un enfocament innovador i creatiu per a la millora en aquest tipus de docència.

En concret, cada assignatura del Postgrau ha aportat quelcom en aquesta línia:

"Ensenyar i aprendre en línia" ha presentat diferents elements clau que ha permès contextualitzar l'aprenentatge en línia tant al marc històric a partir de l'educació a distància i les diferents teòries i la seva situació actual a nivell mundial, en relació amb les principals teories d'aprenentatge, així com els nous rols dels actors implicats en els processos de l'aprenentatge en línia.

"Planificació de la docència en línia" ha permès desenvolupar competències per planificar, intervenir i avaluar accions de formació universitària en línia i de modalitats semi-presencials. Després de conèixer els principals elements a tenir en

compte per a l'adequada planificació de la docència en entorns virtuals, heu aplicat els diferents components que configuren l'estructura de la programació per elaborar la planificació d'una acció formativa específica.

"Estratègies docents en línia" ha introduït i capacitat a l'alumnat en les estratègies docents bàsiques per desenvolupar la tasca docent en un entorn virtual d'aprenentatge. Fa referència als principis generals de l'ensenyament virtual mitjançant les TIC i esdevé la base de la docència virtual des d'una vessant pràctica. S'ha dissenyat a partir de les competències i funcions que els docents universitaris han d'adquirir per a dur a terme els processos d'ensenyament - aprenentatge en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb estàndards de qualitat.

"Avaluació en línia", ha apropat a l'estudiant a conèixer l'avaluació en els entorns virtuals d'aprenentatge de l'educació superior facilitant als participants les eines i les estratègies docents bàsiques d'e-avaluació per a desenvolupar la tasca de la docència en línia. Aquesta aproximació ha permès analitzar les possibles aplicacions de les TIC per l'avaluació dels aprenentatges.

Dins d'aquest context, el projecte d'aplicació o treball final que es realitza en la darrera fase d'estudi del Postgrau Docència Universitària en línia és l'activitat pràctica que consolida l'aprenentatge dut a terme per l'alumnat al llarg del recorregut realitzat en les diferents assignatures cursades. Els seus objectius principals són la contextualització dels aprenentatges teòrics i pràctics adquirits, i la posada en pràctica dels mateixos.

Al llarg del projecte, l'alumnat elaborarà una memòria individual que recollirà la informació més rellevant del projecte professional que analitzarà, dissenyarà, desenvoluparà, implementarà i avaluarà amb l'acompanyament virtual del tutor o tutora del Postgrau. El o la participant posaran en joc les competències i aprenentatges adquirits al llarg de les assignatures del Postgrau.

El treball culminarà amb la presentació de la memòria del projecte realitzat i la seva defensa davant d'un tribunal i dels companys del programa.

Amunt

El treball final docència en línia, s'inscriu en la part final de l'itinerari de Docència Universitària en línia del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la UOC.

Un cop aprovades les 4 assignatures dels dos cursos d'especialització de l'itinerari, es pot optar per fer aquest treball final que un cop realitzat i aprovat permetrà obtenir la titulació de Postgrau propi de la UOC, Docència universitària en línia

 

El cursos d'especialització esmentats, amb les quatre assignatures són:

Docència en línia

 • Ensenyar i aprendre en línia  (6 ECTS)
 • Estratègies docents en línia (6 ECTS)

Planificació i avaluació de l'aprenentatge

 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia: eines i estratègies (6 ECTS)

Amunt

Aquest projecte o treball final s'adreça tant als professionals dels àmbits educatius habituals com a totes aquelles persones que en el seu context professional puguin dissenyar i aplicar eines i estratègies de docència en línia, tot i que preferentment s'adreça als docents en línia.


L'assignatura es projecta en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal es dirigeix a nivells de formació universitària de grau i postgrau. En l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, es considera la necessitat d'un conjunt ampli de col·laboradors de les organitzacions professionals capaços de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional.

Amunt

Els corresponents als cursos d'especialització cursats, en concret:

Docència en línia

 • Ensenyar i aprendre en línia  (6 ECTS)
 • Estratègies docents en línia (6 ECTS)

Planificació i avaluació de l'aprenentatge

 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia: eines i estratègies (6 ECTS)

Amunt

La matrícula al treball final només la poden realitzar aquelles persones que hagin superat les 4 assignatures dels dos cursos d'especialització.

Amunt

Des de cadascuna de les assignatures dels cursos d'especialització s'han anat treballant diferents competències, que amb aquest treball final s'acabaran de consolidar.

Per tant, la finalitat principal del treball final docència en línia es capacitar als participants per a posar en pràctica eines i estratègies de docència en línia, planificació de processos d'ensenyament-aprenentatge i avaluació en línia basats en principis d'aprenentatge adequats per al context triat.

Per assolir-la es treballaran les següents competències:

 1. Planificació i organització

 1.1  Planificar el procés d'ensenyament-aprenentatge en línia basat en els principis de l'aprenentatge en línia.

 1.2  Preparar els recursos i l'estratègia pedagògica adequats a un context d'aprenentatge en línia específic.

 1.3   Assegurar que l'entorn d'aprenentatge estigui llest per a iniciar el procés d'aprenentatge en línia per a tots els actors.

 1.4   Preparar-se per a la docència d'una proposta d'aprenentatge en línia.

 2. Estratègies d'ensenyament-aprenentatge (acció docent/estratègies docents)

 2.1.. Aplicar principis de presentació en línia segons els objectius d'aprenentatge i mitjans seleccionats.

 2.2. Facilitar el procés d'aprenentatge en línia als estudiants.

 2.3 Aplicar tècniques de dinamització de grups en el context d'aprenentatge en línia.

 2.4 Proporcionar feedback de manera oportuna, rellevant i clara als estudiants en línia.  

 2.5  Facilitar la superació de dificultats en l'aprenentatge en línia.

 3. Avaluació

 3.1.Avaluar l'eficàcia del procés d'aprenentatge en línia en un context d'aprenentatge determinat.

 3.2.Posar en pràctica tècniques de seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge en línia.

 4. Gestió

 4.1.Administrar el procés d'aprenentatge en línia per maximitzar els resultats de l'aprenentatge.

 4.2.Administrar l'entorn d'aprenentatge en línia per maximitzar la seva eficàcia.

 

Amunt

Els continguts base són els que es poden trobar en els cursos d'especialització cursats: Ensenyar i aprendre en línia, Estratègies docents en línia, Planificació de la docència en línia i Avaluació en línia: eines i estratègies.

 

Amunt

Redacció de treballs en format electrònic Web
Eina de redacció: introducció a Word Web
Eina de presentació: introducció a Power Point Web

Amunt

 • Per a l'elaboració de la memòria: "Redacció de treballs en format electrònic".
 • Per al tractament de la informació amb Word el material "Eina de redacció: Introducció al Word" i si es fa amb el processador de textos Open Writer el material "Redacció, elaboració i presentació de la informació digital amb WRITER"
 • Per a la presentació de la síntesi del projecte el material "Eina depresentació: introducció a PowerPoint" si la presentació es fa emprant PowerPoint o el material "Presentació multimèdia de la informació digital amb IMPRESS" si la presentació es fa amb Impress.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt