Treball Final Postgrau Codi:  C1.805    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Postgrau (TFP) té com a objectiu que l'estudiant tingui una experiència de disseny, aplicació i avaluació real d'un projecte d'e-learning que s'haurà de contextualitzar en una institució educativa, organització o empresa específica. El tema del projecte estarà relacionat en aquest postgrau amb la Direcció i gestió de l'e-learning.

L'assignatura Treball Final de Postgrau es basa en l'elaboració individual d'un projecte professional que s'haurà de contextualitzar en una institució educativa o organització específica. El participant haurà de mostrar les competències professionals bàsiques, específiques i transversals pròpies de l'àmbit de la Direcció i gestió de l'e-learning.

Amunt

El Treball Final de Postgrau té un paper integrador en el programa, amb l'objectiu de contextualitzar els aprenentatges, teòrics i pràctics, que els estudiants han adquirit al llarg dels diferents mòduls i assignatures de l'Postgrau i projectar-los en l'entorn professional. Per tant, l'assignatura permet demostrar i consolidar les competències que s'han treballat en les assignatures anteriors.

Amunt

L'objectiu general de l'TFP és dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar un projecte d'e-learning específic de l'àrea de Direcció i gestió. A través d'aquest treball, l'estudiant haurà de posar de manifest les competències professionals bàsiques, específiques i transversals, pròpies de l'àmbit.

Competències interpersonals, és a dir, aquelles orientades a la relació entre les persones ja siguin professionals, membres d'un equip, usuaris o clients.

Competències instrumentals, orientades a el domini d'eines de caràcter general de tipus cognoscitiu, metodològiques, tecnològiques o lingüístiques.

Competències sistèmiques, que estan vinculades a la visió i actuació sobre sistemes en la seva globalitat.

Amunt

Per garantir el correcte desenvolupament de l'TFP, cal treballar a partir d'objectius clarament identificats. Per aquesta raó es proposa realitzar, al llarg de l'semestre, un seguit d'activitats que s'aniran proposant i avaluant progressivament.

  • Proposta de projecte i justificació.
  • Configuració d'un dossier de treball, acordat amb el / la consultor / a de l'TFP, on es reculli tot el procés de treball així com el feedback rebut pel consultor i els outputs o resultats de cada etapa.
  • Planificació detallada del procés de treball.
  • Recollida d'informació per a l'anàlisi de necessitats (mitjançant enquestes, entrevistes, consultes a bases de dades, lectura de documentació i bibliografia, etc.), segons enfocament i necessitats de el projecte.
  • Anàlisi i interpretació de les dades obtingudes.
  • Disseny exhaustiu del projecte.
  • Desenvolupament d'una part de la proposta.
  • Implementació pilot i avaluació.
  • Reflexió i millora continuada sobre el procés de treball.
  • Elaboració de l'informe final i presentació del projecte.

Amunt

El gestor de projectes d'e-earning: introducció a les millors pràctiques, els mètodes i les habilitats PDF
Introducció a la direcció de l'e-learning a les institucions de educació superior PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt