L'execució i la resolució de controvèrsies en els contracte Codi:  C2.191    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'estudia la darrera fase del cicle contractual com és l'execució dels contractes i les diferents vicisituds que hi poden surgir. També s'analitzen els instruments per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir.

En particular, al llarg de les properes setmanes es coneixerà la regulació de la cessió i subcontractació; els efectes, el compliment i la interpretació; la modificació dels contractes; la modificació dels contractes i la revisió de preus. Finalment també s'estudiarà el recurs especial en matèria de contractació.

Els estudiants tenen a la seva disposició unes detallades presentacions de cadascun dels mòduls. La lectura conjunta d'aquestes presentacions amb la normativa vigent són la base per la lectura de les diferents lectures proposades.

Amunt

L'assignatura L'execució i la resolució de controvèrsies en els contractes és l'assignatura final del curs d'especialització en contractació pública on s'analitzen la fase final del cicle dels contractes públics i s'estudien els instruments per a la resolució dels conflictes en matèria contractual. Per poder-la cursar cal haver superat les assignatures Principis i fonaments de la contractació públicaPreparació i adjudicació dels contractes públics

Amunt

El curs esta orientat a graduats o llicenciats en Dret; advocats, funcionaris i treballadors públics així com a professionals tècnics d'empreses licitadores i contractistes del sector públic.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 • Aprofundir en el coneixement de la regulació de la contractació pública.
 • Conèixer les novetats que es derivaran del trasllat de les directives europees a l'ordenament jurídic espanyol.

Les competències que assoliran els estudiants que superin aquesta assignatura són:

 • Ser capaç d'interpretar la normativa vigent en matèria de contractació pública.
 • Ser capaç d'aplicar coneixements especialitzats sobre contractació pública a supòsits concrets.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són els següents:

 1. Efectes i compliment del contracte
 2. Interpretació dels contractes
 3. Modificació dels contractes
 4. Cessió i subcontractació
 5. Revisió de preus
 6. Extinció dels contactes
 7. Recurs especial en matèria de contractació

Amunt

L'execució i la resolució de controvèrsies en els contracte Web

Amunt

La bilbiografia vinculada a l'assignatura accessible a través de l'aula és la següent:

Efectes i compliment del contracte

- Barrero Rodríguez, M. C. (1997). La suspensión de la ejecución del contrato de obra pública. Revista de Administración Pública, 142(enero-abril).
- Fernández Farreres, G. (2009). Régimen jurídico de la subcontratación en la nueva Ley de contratos del sector público. In J. Colás Tenas & M. Medina Guerrero (Eds.), Estudios sobre la Ley de contratos del sector público (pp. 247-274). Madrid-Zaragoza: Fundación Democracia y Gobierno Local; Institución Fernando el Católico, Cátedra Royo Villanova.

Modificació dels contractes

- José María Baño León. "Cap. 35 - El «modificado» de los contratos". En: José María Gimeno Feliu. Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público. Cizur Menor (Navarra) : Thomsom Reuters Aranzadi, 2018

- Martín Rebollo, L. (2009). La modificación de los contratos: régimen, regulación y consecuencias de una práctica generalizada que supone un riesgo al principio licitatorio y a la idea de transparencia. Revista española de la función consultiva, 12, 41-106.

- Vázquez Matilla, F. J. (2013). La Modificación de los contratos públicos, un obstáculo para la transparencia y eficiencia. Revista de estudios locales. Cunal, 161, 551-575.

Extinció dels contactes

- Concepción Barrero Rodríguez. "Cap. 36 - Las causas generales de resolución de los contratos administrativos en la nueva ley de contratos del sector público". En: José María Gimeno Feliu. Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público. Cizur Menor (Navarra) : Thomsom Reuters Aranzadi, 2018

- Torre de Silva y López de Letona, J. (2008). El silencio administrativo y la caducidad en los procedimientos administrativos en materia de contratos públicos: en especial, la resolución por incumplimiento del contratista. Revista Española de Derecho Administrativo, 137, 103-114.

- Alonso Higuera, C. (2009). Ley de contratos del sector público: Ámbito de aplicación. Modalidades contractuales y régimen de invalidez de los procedimientos de contratación. In J. Colás Tenas & M. Medina Guerrero (Eds.), Estudios sobre la Ley de contratos del sector público. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local e Institución Fernando el Católico.

Tutela dels licitadors i l'adjudicatari


- Codina García-Andrade, X. (2013). La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos. Revista de Administración Pública, 190, 472-473.
- Gámir Meade, R. (2009). El Tribunal de Cuentas y el control de la contratación pública Estudios sobre la Ley de contratos del sector público. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local-Institución "Fernando el Católico".
- Gimeno Feliu, J. M. (2010). Notas sobre el Recurso Especial y su finalidad y las funciones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón: su doctrina. Documentación Administrativa, 288.
- Grajal Caballero, I. (2011). El control de la contratación de las administraciones públicas. 1ª parte: control interno. Auditoría Pública, 55, 55-70.
- Grajal Caballero, I. (2012). El control de la contratación de las administraciones públicas. 2ª parte: control externo. Auditoría Pública, 55, 45-54.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt