La preparació i adjudicació dels contractes públics Codi:  C2.192    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'estudien diferents fases del cicle contractual: des de la preparació del contracte fins a la seva adjudicació.

En particular, al llarg de les properes setmanes es coneixeran els requisits que han de complir els subjectes que vulguin contractar amb les administracions públiques (capacitat, solvència i prohibicions de contractar). També s'exposarà el paper dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars.  Finalment, s'analitzarà com se selecciona el contractista, quines modalitats d'adjudicació preveu l'ordenament jurídic i com es formalitzen els contractes.

Els estudiants tenen a la seva disposició unes detallades presentacions de cadascun dels mòduls. La lectura conjunta d'aquestes presentacions amb la normativa vigent són la base per la lectura de les diferents lectures proposades.

 

Amunt

L'assignatura La preparació i l'adjudicació dels contractes públics és l'assignatura central del curs d'especialització en contractació pública on s'analitzen les fases de disseny i adjudicació dels contractes públics. Per poder-la cursar cal haver superat l'assignatura Principis i fonaments de la contractació pública. Alhora, la seva superació és necessària per poder abordar adequadament l'assignatura d'Execució i resolucio de controvèrsies en els contractes.

Amunt

El curs esta orientat a graduats o llicenciats en Dret; advocats, funcionaris i treballadors públics així com a professionals tècnics d'empreses licitadores i contractistes del sector públic.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 • Aprofundir en el coneixement de la regulació de la contractació pública.
 • Conèixer les novetats que es derivaran del trasllat de les directives europees a l'ordenament jurídic espanyol.

Les competències que assoliran els estudiants que superin aquesta assignatura són:

 • Ser capaç d'interpretar la normativa vigent en matèria de contractació pública.
 • Ser capaç d'aplicar coneixements especialitzats sobre contractació pública a supòsits concrets.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són els següents:

 1. L'expedient contractual
 2. Les parts del contracte: òrgans de contractació i condicions subjectives licitadors
 3. L'objecte del contracte. Preu
 4. Els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques
 5. Procediments d'adjudicació
 6. La contractació electrònica
 7. Formalització dels contractes

Amunt

La preparació i adjudicació dels contractes públics Web

Amunt

En l'espai corresponent de l'aula es facilita l'accés a una bibliografia especialment seleccionada per al seguiment adequat de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt