Principis i fonaments de la contractació pública Codi:  C2.193    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La contractació pública es promou pels diferents organismes públics i els diferents objectes contractuals (obres, subministraments, serveis, concessions...) per satisfer necessitats d'interès general tant internes, logístiques i operatives d'aquests organismes, com destinades a la ciutadania.

Amb el temps, la contractació pública ha anat adquirint major importància. En aquesta direcció, es pot observar com la despesa pública vinculada a la contractació pública s'ha anat incrementant en els darrers anys de manera significativa. Segons un estudi de la Comissió Europea (2011), el 2009 la despesa pública a la Unió Europea en subministraments, obres i serveis era de 2.100 bilions d'euros el que suposa el 19% del PIB.

Paral·lelament, s'ha anat incrementant la regulació de la contractació pública adquirint major complexitat.

En aquesta assignatura s'analitzen les bases sobre les que se sustenta el sistema de contractació pública, s'exposa el paper de la Unió Europea en el seu disseny i s'observen els principals elements de l'evolució que ha experimentat en els darrers anys la seva regulació així com els principals trets que caracteritzaran la seva evolució futura.

Amunt

L'assignatura Principis i fonaments de la contractació pública és l'assignatura inicial del curs d'especialització en contractació pública. La seva superació és necessària per poder abordar adequadament les assignatures de Preparació i adjudicació dels contractes públics Execució i resolucio de controvèrsies en els contractes.

Amunt

El curs esta orientat a graduats o llicenciats en Dret; advocats, funcionaris i treballadors públics així com a professionals tècnics d'empreses licitadores i contractistes del sector públic.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 • Aprofundir en el coneixement de la regulació de la contractació pública.
 • Conèixer les novetats que es derivaran del trasllat de les directives europees a l'ordenament jurídic espanyol.

Les competències que assoliran els estudiants que superin aquesta assignatura són:

 • Ser capaç d'interpretar la normativa vigent en matèria de contractació pública.
 • Ser capaç d'aplicar coneixements especialitzats sobre contractació pública a supòsits concrets.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són els següents:

 1. Unió Europea i contractació pública
 2. La legislació espanyola sobre contractació pública
 3. Noves orientacions en la contractació pública
 4. Principis de la contractació
 5. L'àmbit subjectiu de la LCSP
 6. L'àmbit objectiu de la LCSP
 7. Tipologia de contractes

Amunt

Principis i fonaments de la contractació pública Web

Amunt

En l'espai corresponent de l'aula es facilita l'accés a una bibliografia especialment seleccionada per al seguiment adequat de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt