Projecte Final Codi:  C2.203    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura mostrarem i aplicarem les diferents etapes a seguir tant per estructurar un projecte cultural com per a realitzar la seva avaluació. Agafarem com a base o model un esquema existent: un esquema complet però flexible alhora, que ens permetrà adaptar-ho de manera personal, segons el tema triat per l'estudiant. El resultat final serà el disseny d'un projecte cultural complert. 

 
Per obtenir aquest resultat final utilitzarem un manual de referència (Diseño y evaluación de proyectos culturales. David Roselló i Cerezuela. Barcelona. Editorial Ariel.2017), fent un recorregut detallat pels diferents capítols per tal de mostrar de manera pràctica els diversos elements i reptes que se li plantegen a una gestora o gestor cultural a l'hora de dissenyar i avaluar un projecte, fent una aplicació pràctica dels resultats i ensenyances a cadascun dels projectes plantejats pels estudiants.

Amunt

OBJECTIUS

 Al final d'aquesta assignatura l'estudiant ha de ser capaç de: 
 
 1. Afrontar el conjunt del disseny i avaluació d'un projecte cultural amb seguretat, dominant els diferents elements de caràcter conceptual i metodològic que configuren el seu disseny 
 2. Ser capaços de crear un esquema de treball propi en cada cas, que tingui en compte els aspectes imprescindibles que configuren un projecte cultural. 
 3. Dominar la terminologia, conceptes i idees que acompanyen cada etapa del disseny d'un projecte cultural.
 4. Afrontar els dubtes i problemes que tota aplicació d'un esquema previ comporta a l'hora d'estructurar-lo sota la forma d'un projecte d'acció. 
 5. Entendre i aplicar les interconnexions entre les polítiques culturals i el disseny dels projectes d'acció. 
 6. Saber plantejar i desenvolupar el diagnòstic, la definició, la producció i l'avaluació d'un projecte cultural. 
 
COMPETÈNCIES 
 
Competències bàsiques i generals: 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mes amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea. 
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin seguir estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
Competències transversals: 
 • Competència per organitzar el propi treball d'acord amb la seva funció en una estructura organitzativa, les característiques del projecte amb iniciativa i capacitat de lideratge.
Competències específiques: 
 • Competència per la identificació, disseny i elaboració d'un projecte d'intervenció en el camp de la política i la gestió cultural. 
 • Competència pel disseny i la planificació del treball de manera autònoma, utilitzant les metodologies i tècniques de forma coherent i presentant els resultats amb originalitat, coherència i claredat.
 • Competència en l'adquisició, adaptació i aplicació d'instruments i tècniques de gestió operativa a la seva funció professional.

Amunt

El temari de l'assignatura s'estructura en tres unitats. Tot i així, abans s'introdueix el projecte com a eina de treball en la gestió cultural, i es presenta una proposta d'esquema per al disseny d'un projecte cultural. A partir de llavors:

 1. A la primera unitat, s'aprofundeix en un bon coneixement de les bases contextuals prèvies a tota intervenció. Acabarà en un diagnòstic o estat de la qüestió. 
 2. A la segona unitat, es presenten els aspectes que hem de treballar en la definició d'un projecte cultural.
 3. I, finalment a la tercera unitat, s'entra en el detall de la fase de producció d'un projecte, i es planteja la seva avaluació.

 De manera complementària, en acabar s'exposen alguns consells finals a l'hora de dissenyar un projecte.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt