Biologia molecular Codi:  M0.150    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La Bioinformàtica neix, fa més de dues dècades, per la necessitat dels biòlegs d'analitzar dades i simular processos complexos per testar hipòtesis. La seva gran importància, no obstant això, sorgeix després de la seqüenciació completa dels primers genomes i la generalització de tècniques "high-throughput" . En els darrers anys, el ritme d'obtenció de dades és tan elevat que les eines bioinformàtiques han esdevingut imprescindibles per la gestió d'aquestes dades.

D'aquesta manera, cada dia més biòlegs són usuaris de la bioinformática. Alguns no troben les eines que precisen en els seus estudis i han d'intentar generar-les ells mateixos o recórrer a un informàtic amb el qual treballar en estreta col·laboració.

És evident que per al desenvolupament d'eines bioinformàtiques han de dominar-se els principis de la informàtica. No obstant, això no hauria de ser suficient. Un/a bon/a bioinformàtic/a hauria de posseir a més una bona base en biologia. Això contribuirà a la seva millor comprensió de les necessitats de l'usuari d'aquelles aplicacions que desenvolupi. A més, li oferirà autonomia en la decisió de quins projectes ha d'abordar per ser més susceptibles d'interès per a la comunitat científica a la qual van dirigits.

Vídeo de presentació de l'assignatura

Amunt

Objectius de l'assignatura:

 • Conèixer quines són les característiques bàsiques d'un organisme viu i les diferències entre cèl·lules procariotes i eucariotes.
 • Conèixer la química i estructura de les molècules essencials per al funcionament de les cèl·lules.
  Comprendre com s'emmagatzema la informació hereditària en les cèl·lules i com es transmet a la generació següent.
 • Comprendre els passos de la síntesi proteïca.
 • Comprendre els processos d'evolució molecular (mutació, selecció, deriva).
 • Entendre com podem mesurar la taxa de canvi en diferents seqüències relacionades amb un avantpassat comú.
 • Reconstruir arbres evolutius i interpretar-los.
 • Adquirir coneixement biològic des de l'escala cel·lular a la d'organisme, amb una visió interdisciplinària i especial èmfasi en aplicacions biomèdiques.


Competències que es treballen en l'assignatura:

Competències transversals

CT2- Capacitat per a la comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
CT5- Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi.


Competències específiques

CE1- Comprendre les bases moleculars i les tècniques experimentals estàndards més comunes en les recerques òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica, interactòmica, etc).
CE8- Conèixer les principals bases de dades biològiques públiques i saber com explotar la informació.
CE12- Ús avançat de les eines de programari estadístic adequades per als diferents problemes de modelització i anàlisi de dades.
CE13- Ús avançat de les aplicacions informàtiques d'ús més freqüent en bioinformàtica i bioestadística.
CE15- Saber utilitzar algorismes d'alineació de seqüències i de generació d'arbres evolutius, així com mètodes de seqüenciació i predicció.

Amunt

L'assignatura s'estructura en les següents 5 Unitat:

 1. Que és la vida i que la caracteritza?
  1. Organismes i cèl·lules
  2. Les molècules de la vida
  3. Transmissió de la informació genètica
 2. De gens a proteïnes
  1. Trascripció
  2. Processament de l'ARN
  3. Traducció
  4. Regulació de l'expressió gènica
 3. Gens i genomes
  1. Genètica clàssica: Lleis de Mendel
  2. El gen a nivell molecular
  3. Lligament i Herència lligada al sexe
  4. Altres tipus d'Herència biològica
  5. Genomes
  6. Seqüenciació de genomes
  7. Genòmica comparada
 4. Variació i Evolució
  1. Mutació
  2. La teoria de la selecció natural de Darwin
  3. Deriva genètica
  4. Genètica de poblacions
 5. Evolució de seqüències
  1. Teoria neutralista de Kimura
  2. Models de substitució nucleotídica
  3. Polimorfisme nucleotídic
  4. Mètodes de reconstrucció filogenètica

Amunt

Vídeo Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt