Pràctiques en empresa (àrea) Codi:  M0.166    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Pràctiques en empresa és una assignatura optativa del Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística. Es tracta d'una assignatura de pràctiques curriculars, amb una càrrega docent per a l'estudiant de 5 ECTS, la qual cosa equival a 125 hores de treball.

Existeixen dues modalitats de pràctiques: online i presencial. L'empresa i l'estudiant acorden la modalitat en cada cas.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques en Empresa està pensada per a que l'estudiant pugui posar en pràctica en un context real els coneixements i competències que s'adquireixen en el màster.  Alhora, l'assignatura permet a l'estudiant adquirir experiència professional durant la seva formació.

Amunt

Per a poder aplicar els coneixements en aquesta assignatura, és necessari haver cursat el 50% dels crèdits del màster.

Amunt

L'assignatura Pràctiques en Empresa té el següent prerequisit:

Haver superat 30 ECTS del Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística.

Per dur a terme la realització de les pràctiques, l'estudiant pot buscar pel seu compte una empresa on realitzar les pràctiques o bé pot triar alguna de les empreses que la UOC ofereix.

En els dos casos, cal comunicar-ho al tutor per poder gestionar el conveni corresponent.

Les places de Pràctiques en empresa són limitades.

Amunt

Els resultats d'aprenentatge que s'esperen després d'haver cursat l'assignatura de Pràctiques en Empresa són els següents:
 

· Consolidar els coneixements tècnics, ètics i legislatius per exercir l'activitat professional en l'àmbit del bioinformàtica i bioestadística.

· Saber adaptar-se de manera eficient i eficaç a nous entorns de treball i eines no experimentades amb anterioritat.

· Conèixer el funcionament, l'organització i la direcció estratègica dels diferents departaments d'una empresa o centre de recerca en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística.
 

En general, les pràctiques han de fixar uns objectius, uns resultats d'aprenentatge concrets i un pla d'actuació, que seran diferents en cada cas.

En l'assignatura Pràctiques en Empresa es treballen les següents competències:

Competències transversals:

· CT1- Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de forma independent.

· CT2- Capacitat per a la comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

· CT3- Capacitat per proposar solucions innovadores i prendre de decisions.

· CT4- Capacitat per treballar en equip.

· CT5- Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi.

· CT6- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.

 
Competències específiques:

Per les seves particularitats, les pràctiques en empresa no aporten més competències específiques als estudiants, sinó que permeten que es consolidin les competències que ja s'hagin adquirit al llarg de les diferents assignatures.

Amunt

El contingut de les pràctiques vindrà marcat pel tipus d'empresa i els projectes que estigui realitzant en el moment que l'estudiant realitzi les pràctiques.

Amunt

Les aplicacions que l'estudiant ha d'utilitzar per a la realització de les pràctiques són aquelles que durant els estudis han estat subministrades. En el cas que l'empresa faci ús d'aplicacions diferents o d'entorns adaptats, els tutors de l'empresa i el consultor de l'assignatura de Pràctiques en empresa intentaran buscar i facilitar una solució.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt