Treball final de màster Codi:  M0.167    :  15
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El treball final de màster (TFM) és un exercici individual i de caràcter professional que sintetitza els coneixements i competències adquirits al llarg de tot el màster. Aquest treball es realitza sota la supervisió del director/a del treball. Existeixen diferents àrees temàtiques de TFM.


El resultat final del treball final constarà dels següents elements:

 

 • Una memòria, que documenta el treball realitzat

 • Un producte, que variarà segons el tipus de treball (aplicació, disseny, estudi...) i pot estar inclòs en la memòria 

 • Una presentació, que resumeix els resultats obtinguts i el desenvolupament del treball

 • Una defensa pública del TFM

Amunt

El treball final de màster és una assignatura obligatòria i de caràcter finalista. És el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'alumnat durant els seus estudis i és on té l’oportunitat de fer convergir els coneixements adquirits.


Amunt

El camp professional concret relacionat amb el treball final dependrà de l'àrea temàtica.

Amunt

Els coneixements previs concrets dependran de l'àrea temàtica del treball final escollida.

Amunt

Requeriments de matrícula

És imprescindible que l'estudiant hagi superat o tingui reconeguts com a mínim 30 ECTS del propi programa, i matricular la resta de les assignatures pendents del màster.

Per tant, cal estar a l'últim semestre del màster. En aquest cas es pot cursar en paral·lel amb altres assignatures però no pot quedar cap assignatura del màster pendent de matricular.

Recomanacions

Tenint en compte les peculiaritats del TFM i el seu pes curricular, és molt recomanable durant les setmanes prèvies a la matrícula:


 • Llegir amb deteniment el pla docent general del TFM i els específics de cada àrea publicada

 • Escollir l'àrea que més interessi per a la realització del treball i posar-se en contacte amb el director/a del TFM (l'e-mail es pot trobar en la informació publicada de l'àrea). És important recordar que les places de cada àrea són limitades.

 • Arribar a un acord amb el director/a del TFM de l’àrea escollida per a la realització del TFM. Un cop validat, registrar la candidatura en el formulari corresponent proporcionat per tutoria


És necessari complir els requisits de cada àrea.


El TFM és una assignatura de 15 crèdits que corresponen a 375 hores de treball (una mitjana de 22 hores per setmana). Així doncs, correspon doncs a una càrrega de feina equivalent a cursar tres assignatures del màster. És important tenir en compte aquest aspecte i tenir clar que es disposa del temps necessari abans de matricular el TFM. 


També és molt important consultar els dubtes amb tutoria.


Àrees específiques de TFM en Bioinformàtica i Bioestadística 


En el següent enllaç podreu trobar la descripció específica de cadascuna de les àrees que s'ofereixen per a la realització del TFM, amb informació relativa als directors i exemples de línies de recerca:


https://sites.google.com/uoc.edu/tfmbio/

Amunt

El TFM exigeix a l'estudiant complir una sèrie d'objectius, i posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l'estudiant per utilitzar tant les competències bàsiques, generals i transversals com les específiques del Màster.

Competències bàsiques i generals:

 • Totes les competències bàsiques

 • CG1- Capacitat per aplicar coneixements i resoldre problemes en l'àmbit de la Bioinformàtica i la Bioestadística, tant en entorns coneguts com en entorns nous.

 • CG2- Capacitat per a la investigació, el desenvolupament i la innovació en centres tecnològics, universitats i empreses en l'àmbit de la Bioinformàtica i la Bioestadística. 

 • CG3- Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la Bioinformàtica i la Bioestadística.


Competències transversals:

 • CT1- Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de forma independent.

 • CT2- Capacitat per a la comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional. CT3- Capacitat per proposar solucions innovadores i prendre de decisions.

 • CT5- Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi. 

 • CT6- Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.


Competències específiques:

Les competències específiques del Treball Final de Màster dependran de la temàtica concreta en què es contextualitzi el projecte. No obstant això, en tots els casos es treballaran les següents competències específiques:


 • CE10- Capacitat d'analitzar un problema de bioinformàtica i ser capaç d'identificar i definir els requeriments informàtics i estadístics apropiats per resoldre-ho.

 • CE14- Capacitat de realitzar un projecte que integri coneixements i habilitats propis de l'àmbit de la bioinformàtica i / o la bioestadística, i capacitat de presentar i defensar aquest projecte davant d'un grup d'experts o tribunal

Amunt

En el Treball Final de Màster es posaran en pràctica i s'aprofundirà en les competències generals del màster mitjançant l'elaboració d'un treball escrit. Així mateix, durant l'elaboració d'aquest treball s'intentarà fomentar el desenvolupament de competències similars a les de la pràctica professional. De la mateixa manera, cal ressaltar que es farà especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la planificació, seguiment, recerca d'informació, habilitats comunicatives, el seu impacte en el món real, anàlisi econòmica, etc. Finalment, és important destacar que en funció de la temàtica del Treball Final de Màster, l'estudiant aprofundirà els seus coneixements en les competències relacionades amb aquesta temàtica.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt