Tecnopolítica, xarxes i ciutadania Codi:  M0.952    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Tecnopolítica, xarxes i ciutadania aborda com la tecnologia i l'acció cívica tenen un paper important en la configuració de la ciutat. En les noves ciutats de "codi obert", l'acció es converteix en activisme i l'activisme no pot estar sense acció. 

Per tant, és molt rellevant pensar en la ciutat no com un mer receptacle de les persones que fan les coses, sinó com un actor que és afectat i que afecta la captació de la tecnologia i el seu ús per Ciutadà i, per tant, formar part de la (nova) definició de ciutadania. 

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar aquesta visió de la ciutat com una institució, un actor que requereix una estratègia renovada i una visió renovada del seu paper en un ecosistema complex.

Amunt

 

L'assignatura Tecnopolítica, xarxes i ciutadania (4 crèdits ECTS), de caràcter obligatori, forma part de la matèria Ciutats més intel·ligents i ciutadania (16 ECTS), que podrà cursar individualment com una especialització de l'oferta pròpia de postgrau, o en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.

 

Ciutats més intel·ligents i ciutadania es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:

 

Transformacions urbanes (4 crèdits ECTS)

Govern local i innovació (4 crèdits ECTS)

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania (4 crèdits ECTS)

Nova economia urbana (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:
  • Administració pública en l'àmbit la de ciutat i urbanisme, tant del quadre tècnic com pol í tic
  • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
  • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CB10: Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica

CG2: Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.

CG3: Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.

CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional

CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.

CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.

CE5: Aprofitar de manera crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

Amunt

M1. Revolució digital i institucions
M2. Ètica hacker i procomún 
M3. Tecnopolítica, plataformes de cooperació i xarxes d'organitzacions
M4. Innovació social, innovació oberta i innovació social oberta

Amunt

¿Cómo pueden ser más inteligentes las ciudades? PDF

Amunt

Tots els recursos complementaris s'encuetran disponibles en la pestanya "Recursos" de l'aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt