Disseny i gestió de projectes d'e-learning Codi:  M1.045    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Disseny i gestió de projectes d'e-learning pretén situar l'alumnat en un context molt similar al que trobareu a la vida real quan hagueu de dissenyar, desenvolupar i gestionar un projecte d'intervenció d'e-learning. Per això, pràcticament totes les activitats acadèmiques que es duran a terme al llarg de l'assignatura es basen en l'assumpció d'un paper o rol dins una empresa fictícia i en el compliment d'una sèrie de reptes. Aquests reptes permetran una immersió als camps d'aplicació educativa i formativa en l'àmbit de les TIC, als diversos nivells i sectors formatius (primària, secundària, formació d'adults, universitat, ONG, formació ocupacional, formació permanent, empresarial, etc.). ), de manera que constitueixi una experiència molt propera a la realitat que després servirà als estudiants per aplicar-la al seu treball final de Màster.

 • Formem una empresa de projectes e-learning?
 • Muntem el nostre equip i som-hi!
 • Dissenya i defensa el teu projecte e-learning
 • Aquí estem, aquest és el nostre projecte, i aquest el seu valor: Ens seguiu?

Amunt

El programa del Màster d'Educació i TIC (e-learning) consta de 60 crèdits, que l'estudiant podrà cursar de diverses maneres, depenent de si tria fer un màster d'especialització professional o un màster d'iniciació a la recerca.

Per obtenir el màster d'Educació i TIC es requereixen 60 crèdits, dels quals 24 són troncals i 36 s'orienten a especialitzar-se en un dels itineraris següents:

 • Direcció i gestió de l'e-learning.
 • Disseny tecnopedagògic per a l'educació.
 • Docència universitària en línia.
 • Investigació en e-learning.

Distribució de crèdits per tipologia:

Obligatòries 24 crèdits

Optatives 24 crèdits

Treball final de màster / pràctiques 6 + 6 crèdits

o Seminari de recerca 12 crèdits

Total 60 crèdits

Amunt

Donat l'abast general d'aquesta assignatura, el camp professional d'aplicació estarà relacionat amb totes aquelles activitats que requereixin una fase prèvia a la posada en marxa o consolidació de processos de formació virtuals que necessitin de la utilització d'un entorn virtual de formació.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal conèixer i saber aplicar els coneixements, les eines i els recursos que permeten dissenyar i desenvolupar un projecte d'e-learning. Així doncs, permetrà als participants adquirir les competències següents:

 • CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi.
 • CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CT1: Comunicar i difondre continguts de manera efectiva a través de la tecnologia en entorns virtuals
 • CT2: Treballar en equip i de forma interdisciplinària amb suport de les tecnologies
 • CT3: Desenvolupar habilitats de treball autònom en un context intervingut principalment per la tecnologia
 • CT4: Organitzar, planificar i dur a terme un projecte professional o de recerca usant les TIC.
 • CT5: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • CE2: Gestionar i administrar els processos operatius vinculats a l'ensenyament i l'aprenentatge en línia.
 • CE3: Gestionar projectes educatius basats en l'ús de les TIC, coordinant equips interdisciplinars i l'equip docent, així com els aspectes tecnològics, financers i pressupostaris relacionats.
 • CE4 - Avaluar els processos organitzatius, la planificació de l'aprenentatge i els resultats acadèmics orientant-se a garantir l'execució d'un sistema de garantia de la qualitat de l'oferta educativa.
 • CE6: Planificar escenaris d'ensenyament i aprenentatge basats en les TIC per a diferents contextos, nivells i necessitats educatives.
 • CE8: Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.
 • CE9: Planificar i implementar estratègies de dinamització de comunitats virtuals i treball col·laboratiu en entorns digitals.
 • CE10: Definir models educatius que incorporin les TIC i dissenys tecnopedagògics per a diferents necessitats i contextos de forma fonamentada i des del coneixement teòric disciplinar.

Amunt

Els continguts s'abordaran segons els reptes d'aprenentatge següents:

Repte 1

 • Sintetitzar i integrar idees d'estudis acadèmics sobre tendències innovadores en e-learning mitjançant un mapa conceptual utilitzant eines digitals.
 • Participar en la dinàmica Brain-Reflection a través del canal digital adequat, interactuant i adequant la comunicació al context social i cultural i respectant les normes de Netiqueta.
 • Aprofitar la cerca i selecció d'informació per fer aportacions rellevants al Brain-Reflection servint-se del potencial de la xarxa i eines digitals.
 • Presentar d'una manera persuasiva informació personal mitjançant vídeo digital.
 • Resoldre en les aportacions o creació de continguts digitals, dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, en base a l'ètica, la perspectiva de gènere i la integritat del treball intel·lectual.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional de l'àmbit e-learning, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball a tercers.

Repte 2

 • Interaccionar i compartir informació i continguts digitals per al procés de disseny i gestió d'un projecte e-learning.
 • Treballar en equip en entorns virtuals, desenvolupant criteris comuns d'organització i funcionament de grup.
 • Utilitzar eines col·laboratives digitals, de planificació, difusió i control de projectes.
 • Prendre la iniciativa i valorar el progrés per a la millora en l'ús i l'aplicació de les tecnologies digitals en la proposta d'un projecte d'e-learning.
 • Elaborar una planificació grupal del treball col·laboratiu al llarg de tot el projecte d'e-learning mitjançant un cronograma digital o una aplicació específica de gestió de projectes.
 • Realitzar propostes de projectes de gestió i disseny d'e-learning que participin a la transformació social i cultural.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional de l'àmbit e-learning, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball a tercers.
 • Conèixer i integrar els diferents perfils professionals necessaris per al disseny i la gestió d'un projecte e-learning.
 • Dissenyeu l'Storyboard de l'entorn tecnologístic d'una proposta tecnopedagògica mitjançant una eina digital.
 • Contextualitzar una proposta formativa e-learning innovadora en un entorn o àmbit.
 • Aplicar els fonaments del disseny tecnopedagògic a la resolució i proposta d'un projecte e-learning.

Repte 3

 • Identificar noves necessitats i/o tendències futures i interrelacionar diferents camps donant suport a la innovació i la creativitat en el disseny, desenvolupament i integració d'idees en l'àmbit digital.
 • Assumir el rol de lideratge compartit en la consecució dels objectius i les tasques del grup, participant, interactuant i revisant activament la informació i les accions del projecte mitjançant tecnologies digitals.
 • Realitzar propostes de projectes de gestió i disseny d'e-learning que participin a la transformació social i cultural.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional de l'àmbit e-learning, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball a tercers.
 • Dissenyar i definir les diferents fases i accions necessàries per a la concreció i l'articulació de cadascun dels elements del projecte e-learning amb una perspectiva tecnopedagògica, des de l'establiment d'objectius generals i específics, marc teòric i estratègia metodològica, fins a la posada en marxa del projecte.
 • Relacionar les accions o les tasques concretes amb el perfil professional més adequat de l'àmbit e-learning per a la consecució dels objectius de la proposta contextualitzada.
 • Identificar un model pedagògic que sustenti el disseny didàctic en un projecte d'e-learning
 • Dissenyar una proposta que tingui en compte els aspectes tecnologístics d'un projecte d'e-learning.
 • Analitzar l'impacte financer i pressupostari en el disseny d'un projecte d'e-learning.
 • Definir els instruments, els criteris d'avaluació i/o les activitats d'avaluació de l'acció formativa d'un projecte e-learning contextualitzat.
 • Definir els instruments i els indicadors d'avaluació i millora del projecte e-learning desenvolupat.
 • Projectar escenaris d'aprenentatge e-learning integrant noves necessitats i/o tendències preveient possibilitats futures.
 • Interrelacionar diferents camps en projectar propostes formatives amb tecnologies digitals.

Repte 4

 • Treballar en equip en entorns virtuals, desenvolupant criteris comuns d'organització i funcionament de grup.
 • Utilitzar eines col·laboratives digitals, de planificació, difusió i control de projectes.
 • Realitzar propostes de projectes de gestió i disseny d'e-learning que participin a la transformació social i cultural.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional de l'àmbit e-learning, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball a tercers.
 • Dissenyar una web per comunicar i difondre la proposta incloent-hi suports gràfics i audiovisuals, recursos variats de presentació professional i xarxes socials.
 • Crear una presentació visual del projecte que sintetitzi el seu contingut emprant recursos gràfics i audiovisuals digitals.
 • Seleccionar i justificar l'eina digital més adequada per a la presentació i la difusió del projecte.
 • Establir criteris i accions per a la difusió amb mitjans suports digitals d'un projecte formatiu, en concordança amb el context, el públic i les característiques.
 • Realitzar la difusió del projecte a través de xarxes socials.

Amunt

Mòdul de conceptualització del disseny tecnopedagògic PDF
Models de disseny instruccional PDF
Models pedagògics i e-learning PDF
Camps d'intervenció professional en e-learning PDF
Visió panoràmica dels models de disseny tecnopedagògic PDF
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Brain Reflection Web
El disseny d'un projecte formatiu en e-learning: la virtualització de formacions presencials amb DISform Web

Amunt

L'aprenentatge s'organitza a partir dels reptes esmentats anteriorment, equivalents a 6 crèdits ECTS. El nombre de crèdits s'organitza a partir de cadascuna de les tasques a realitzar en cadascun dels reptes per obtenir els resultats d'aprenentatge. El total de crèdits d'aquest curs representaran 150 hores de treball de l'estudiant; 25 hores/crèdit aproximadament.

Cadascun dels reptes aborda situacions que es presenten en el desenvolupament de la proposta del projecte d'aquest curs i constitueixen una forma d'aplicar les reflexions i conclusions obtingudes en la resolució dels problemes que es vagin plantejant i que estaran directament relacionats amb la proposta plantejada.

ATENCIÓ: fer un "copiar-enganxar" d'altres materials, dades, opinions... sense esmentar la font és motiu de no superació de l'assignatura. Sempre serà obligatori referenciar les fonts quan es facin servir còpies literals i elaborar resums quan es vulgui crear coneixement a partir del que us pugueu trobar escrit, però mai fer un plagi.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt