Tècniques d'anàlisi de dades Codi:  M1.050    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura forma part de l'itinerari d'especialització en investigació educativa de l'Màster en Educació i TIC, i s'orienta cap a l'adquisició de coneixements teòrics i aplicats i la consolidació de les competències professionals en investigació a desenvolupar al llarg de el programa.

L'assignatura també forma part de l'Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia i s'ofereix com a assignatura optativa a l'estudiantat interessat en fer recerca en l'àmbit de l'aprenentatge d'idiomes mitjançant metodologies quantitatives i qualitatives.

En concret, la present assignatura ofereix als professionals de l'educació i la formació, i de l'aprenentatge d'idiomes, l'oportunitat d'adquirir els coneixements, competències i recursos necessaris per a l'anàlisi de dades obtingudes en investigacions en educació i, més concretament, en l'àmbit de les noves tecnologies i l'e-learning.

La present assignatura pretén introduir a l'estudiantat en les principals tècniques i aproximacions analítiques que l'investigador en educació té a la seva disposició. Dins el procés d'investigació, l'anàlisi constitueix la fase immediatament posterior a la recollida de dades i coincideix amb el moment en què l'investigador o investigadora, examina de manera detallada la informació empírica, tractant d'identificar patrons en les dades i de simplificar la complexitat present en la informació. Això porta a representar i resumir la informació que han subministrat les persones participants en forma de text, taules, figures o gràfics, amb la intenció de donar resposta a les preguntes de la recerca.

El disseny de l'assignatura s'ha realitzat per promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats a l'anàlisi de les dades recollides durant el desenvolupament d'una investigació en educació, els quals serviran per al vostre propi projecte d'investigació, per al qual haureu de seleccionar la tècnica de anàlisi més adequada per a les dades recollides.

La investigació en educació, com tota activitat científica, ha de realitzés dins d'uns paràmetres de rigor i de qualitat que han de fomentar el seu ple desenvolupament.

En aquest sentit la investigació, la reflexió i la innovació educatives no han de desenvolupar-se a l'marge de l'món que ens obren els entorns d'aprenentatge en xarxa i els recursos on-line que aquests ens ofereixen per millorar el nostre quefer professional i la nostra activitat investigadora.

El coneixement i l'ús efectiu dels les tècniques d'anàlisi de les dades de la investigació es presenten organitzats didàcticament en dos blocs amb la finalitat de dotar l'estudiant d'un marc de referència per al disseny i la realització d'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives .

L'assignatura sobre Tècniques d'anàlisi de dades, que forma part d'aquest itinerari d'especialització en investigació en educació, ens haurà de servir com a fonamentació per a l'anàlisi de dades, proveint a l'estudiant d'un marc de referència per a iniciar-se i desenvolupar-se en aquesta tasca.

Aquest itinerari no s'aplica a l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia. Aquest estudiantat només pot cursar Mètodes d'investigació en línia i Tècniques d'anàlisi de dades com a assignatures optatives dins de la matèria d'investigació en e-learning de l'esmentat màster.

En definitiva, els coneixements, capacitats i habilitats que s'assoleixen en aquesta assignatura, propocionen competències en l'àmbit de la metodologia. Al seu torn, també s'aquireixen les bases metodológiques necessàries tant per la pràctica professional, com per a la realització d'un futur doctorat en l'àmbit de le ciències socials i de l'educació.

Amunt

L'assignatura Tècniques d'anàlisi de dades forma part de l'Programa de Màster en Educació i TIC (e-learning) i correspon, específicament, a l'àmbit de l'especialització en Investigació en e-learning, el qual té per objectiu millorar la formació metodològica de l'estudiantat i la capacitat d'aquest per dur a terme treballs empírics de recerca o assajos acadèmics o sobre la pràctica professional.

Itinerari de Recerca i-learning

Aquest bloc està orientat a dotar a l'estudiantat de les competències necessàries per a iniciar-se en la investigació, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l'e-learning. Igualment, es faciliten eines que seran de gran utilitat per desenvolupar la recerca en xarxa ia la xarxa i, en particular, per a poder desenvolupar els Projectes d'iniciació a la Recerca.

L'estudiantat que ha optat per l'itinerari de recerca haurà d'adquirir els hàbits metodològics i les competències de recerca que es requereixen perquè pugui acabar desenvolupant, si així ho desitge, una tesi doctoral. Per a això s'haurà de començar iniciant-se en la recerca en l'aplicació de les TIC a l'educació i la formació.

Les assignatures que formen part d'aquest itinerari són:

  • Recerca en e-learning 6 ECTS
  • Mètodes d'investigació en línia 6 ECTS
  • Construcció d'instruments de recerca 6 ECTS
  • Tècniques d'anàlisi de dades 6 ECTS

Aquest itinerari no aplica a l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia. Aquest estudiantat només pot cursar Mètodes d'investigació en línia i Tècniques d'anàlisi de dades com a assignatures optatives dins de la matèria d'investigació en e-learning de l'esmentat màster.

Cap al Treball Final de Màster

Aquest apartat està dirigit tant a l'estudiantat del Programa de Màster en Educació i TIC (e-learning), com a l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia

La seqüència completa de les assignatures de l'itinerari d'especialització en recerca abans esmentat, està dissenyada de manera que a cadascuna s'adquireixin coneixements i competències relacionades amb les diferents fases del projecte de recerca conduent al vostre TFM.

D'aquesta manera:

- A Recerca a eLearning podreu iniciar una revisió de la literatura sobre el vostre tema d'interès i pensar una problemàtica de recerca.
- A Mètodes de recerca podreu treballar bibliografia teòrica i exemples pràctics d'investigacions que ajudin a decidir i justificar adequadament l'enfocament metodològic de la vostra recerca, la seva pertinència i relació amb el problema i les preguntes i les hipòtesis de recerca.
- A Construcció d'instruments, podreu començar a elaborar instruments de recollida de dades i valorar-ne l'adequació en funció de la metodologia pertinent per al vostre tema.
- A Tècniques d'anàlisi de dades podreu proveir-vos dels continguts i eines que us ajudin a interpretar les vostres dades i a valorar com us poden permetre donar compte de les vostres preguntes de recerca i aportar al coneixement de l'àmbit.
- Finalment, al Seminari de recerca, podreu disposar de material que us ajudi a desenvolupar la vostra capacitat d'escriptura acadèmica, atenent a com apliqueu l'estructura, els principis i les normes que la regeixen.

L'elaboració del TFM es considera, doncs, una acció progressiva, que anireu explorant de manera activa a través de lectures, activitats i reflexió i que constituiran una base sòlida des d'on partir cap a la redacció del teu projecte de TFM.

Aquest treball articulat es duu a terme principalment mitjançant l'ús de l'eina de Folio, un espai d'autogestió de l'estudiantat que podreu utilitzar tant per documentar i emmagatzemar informació i reflexions que entengueu útils per a vosaltres, com compartir allò que considereu rellevant amb el grup de l'aula , i treballar amb el professorat. Aquest espai és transversal a les aules i us acompanyarà fins al final del Màster.

Amunt

Els coneixements, capacitats i habilitats que s'adquireixen en aquesta assignatura, proporcionen les competències dins de l'àmbit metodològic. Alhora, s'adquireixen les bases metodològiques necessaries tant per a la pràctica professional, com per a la realització d'un futur doctorat.

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura és aconsellable haver superat (o estar cursant) les assignatures de "Recerca en e-learning" i "Mètodes d'investigació en línia" d'aquest mateix programa, dins de l'itinerari d'especialització en Investigació en e-learning.

En el cas de l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, i a l'tractar-se d'una assignatura d'un programa diferent, s'aconsella prestar especial atenció als coneixements previs recomanats en aquest apartat i valorar si es posseeixen abans de realitzar la matrícula.

Amunt

L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'han cursat prèviament les assignatures Introducció als mètodes d'investigació en psicologia i Mètodes d'investigació quantitativa per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en psicologia.

En el cas de l'estudiantat procedent del Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, s'aconsella que valori el seu grau de coneixement dels conceptes bàsics de la metodologia d'investigació abans de fer la matrícula.

Amunt

Objectius

1. Familiaritzés amb les tècniques d'anàlisi de dades rellevants a el camp de la recerca en e-learning.

2. Reconèixer i seleccionar quines tècniques d'anàlisi de dades utilitzar en funció de el problema plantejat, el disseny d'investigació i de la recollida de dades.

3. Aplicar correctament la tècnica d'anàlisi de dades més adequada a cada context d'investigació.

4. Interpretar adequadament els resultats de l'anàlisi de les dades.

Competències

Bàsiques 

CB6. Poseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovin en un contexo de recerca.

CB9. Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raon últimes que les recolzen- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Específiques

CE1-. Dirigir propostes d'ensenyament i aprenentatge en línia, tenint en compte els factors de l'entorn de l'organització i la gestió del canvi organitzacional.

CE4-. Avaluar els procesos organitzatius, la planificació de l'aprenentatge i els resultats acadèmics, orientant-se a garantir l'execució d'un sistema de garantia de la qualitat de l'oferta educativa.

Generals

CG3- Adquirir els coneixements metodològics necessàris per afrontar reptes professionals o de recerca amb rigor.

CG4- Aplicar els principis éticos i valors professionals al seu àmbit de treball.

Transversals

CT1. Comunicar de manera efectiva a través de la tecnología en un contexto d'aprenentatge en línia.

CT2. Traballar en equipo i de forma interdisciplinar, amb el suport de les tecnologíes.

CT4. Organitzar, planificar i portar a terme un projecte professional o de recerca mitjantçant les TIC.

Amunt

  • El mètode científic i l'anàlisi de dades
  • L'anàlisi quantitativa de les dades
  • L'anàlisi qualitativa de les dades
  • L'elaboració dels informes/articles de rececrca

Amunt

Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives Web
Tècniques d'anàlisi de dades qualitatives Web
Com s'ha d'iniciar una cerca? PDF
Los diseños de encuesta PDF
Estadística: Análisis de datos Audiovisual
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Ús no sexista de la llengua Web
MeticLab (CAT) Web
Com definir un problema de recerca Audiovisual
Tendències de recerca en Educació i TIC Audiovisual

Amunt

L'assignatura disposa de materials específics de referència així com materials complementaris que l'estudiantat té a la seva disposició en l'espai de recursos de l'aula.

Així mateix, per a cadascuna de les activitats es posarà a disposició de l'estudiantat els recursos necessàris, i documents de referència, i material complementari específics, per al desenvolupament de les mateixes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt