Integració d'eines tecnològiques per a l'educació Codi:  M1.052    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
 

Com a assignatura d'especialització s'orienta cap a l'adquisició de coneixements aplicats i la consolidació de les competències professionals que es van desenvolupant al llarg del programa del Màster.

Ofereix als professionals de l'educació i de la formació l'oportunitat d'adquirir competències específiques en aspectes relacionats amb la integració de la tecnologia en el procés d'aprenentatge en un sentit ampli. En aquest sentit, es contempla tant el disseny d'entorns d'aprenentatge en els que la tecnologia adopta un paper central en la mediació de l'aprenentatge, com aquells en els que la tecnologia desenvolupa una funció de suport específic de determinats processos i/o activitats, en tant que recurs o eina facilitadora de l'aprenentatge.

Aquest abordatge ampli fa necessari aplicar els conceptes i processos clau (tant de tipus tecnològic com pedagògic) que intervenen en la presa de decisions, des de la selecció d'una tecnologia per a unes determinades finalitats educatives i en un determinat context, fins a la seva integració i implementació efectiva en el marc d'un model metodològic determinat, mitjançant els procediments de disseny tecno-pedagògic aplicats.

A més a més l'assignatura pretén, des d'aquesta perspectiva amplia, esdevenir un laboratori d'exploració i experimentació amb eines i tendències tecnològiques (web 2.0, m-learning, aprenentatge basat en jocs, móns virtuals, etc.) que permeti analitzar i reflexionar sobre les oportunitats que aquestes ofereixen per a l'ensenyament i l'aprenentatge en diferents contextos. En aquest sentit, l'assignatura tracta també el paper de la tecnologia com a generadora de processos d'innovació educativa.

En aquest sentit, es pretén promoure l'adquisició de coneixements específics aplicats en els diferents enfocaments, situacions i contextos, formals i no formals en els quals puguem trobar-nos com a professionals del sector. Amb aquest propòsit, es parteix de casos i experiències reals d'ús de tecnologia com a suport a la formació per a, posteriorment, dur a terme un procés d'anàlisi i reflexió al voltant de les experiències mostrades. Les experiències analitzades, conjuntament amb altres textos i materials, permetran activar la reflexió al voltant de la pràctica professional i donar l'oportunitat de repensar, argumentar i valorar diferents pràctiques formatives que impliquen la integració d'eines tecnològiques.


 


Amunt

 

L'assignatura Integració d'eines tecnològiques per a l'educació forma part de l'itinerari "Disseny tecno-pedagògic en educació" i se situa de la següent manera en el pla d'estudis:

Disseny de programes i cursos en línia

6 ECTS

Disseny de recursos i activitats

6 ECTS

Integració d'eines tecnològiques per a l'educació

6 ECTS

Planificació de la docència en línia

6 ECTS

 

Amunt

L'especialització d'aquest itinerari es refereix a les competències que s'han d'adquirir per al disseny instruccional i tecnològic de programes educatius relacionats amb entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge i materials formatius digitals. Tanmateix, també es capacitarà per a la coordinació del procés de disseny instruccional i tecnològic de sistemes formatius telemàtics. Serà necessari que l'estudiant pugui identificar els principals factors que intervenen en la presa de decisions en relació amb el desenvolupament de dissenys educatius; que pugui justificar i desenvolupar dissenys tecno-pedagògics, ja sigui programes o cursos; que sigui capaç d'identificar indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i que estigui capacitat per conceptualitzar materials educatius digitals.
El camp professional d'aplicació específic de les competències assolides a l’assignatura se situarà bàsicament en aquelles situacions en les quals el disseny tecno-pedagògic es consideri bàsic en la conceptualització i definició de les característiques, funcionalitats i elements fonamentals d'un entorn virtual d’aprenentatge o que incorpori recursos tecnològics de suport.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal professionalitzar als participants de manera pràctica, contextualitzada i mitjançant l'anàlisi de casos reals i processos de reflexió-acció en aquells camps de treball específics relatius al disseny d'entorns, ambients i contextos educatius virtuals.

Així doncs, permetrà als participants obtenir les següents competències específiques relacionades amb el disseny educatiu:

 • Anàlisi dels factors que tenen un impacte en el disseny de la proposta d'aprenentatge en línia.
 • Establiment dels criteris que ha tenir en compte el contingut de la proposta d'aprenentatge en línia.
 • Disseny, selecció o adaptació d'intervencions d'aprenentatge en línia eficaces.
 • Utilització de la tecnologia i el mètode apropiats per dissenyar activitats d'aprenentatge en línia.
 • Identificació dels principis bàsics per desenvolupar la proposta d'aprenentatge en línia.
 • Avaluació del procés de disseny de la proposta d'aprenentatge en línia.

 

Les activitats de l'assignatura detallen específicament els objectius a desenvolupar en cadascuna d'elles. En general, les activitats estan precedides o acompanyades per un espai de discussió, on es busca incentivar el treball en equip i la reflexió conjunta. Les competències transversals lligades a aquest enfocament són:

¿  Col·laboració amb companys i professors en la resolució de casos.

¿  Intercanvi de coneixement amb la comunitat d'aprenentatge, aportant elements de discussió constructiva i socio-crítica.

¿  Argumentació de les decisions preses.

¿  Planificació i organització de processos i equips interdisciplinaris.

Amunt

Atès el seu plantejament experimental, una part dels continguts de l'assignatura seran dinàmics, amb la intenció de donar cabuda al tractament de diferents tendències tecnològiques i aplicacions emergents en el camp de l'e-learning. No obstant això, l'assignatura incorpora uns eixos temàtics de contingut fonamental que són els següents:

 1. Evolució històrica de l'ús de la tecnologia per a l'aprenentatge i la seva integració en el disseny tecno-pedagògic.
 2. Creació, implementació i avaluació d'entorns digitals per a l'aprenentatge.
 3. Integració de recursos tecnològics com a recolzament de les activitats d'aprenentatge.
 4. Tendències tecnològiques en el camp de l'aprenentatge en línia.
 5. Eines tecnològiques per la innovació educativa.

Amunt

Models de disseny instruccional PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt