Direcció estratègica i lideratge Codi:  M1.057    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Cada organització (institució educativa o empresa) necessita establir una estratègia de transformació educativa (TD) que contribueixi amb la consecució dels seus objectius. L'estratègia és responsabilitat conjunta dels diferents actors del centre educatiu. Per tant hi ha una funció de coordinació necessària entre els membres de l'organització i de disseny, planificació i finalment implementació estratègica d'un projecte de TD.

Grans organitzacions han implementat acciones de transformació difgital però ara veuen que l'èxit requereix de molt més que només instal·lar programari i desplegar sistemes d'informació. Una estratègia de TD d'èxit necessita articular-se d'acord amb l'estratègia general de l'organització.

L'impuls d'un aestratègia de TD té una primera fase que es correspon amb l'estratègia, i respondria a les preguntes sobre quines accions són necessàries per assolir els objectius desitjats. En aquest sentit, existeixen una sèrie de característiques que són propícies en aquest moviment de l'organització i que responen a una tipologia de cultura institucional concreta, com per exemple la visió i transmissió d'èxit per part de les persones amb capacitat per generar idees i projectes, la capacitat de compartir responsabilitats, el compromís permanent tant de les pròpies institucions com dels actors en la dinàmica constant de millora organitzativa i un llarg etc. que anirem descobrint al llarg de l'assignatura.

L'assignatura Direcció estratègica i lideratge té com a finalitat analitzar i reflexionar aquesta temàtica per fer possible la millor de les gestions organitzatives, és per això que els casos estudiats als diferents reptes provenen de realitats del món educatiu. 

Amunt

Des del Programa d'Educació i TIC, treballem per prevenir la pràctica fraudulenta del plagi de dues maneres:
La asignatura Direcció estratègica i lideratge forma part de l'itinerari "Direcció i gestió d'e-learning" i se situa de la següent manera:
  • Organització i gestíó de l'e-learning
  • Direcció estratègica i lideratge
  • Direcció operativa de projectes d'e-learning
  • Disseny de programes i cursos en línia

Amunt

Aquesta assignatura està pensada per a aquells professionals el perfil dels quals és el de responsables que ocupen nivells de direcció en organitzacions educatives públiques o privades.

Amunt

És convenient el coneixement del Campus Virtual de la UOC, de les seves diferents àrees i funcionalitats, perquè pugui tenir lloc una correcta interrelació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Recomanem a aquells que ingressen per primera vegada dedicar un temps inicial a conèixer i experimentar el Campus Virtual detalladament.

Amunt

El Màster en Educació i TIC està concebut per dotar els estudiants d'una sèrie de competències profesionalitzadores que es reparteixen entre les diferents assignatures, referent a això les competències que més es vinculen a Direcció de la formació amb l'ús de les TIC són les següent:

  • Identificació dels principals factors que intervenen en la presa de decisions en el desenvolupament de iniciatives educatiu-formatives que incorporen les TIC.
  • Identificació i justificació dels factors clau per a la gestió del canvi en les organitzacions.
  • Direcció de propostes formatives que incorporen l'ús intensiu de les TIC, tenint en compte els factors de l'entorn de l'organització i la gestió del canvi organitzacional.

Amunt

Principis per al lideratge de la transformació digital d'una organització educativa

Planificació estratègica per a la transformació digital educativa

Seguiment i avaluació de la transformació digital educativa

Amunt

Processos institucionals de desenvolupament i de suport a la formació: la gestió del e-learning PDF
Polítiques públiques e-learning: una visió comparativa PDF
Organització i e-learning: models institucionals i de gestió PDF
Introducció a la direcció estratègica i lideratge de l'e-learning Web
Lideratge de l'e-learning a l'escola en temps de pandèmia. Més enllà de l'Educació Remota d'Emergència Web
Lideratge i pedagogia de la pandèmia Carolina de Britos Audiovisual
Lideratge i pedagogia de la pandèmia José Luis Tourón Audiovisual
MeticLab (CAT) Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt