Gestió del talent Codi:  M1.255    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El capital intel·lectual és una de les fonts de coneixement més importants de les organitzacions. El saber com gestionar aquest capital intel·lectual, és per tant clau per a qualsevol negoci i, especialment avui, és important fer-ho utilitzant tot el potencial que ens aporten les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

La gestió del talent és el procés mitjançant el qual les empreses busquen identificar, atreure, seleccionar, desenvolupar, retenir i millorar les capacitats de les persones. Cadascun d'aquests aspectes compta amb les seves pròpies activitats clau i no sempre es repeteixen de la mateixa manera en cada organització, ja que depenen del sector, de la ubicació, del perfil d'empresa i fins i tot de la seva història. Algunes organitzacions han sabut evolucionar els seus models de gestió del talent de persones, innovant i creant unes estructures organizacionals prou creatives i capaces de mostrar rendiments per sobre de la mitjana, un avantatge competitiu superior, menors índexs de rotació externa i majors nivells de satisfacció laboral.

En aquesta assignatura tractarem d'aportar una visió sobre les variables crítiques en la gestió del talent, la tecnologia com a eina de gestió i element diferenciador, i la mesura del talent en les organitzacions. En concret, veurem com els sistemes d'una organització han de permetre una òptima gestió del talent. Saber qui sap i aporta, així com qui té potencial de saber i aportar, pot aconseguir-se si es compta amb un sistema de gestió del coneixement adaptat a les necessitats de l'organització i del mercat, amb esperit d'innovació. Vincularem la gestió del coneixement amb les organitzacions que aprenen i amb les organitzacions intensives en coneixement, així com amb les diferents eines TIC que donen cobertura a les diferents estratègies de gestió del coneixement.

La gestió del talent ha de ser avaluada i per això també ens centrarem en la seva mètrica. S'identificaran i seguiran els indicadors de gestió del talent, a partir dels quals pugui saber-se si l'organització optimitza el seu potencial innovador i ho dirigeix cap a l'èxit competitiu i social. Finalment, estudiarem la innovació personal com a ampli concepte que inclou des de les habilitats necessàries per desenvolupar el potencial cognitiu del personal, fins a les eines TIC que poden ajudar en aquesta comesa.

Amunt

L'assignatura forma part de la matèria 3 del Màster, Desenvolupament de recursos humans i gestió del talent, conjuntament amb les assignatures Habilitats per a la direcció, Organització del treball i pràctiques de RH i Direcció de Projectes.

Amunt

L'atracció, el desenvolupament i la retenció del talent són elements clau de les organitzacions, que faciliten la consecució dels seus objectius i el desenvolupament d'estratègies de gestió de manera eficient posant el treballador al centre. Per aquest motiu, aquesta assignatura és rellevant per a qualsevol treball relacionat amb la gestió d'equips, especialment en el camp de la direcció de persones i l'administració d'empreses.

Amunt

No son pròpiament necessaris coneixements previs. Tot i això,  com que la metodologia es basa en estudis de casos i la investigació autònoma d'informació, és aconsellable que l'estudiant estigui familiaritzat amb la cerca de fonts d'informació, l'anàlisi de la informació quantitativa i qualitativa, la capacitat de sintetitzar i obtenir conclusions , així com de posseir certes habilitats de comunicació escrita.

Amunt

Competències

Bàsiques i generals:

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG1. Analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre's satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i aconseguir-se resultats eficients.

Transversals:

CT2. Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3. Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

CT4. Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Específiques:

CE4- Implementar pràctiques de recursos humans i d'organització del treball que promoguin l'atracció, gestió i retenció del talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en el seu conjunt.

Resultats d'aprenentatge:

 • Identificar les necessitats de gestió del talent.
 • Identificar el potencial, implantar el procés de gestió del talent i identificar els indicadors adequats.

Amunt

Unitat 1: La gestió estratègica del talent i la tecnologia

Elements del cicle de vida de l'empleat

 • Etapes del cicle de vida de l'empleat (candidat, empleat, exempleat)
 • Rols i responsabilitats (equip de recursos humans, equip directiu, altres empleats, xarxa alumni, clients i proveïdors externs)

La gestió del talent

 • La captació del talent
 • La retenció del talent
 • Gestió del ex-empleat

El mercat de la captació del talent

 • Anàlisi de forces en la gestió de recursos humans (poder de negociació dels empleats, poder de negociació dels proveïdors, amenaça de nous competidors, amenaça de productes substitutius, intensitat de la competència actual).
 • Un nou model complementari al de Michael E. Porter

Módulo 2. Mètriques en la gestió de l'talent

Mètriques en el cicle de vida de l'empleat

 • Etapa de candidat
 • Etapa d'empleat
 • Etapa d'exempleat
 • Altres mètriques

Disseny d'informes i quadres de comandament per a la gestió de l'talent

 • Metodologia de disseny
 • Definició de les dades d'entrada
 • Definició i elaboració de rutines de càlcul
 • Definició de les dades de sortida
 • Definició i elaboració de fulls de presentació

Módulo 3: Recerca i selecció d'eines per la gestió del talent

Recerca i preseselecció d'eines

 • El cicle de millora contínua
 • Elaboració de la llista inicial d'eines (brainstorming)
 • Elaboració estratègica de les eines (primer tall)
 • Avaluació tècnica de les eines (segona selecció)

Metodología de selecció d'eines

 • Etapes de l'RFP
 • Estructura de l'RFP

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt