Comportament i desenvolupament organitzacional Codi:  M1.258    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'assignatura es realitza una anàlisi de l'impacte que els individus, els grups i les estructures tenen en la conducta dins de les organitzacions. S'aborden  les claus per entendre el funcionament i l'efectivitat  de les organitzacions per a què siguin sostenibles.

Les empreses i institucions inicien canvis organitzacionals per ser viables. Per això, abordarem com es veuen obligades a vèncer el repte de la resistència al canvi i a la cerca de l'equilibri  entre els objectius organitzacionals i dels objectius personals d'aquells qui la conformen. 

S'analitzarà  com la cultura i el clima organitzacional poden ser un vincle o una barrera per al bon acompliment de l'organització, i com poden constituir-se com a pilars fonamentals que permetin a les empreses ser competitives.

Es treballaran el compromís organizacional, la satisfacció laboral i l'engagement i diversos aspectes que tenen potencial per a desencadenar una àmplia gamma d'emocions positives per a l'empleat  i per al seu entorn. Així mateix, s'analitzaran  els símptomes i efectes que té per a la salut psicològica dedicar més temps al treball del que és exigit, fer del treball el nucli central de la pròpia vida i no ser capaces de tenir altres interessos. 

Les intervencions han de diagnosticar les tensions i les barreres que obstaculitzen el canvi, fent propostes pragmàtiques per canviar la realitat amb una visió que superi la immediatesa i sigui estratègica. A partir de diferents models, s'estudiarà la manera com les organitzacions poden solucionar els seus problemes i conflictes a partir d'intervencions com si es tractés d'una activitat científica i professional, confiable i que abordi els conceptes clau. 

Amunt

L'assignatura  "Comportament i desenvolupament organitzacional" és obligatòria i forma part  de la matèria 2 "Estratègia de RRHH" del Màster Universitari en  Direcció i gestió  de RRHH.  Completen aquesta matèria les assignatures  "Direcció estratègica de RRHH", "Avaluació de l'impacte de la gestió de RRHH" i "Direcció responsable de persones".

Amunt

Competències

Transversals:

 • CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TICs de forma avançada. 
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Específiques:

 • CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.
 • CE6- Desenvolupar activitats de recerca i d'anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit dels recursos humans.

Resultats d'aprenentatge

 • Entendre i facilitar processos de canvi i desenvolupament organitzatius identificant les variables presents en aquest procés, posant accent en el clima i la cultura de l'organització.
 • Liderar processos de desenvolupament i canvi organitzatius alineats amb les necessitats estratègiques de l'empresa.
 • Comparar i aplicar models i instruments per avaluar les intervencions en RRHH a les organitzacions.

Amunt

Bases del comportament humà per a gestors de recursos humans

 • El comportament organitzacional
 • Els aspectes personals i interpersonals del comportament humà


Desenvolupament i canvi organitzacional

 • Desenvolupament organitzacional. El moviment DO
 • Canvi organitzacional


Cultura organizacional

 • Metàfores i models descriptius
 • Formes  d'avaluació
 • Valors organitzacionals


Clima organizacional

 • Dimensions i propietats
 • Orientacions teòriques
 • Model Competing Values Approach
 • Altres models explicatius


Intervenció organizacional

 • Intervenció des de la  psicologia (T+O+RH)
 • Intervenció en crisi enfront de  prevenció
 • Programes d'intervenció. 
 • Models d'intervenció. 


Compromís organizacional

 • Dos models explicatius del compromís organitzacional.
 • Antecedents i pràctiques d'alt compromís.
 • Contracte psicològic.
 • Implicacions per a la direcció  dels recursos humans.


Satisfacció laboral

 • Model dinàmic
 • Teoria bifactorial
 • Teories de la discrepància
 • Teories situacionals
 • Determinants de la satisfacció laboral


Engagement

 • Psicologia positiva
 • Aproximació conceptual
 • Dimensions
 • Models explicatius
 • Conseqüències i beneficis


Passió i addicció laboral

 • Passió pel treball
 • Addicció al treball

Amunt

Bases del comportament humà per a gestors de recursos humans PDF

Amunt

Materials didàctics

 • Mòdul 1. Bases del comportament humà per a gestors de recursos humans.
 • Mòdul 2. Desenvolupament i canvi organitzacional.
 • Mòdul 3. Cultura organizacional.
 • Mòdul 4. Clima organizacional.
 • Mòdul 5. Intervenció organizacional.
 • Mòdul 6. Compromís organizacional.
 • Mòdul 7. Satisfacció laboral.
 • Mòdul 8. Engagement.
 • Mòdul 9. Passió i addicció laboral.

Es proporcionaran articles de referència al voltant de cadascun dels temes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt