Avaluació de l'impacte de la gestió d'RH Codi:  M1.259    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Un dels principals reptes de la funció de recursos humans en l'actualitat és l'avaluació de l'impacte que generen les polítiques i pràctiques dutes a terme sobre les persones i les organitzacions.

Sovint, s'ha destacat que aquest dèficit de mètrica i avaluació era el resultat de la manca d'integració dels recursos humans en l'estratègia de l'empresa o de la inexistència de mesures i indicadors fiables. Justament, les noves tendències interpretatives de la funció de recursos humans assenyalen que el seu conjunt de pràctiques de gestió han de integrar-se dins d'un sistema, i que aquest sistema ha de formar part de la presa conjunta de decisions estratègiques per part de les organitzacions. Així doncs, el disseny, mètrica i avaluació dels sistemes de pràctiques de gestió de recursos humans passa a ser una necessitat no només per a l'àmbit propi dels recursos humans sinó per a l'estratègia del conjunt de l'organització.

Precisament, aquesta assignatura proporciona marcs interpretatius, models i instruments per avaluar l'impacte de la gestió dels recursos humans, tant per al nivell personal com per al nivell dels resultats organitzatius. Amb aquest objectiu general d'anàlisi, l'assignatura desenvolupa tres blocs d'estudi o reptes.

En el primer bloc, es realitza un plantejament que permet conèixer les perspectives i els contextos que permeten abordar la relació entre la funció de recursos humans i l'organització.

En el segon bloc, s'aborda l'anàlisi de les repercussions de la funció de recursos humans per al nivell individual i departamental, fent especial èmfasi en elements com la satisfacció, el comportament ciutadà, l'absentisme i la rotació, o el rendiment i la productivitat .

Finalment, en el tercer bloc, s'estudia com, a través de la gestió de recursos humans, és possible explicar factors tan determinants per a la competitivitat de les organitzacions com la seva flexibilitat interna, la capacitat d'aprenentatge organitzatiu o la seva capacitat innovadora.Amunt

L'assignatura "Avaluació de l'impacte de la gestió de RH" pertany a la matèria 2 "Estratègia de RRHH" del Màster Universitari en  Direcció i gestió  de RRHH. 

Completen aquesta matèria les assignatures  "Direcció estratègica de RRHH", "Comportament i desenvolupament organitzacional" i "Direcció responsable de persones".

Amunt

L'avaluació de l'impacte de la gestió de recursos humans és del tot necessària per a la mesura de l'eficiència, l'efectivitat i l'eficàcia de les pràctiques i intervencions dels departaments de recursos humans de les organitzacions i empreses. En aquest sentit, l'assignatura es dirigeix a tots aquells professionals de la direcció estratègica i la gestió de recursos humans que han de desenvolupar competències en el terreny de l'avaluació de les seves pràctiques i intervencions.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es vinculen directament amb les assignatures de Direcció Estratègica de RRHH, i amb algunes de les metodologies quantitatives i qualitatives de recerca en RRHH.

Amunt

Es recomanable que, per a iniciar aquesta assignatura, s'hagin cursat prèviament les assignatures de Direcció Estratègica de RRHH i Organització del Treball i  Pràctiques de RRHH.

Amunt

Competències

Transversals: 

 • CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional. 

Específiques: 

 • CE2- Establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzacionals.
 • CE6- Exercir tasques d'investigació i d'anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit dels recursos humans.  

Resultats d'aprenentatge 

 • Comparar i aplicar models i instruments per a avaluar les intervencions en RH a les organitzacions.

Amunt

1. Aproximacions a l'estudi de la gestió dels recursos humans i l'avaluació del seu impacte en les organitzacions
 • De l'administració de personal a la Gestió estratègica dels recursos humans
 • Els objectius a assolir amb la Gestió dels recursos humans
 • Aproximacions a l'estudi de les relacions entre la gestió dels recursos humans i els seus efectes en els comportaments individuals i en les organitzacions.
 • Els nivells d'anàlisi utilitzats en la gestió dels recursos humans
2. L'impacte de la gestió dels recursos humans en els comportaments de les persones
 • Percepcions i comportaments de les persones
 • Els comportaments individuals rellevants en les organitzacions.
  • Satisfacció
  • Comportament ciutadà (OCB)
  • Absentisme / Rotació
  • Rendiment / productivitat
 • Incidència de la gestió dels recursos humans sobre els comportaments individuals
3. La gestió dels recursos humans i els seus efectes en les organitzacions
 • RRHH i variables organitzatives: Com ha evolucionat aquesta contribució?
 • La Gestió de RRHH com a motor de la flexibilitat en l'empresa.
 • Gestió de RRHH i Capacitat d'Aprenentatge.
 • La gestió dels recursos humans i la seva vinculació amb la capacitat innovadora de les organitzacions.

Amunt

Amunt

Materials didàctics
 • Mòdul 1. Aproximacions a l'estudi de la gestió dels recursos humans i l'avaluació del seu impacte en les organitzacions.
 • Mòdul 2. L'impacte de la  gestió dels recursos humans en els comportaments de les persones.
 • Mòdul 3. La  gestió dels recursos humans i els seus efectes en les organitzacions.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt