Social media strategy: execució i gestió Codi:  M1.656    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Social Media Strategy: Execució i Gestió, ofereix la possibilitat de desenvolupar habilitats per a la gestió de l'estratègia global en mitjans socials. Així, d'una banda s'abordaran els condicionants que operen dins el propi equip encarregat de dissenyar i executar la comunciació a social media, les eines per coordinar accions que desenvoluparan portaveus i altres membres de l'entitat; i el mateix marc legal i normes d'actuació que estableixen les principals plataformes socials. A més, aquesta assignatura permet aprofundir en les singularitats de l'storytelling i la seva aplicació en el disseny de l'estratègia en social media de tal manera que la comunicació sigui coherent amb altres accions comunicatives desenvolupades per la institució o empresa i permeti millorar la comprensió del missatge i facilitar la creació de la comunitat.

Amunt

Social Media Strategy: Execució i Gestió és una assignatura del Master Universitari Social Media: Gestió i Estratègia i de l'especialització en Social Media Plan. ¿

Aquesta assignatura és obligatòria, té 5 crèdits i és part de la matèria Social Media Strategy.¿¿

En aquest sentit, complementa l'assignatura de "Social Media Strategy: disseny del social media plan", en temes d'execució i gestió del social media plan. Al seu torn, sembra les bases per a "Mètriques i analítica en social media”.

Amunt

Aquesta assignatura et dona eines per a treballar com Community Manager, Social Media Strategist i Social Media Manager.

Amunt

És recomana haver cursat abans:
Social media strategy: disenny del social media plan

Amunt

Objectius:

 • Definir una estratègia i objectius de l'estratègia en xarxes socials a partir d'objectius generals de l'empresa.
 • Capacitat per optimitzar el disseny de la social media strategy aprofitant les possibilitats de l'storytelling.
 • Adquisició de les habilitats necessàries per gestionar l'estratègia i els equips en projectes de social media.
 • Entendre les singularitats del marc legislatiu i normatiu que afecta les plataformes socials i com això pot condicionar l'estratègia en social media.
 • Conèixer les eines disponibles per poder coordinar accions en social media entre els diferents membres que treballen en l'entitat.
 • Dissenyar guies d'estil i de comunicació en social media.

Competències bàsiques:

 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències generals i transversals:

 • CG1 Liderar, organitzar, integrar-se i / o col·laborar de forma activa amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'assolir objectius superiors als que s'aconseguirien a nivell individual.
 • CG4 Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
 • CT2 Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.
 • CT3 Dissenyar un pla / projecte i gestionar-lo en un entorn professional o d'investigació.
 • CT4 Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per la millora d'aquestes pràctiques. 

Competències específiques:

 • CE5 Formular i / o executar l'estratègia de comunicació en social media que s'adapti als objectius i finalitat fixats, i establir protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.
 • CE6 Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.
 • CE8 Identificar i contextualitzar el marc jurídic i / o ètic aplicable a la comunicació, anàlisi i gestió de social media.

Resultats d'aprenentatge:

 • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin una gestió integral de plans de social media. 
 • Emprar estratègicament tècniques de gestió d'equips i resolució de crisis. 
 • Analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere i formular accions per contrarrestar-les. 
 • Elaborar dinàmiques de gesió en base al marc legal i jurídic en la comunicació social media. 

Amunt

- Equip Social Media

 • Del social media manager al community manager: altres perfils social media

- Storytelling en social media

 • Definició
 • La forma de narrar
 • Storytelling aplicat

- Gestió de l'equip i de l'estratègia social media 

 • Mètodes i procediments de treball
 • Guies i paràmetres que condicionen l'estratègia i tasca de l'equip social media
 • Guies i recursos propis de l'equip social media
 • Recomanacions i indicacions per coordinar a la resta de l'organització

- Aspectes legals i normatius que afecten a l'estratègia comunicativa en social media

 • Règim de responsabilitat
 • La protecció jurídica en social media
 • Polítiques i normatives d'ús de les principals plataformes socials

- Avaluació de la social media strategy

 • ROI i IOR
 • Model d'avaluació

- Innovar en Social Media

 • Com Innovar
 • Com aplicar la innovació en social media

 

És una assignatura de caràcter reflexiu i pràctic. Veurem reptes actuals i el marc de desenvolupament de l'estratègia en social media.

Amunt

Material Suport
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Social media strategy: execució i gestió Web
Social media strategy: ejecución y gestión Web
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web

Amunt

En cadascuna de les unitats i de les activitats d'avaluació contínua s'indicaran els materials i eines de suport disponibles per al seu estudi i elaboració de l'activitat.

Amunt

Bibliografia recomanada disponible a la biblioteca

CASTELLS, M. (2006). La Sociedad Red: Una Visión Global. Madrid: Alianza Editorial.

CASTILLA BAREA, M. (2011). Las intromisiones legítimas en el derecho a la propia imagen. Estudio de las circunstancias que legitiman la intromisión en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Navarra: Aranzadi Thomson Reuters.

CONTRERAS NAVIDAD, S. (2012). La protección del honor, la intimidad y la propia imagen en Internet. Cuadernos Aranzadi de Tribunal Constitucional, Navarra: Thomson Reuters.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A. (2011) Derecho Privado de Internet (4ª Edición). Navarra: Civitas.

GUERRERO PICÓ, M.C. (2006). El impacto de Internet en el Derecho Fundamental a la Protección de Datos de Carácter Personal. Navarra: Thomson-Civitas.

HERRERA, Raquel (2015). Érase unas veces. Filiaciones narrativas en el arte digital. Barcelona: UOC Press

 

McKEE, Robert (2013). El Guión. Story. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Barcelona: Alba Minus

 

RALLO LOMBARTE, A., MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R. (Editores) (2013). Derecho y Redes Sociales (2ª Edición). Navarra: Civitas.

REBOLLO DELGADO, L. (2005) El derecho fundamental a la intimidad, Segunda Edición. Madrid: Dykinson.

ROIG, A. (2010). Derechos fundamentales y tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICs). Barcelona: Bosch Constitucional.

TASCÓN, M. (Director) (2012).Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales. Barcelona, Galaxia Gutenberg.

VELEIRO, B. (2008). Protección de Datos de Carácter Personal y Sociedad de la Información. Madrid: Boletín Oficial del Estado.

 

Més bibliografia recomanada

 

COZ FERNÁNDEZ, J.R. Y FOJÓN, E. (2010) Modelo de madurez para la privacidad de una red social virtual. Llulu.com

DE HARO, M.V., GRANDÍO, M.M., HERNÁNDEZ, M. (Coords.) (2012). Historias en Red. Impacto de las Redes Sociales en los Procesos de Comunicación. Murcia: Editum.

LORENTE LÓPEZ, M.C. (2015). Los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi.

PINKER, Steven (2005). "Toward a Consilient Study of Literature". GOTTSHALL, Jonathan y SLOAN David (eds.) The Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative. Evanston: Northwestern University Press

 

REBOLLO DELGADO, L. (2004). Derechos fundamentales y protección de datos. Madrid; Dykinson.

REBOLLO DELGADO, L. (2009). "La imagen como dato". Anuario de la Facultad de Derecho(UNED), nº 2, Madrid.           

RIES, E. (2008). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Businesses. New York: Crown Bussines.

 

SIMMONS, A.(2006). The Story Factor. Basic Books: UK

 

TOURIÑO, A.(2014). El derecho al olvido y a la intimidad en Internet. Madrid: Los Libros de la Catarata.

TRONCOSO REIGADA, A. (2011). La protección de datos personales. En busca del equilibrio. Valencia:Tirant Lo Blanch.

VALLÉS COPEIRO DEL VILLAR, A. (2005). Curso de Derecho de la Comunicación Social, Valencia: Tirant Lo Blanch.

WARREN, S., BRANDEIS, L. (1995): El derecho a la intimidad, traducción de PENDÁS, B., BASELGA, P, Madrid: Civitas.

Amunt

L'assignatura combina l'estudi del material elaborat, la consulta de les lectures i altres recursos recomanats i les activitats proposades (tant avaluables com no avaluables). És convenient seguir el ritme marcat en el calendari de l'assignatura per aconseguir un aprofitament màxim dels continguts i coneixements.

Hi ha un total de 3 activitats avaluables o PAC. L'enunciat de cada activitat us donarà instruccions clares per a la seva realització i els materials del curs amb què està relacionada. A l'inici de cada activitat, es publicaran les instruccions a la fitxa de l'exercici. El fòrum és l'espai per compartir dubtes, lloc de comunicació entre companys i amb el professor.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'objectiu final de les PAC és poder anar avançant en el disseny de la gestió de la social mitjana strategy pel que es tracta de lliuraments d'evolució progressiva. Per això, cada PAC representa un percentatge diferent sobre la nota final.

Cal presentar totes les PAC per poder superar l'assignatura.

Avaluació final

El valor de cada PAC sobre la nota final de l'assignatura és:

PAC1: 20%

PAC2: 30%

PAC 3: 40%

La participació a l'aula, en les activitats no avaluables y les pràctiques és fonamental i es tindrà en compte per a establir la qualificació de l'assignatura. Concretament la seva ponderació serà del 10% sobre la nota final.

Amunt