Mètrica i avaluació en social media Codi:  M1.657    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En els últims anys els mitjans socials s'han convertit en un veritable fenomen comunicatiu. Usuaris, entitats i marques els han incorporat al seu dia a dia amb diferents objectius i finalitat. En aquest context, el mesurament i l'analítica irrompen amb força mostrant la necessitat de desenvolupar i emprar eines específiques per entendre l'abast i dimensió dels fluxos comunicatius que generen.

En Mètrica i analítica en Social Media s'explicarà la importància del mesurament, s'oferirà un repàs per diferents eines i recursos per recopilar dades i s'aprofundirà en l'ús estratègic de l'analítica per millorar els resultats i optimitzar les accions desenvolupades en aquest entorn.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria, té 5 crèdits,  és part de la matèria Social Media Strategy i és complementa amb les dues assignatura de Social Media Strategy: Disseny de el Pla i Execució i Gestió.

En les asignatures d'estratègia es destaca la importància del mesurament i l'anàlisi de les dades des d'un punt de vista estratègic; en aquesta s'aprofundeix des d'una perspectiva reflexiva i pràctica en les opcions disponibles per a fer seguiment de les mètriques registrades en social media. 


Amunt

Aquesta assignatura et dona eines per a complementar qualsevol rol en mitjà social, amb un enfocament en l'anàlisi i seguiment de resultats.

Amunt

Es recomana haver cursat abans:
- Social media strategy: diseño del social media plan
- Social Media Strategy: ejecución y gestión

Amunt

Objectius: 

 • Conèixer els fonaments d'analítica web i en Social Media. 
 • Comprendre la complexitat del mesurament en aquest entorn comunicatiu condicionat per la pròpia diversitat i naturalesa de les xarxes socials existents.
 • Entendre la importància de l'analítica des d'un punt de vista estratègic per a ajustar i optimitzar les accions desenvolupades en social media.
 • Explorar diferents eines de mesura disponibles, el seu abast i la dimensió i significat de les dades que ofereixen.
 • Entendre com es fixa un quadre de comandaments i quin tipus d'informació ha de contenir el reporting.

 

Competències bàsiques: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències generals i transversals:

 • Reconèixer i avaluar de forma acurada la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.
 • Aplicar de forma crítica l'ús de les TIC en l'àmbit d'acadèmic i professional de referència.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per la millora d'aquestes pràctiques. 

 

Competències específiques:

 • Dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, seguiment, recuperació, tractament, creació, representació, visualització i / o explotació de les dades i continguts que circulen en social media.
 • Detectar i gestionar les interaccions, interrelacions i / o el valor dels nodes que es creen en la comunicació xarxa pròpia d'entorns social media.
 • Analitzar i emetre informes professionals i / o específics en l'àmbit de social media.
 • Formular i desenvolupar una estratègia de curació de continguts i / o gestió de dades en social media que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, recopilar, seleccionar i generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.


Resultats d'Aprenentatge: 

 

 • Dissenyar i implementar un plan de medició per avaluar projectes acadèmics o professionals.
 • Dissenyar un quadre de comandament i marcar KPIs (Key Performance Indicators) en el seu pla de medició específic per l'entorn social media d'una empresa o institució.
 • Crear models d'avaluació i estratègies IOR (Impact Of Relationship) i ROI (Return On Investment)
 • Dominar els instruments i eines de mesurament de la comunicació en social media. 

 

Amunt

- Analítica Mitjà social.
- Eines de mesurament.
- Quadres de comandament i KPIs: el reporting.
- Models d'avaluació: la monetització i el retorn de la inversió (return investment-*ROI), el mesurament de l'impacte (impact of relationship-*IOR) i altres criteris d'avaluació.

Amunt

Material Suport
Social media Toolkit Web
Toolkit de gènere Web
Com aprofitar els informes estàndard de Google Analytics 4 Audiovisual

Amunt


Amunt

Florido, Miguel Ángel (2019). Curso de Marketing Digital. Anaya Multimedia. 

Gorostiza Esquerdeiro, Iñaki, & Barainca Fontao, Asier. (2016). Google Analytics. Mide y Vencerás. Anaya Multimedia. 

Gorostiza, Iñaki & Barainca Fontao, Asier (2020). Data analytics : mide y vencerás. Anaya Multimedia.

Sandulescu Budea, Alexandra (2020). Fundamentos de métrica digital en Ciencias de la Comunicación :: Editorial UOC - Editorial de la Universitat Oberta de Catalunya. UOC Editorial. https://www.editorialuoc.cat/fundamentos-de-metrica-digital-en-ciencias-de-la-comunicacion

Amunt

- Metodologies participatives que promoguin capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip.
- Activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc., que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.
- Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
- Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals.
- Realització d'activitats de cerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Les activitats d'avaluació contínua estan plantejades per afavorir el disseny i aplicació pràctica del plan de mesurament a partir d'un cas concret així com treballar els informes i quadres de comandament en social media.

Aquest exercici s'anirà desenvolupant de forma progressiva al llarg de tres lliuraments o REPTES que representarà un percentatge diferent sobre la nota final:

           REPTE1: 30%
           REPTE2: 40%
           REPTE3: 30%

Cal presentar totes les pràctiques d'avaluació contínua per poder superar l'assignatura.

Amunt