Màrqueting en social media Codi:  M1.659    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Estratègies de Màrqueting en Social Media és una assignatura que, juntament amb l'assignatura Social Media i Perfils d'Audiència, permet a l'estudiant tenir un coneixement ampli sobre l'entorn actual de la transformació digital i social media. Concretament a Estratègies de Màrqueting en Social Media s'estudia l'entorn actual juntament amb els canals de venda, difusió i relacions a través del Social Media, per arribar a identificar el paper dels Social Media en l'estratègia de negoci de l'empresa i establir les estratègies de continguts en entorns socials així com entendre com es construeix la marca i la imatge corporativa i la reputació digital des de la perspectiva del Social Media. Finalment, a través d'un cas pràctic, es treballarà la part relativa a l'elaboració d'un Pla Social Media.

Per treballar amb documents actualitzats i de màxim nivell acadèmic i aplicat, cal treballar amb fonts en anglès; això és habitual, d'altra banda, en les assignatures de màster universitari. Si el nivell d'anglès no és avançat, es demana un esforç per llegir aquests textos, així com altres que es consultin.

Amunt

Màrqueting en Social Media és una assignatura optativa de 5 ECTS. Aquesta assignatura del Màster Universitari Social Media: Gestió i Estratègia s'emmarca dins de la matèria "Continguts en social media", que també inclou les matèries obligatòries "Continguts audiovisuals per a social media" i "Content curation", a més de les optatives "Periodisme i social media" i "Publicitat en social media".

Amunt

Aquesta assignatura proporciona una base de coneixement per exercir activitats professionals de màrqueting amb un ús intensiu dels social media, fent ús específic de les estratègies i accions a desenvolupar per un correcte posicionament dins del mitjans socials.

Amunt

Competències bàsiques i generals:  

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.  

- Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.  

- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.  

- Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert del màrqueting digital.

Competències transversals:  

- Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.  

- Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.  

- Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i el coneixement aplicat a la pràctica professional. 

- Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.    

Competències específiques:  

- Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.  

- Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.  

- Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.  

- Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

Amunt

En el primer mòdul es fa una primer posada en escena sobre l'entorn actual i la transformació digital en els negocis, introduint-nos en el màrqueting social, en els nous consumidors..

En el segon mòdul estudiarem el paper que juga el social media màrqueting com a canal de comercialització, relació i diàleg en la estratègia de negoci de l'empresa.

En el tercer mòdul ens introduirem en la estratègia de continguts en entorns socials, analitzant el tipus i formats de continguts així com la difusió i els drets d'ús de continguts. A més ens centrarem en el màrqueting de continguts centrat aquest en aportar contingut rellevant, original i interessant pels consumidors. Finalment, parlarem de l'Storytelling, mètode de comunicació que permet explicar histories basant-se amb la transmisicó de valors i coneixement a través de les emocions.

En el quart mòdul ens centrem en el Social Branding, entès aquest com el procés que es centra en la construcció de la marca des d'una perspectiva social. Estudiarem el contingut de marca dins dels entorns socials, la importància de la reputació digital, així com la construcció i la gestió de la mateixa. Per acabar, conceptes com viralitat, influencers i brand advocates tancaran aquest mòdul.

El darrer mòdul, el cinquè, a través d'un cas pràctic, treballarem el contingut del Pla Social Media.

Amunt

Material Suport
Social media Toolkit Web
Una introducció al món dels social media Audiovisual
Tertúlia sobre Influencers: Com es gestionen les relacions amb influencers en el marc del social media plan? Audiovisual
Vídeo: Màrqueting de continguts. Animació 2D Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Estratègia de màrqueting en social media XML
Estratègia de màrqueting en social media DAISY
Estratègia de màrqueting en social media EPUB 2.0
Estratègia de màrqueting en social media MOBIPOCKET
Estratègia de màrqueting en social media HTML5
Estratègia de màrqueting en social media PDF
Pla de social media màrqueting XML
Pla de social media màrqueting DAISY
Pla de social media màrqueting EPUB 2.0
Pla de social media màrqueting MOBIPOCKET
Pla de social media màrqueting HTML5
Pla de social media màrqueting PDF
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts XML
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts DAISY
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts EPUB 2.0
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts MOBIPOCKET
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts HTML5
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts PDF

Amunt

El material bàsic que s'utilitza ha estat elaborat per la professora Gemma Segura Virella, sota un doble enfocament, teòric i pràctic. Els conceptes s'han desenvolupat de forma teòrica i després s'han il·lustrat amb casos d'estudi i exemples basats en situacions reals de negoci.

Els materials de l'assignatura poden trobar-se en l'espai 'Materials' dins de l'aula. En aquest espai disposareu dels diferents recursos i materials didàctics, la bibliografia així com les fonts d'informació que complementaran aquests continguts. El material didàctic de l'assignatura està disponible en versió navegable, existint la possibilitat de descarregar-lo en format pdf.

A l'aula hi trobareu altres recursos d'aprenentatge i diverses fonts d'informació, amb enllaços que us poden resultar d'utilitat i d'interès per a l'estudi de l'assignatura. També teniu accés, per mitjà de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., relacionats amb l'assignatura. Un dels recursos més útils de la Biblioteca de la UOC és el cercador Summon. Summon us permet consultar les col·leccions electròniques i en paper de la Biblioteca, alhora que extreure articles de les bases de dades (p.ex. Abi/Inform, Academic Search Premier, Emerald Management, Sage, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis i Wiley InterScience) amb les publicacions de major impacte. A través d'Summon podreu fer-vos amb articles que recullen resultats d'investigacions punteres, de gran qualitat, i especialment rellevants en les temàtiques que abordem.

Amunt

L'enfocament de l'assignatura és eminentment pràctic i orientat a partir d'activitats d'aprenentatge. L'estudiant donarà resposta a tot un seguit de situacions que el situaran en un context professionalitzador en el qual haurà de donar una solució a partir d'una sèrie de recursos escollits específicament per facilitar aquest procés.

L'aula de l'assignatura se situa en el centre de l'activitat d'ensenyament i aprenentatge. Facilita l'organització de la informació i els recursos necessaris per dur-la a terme. A continuació comentarem breument els diferents espais o recursos que s'utilitzaran de manera habitual en l'assignatura, i quina serà la seva dinàmica d'ús.

Recursos de comunicació

Mitjançant el menú vertical situat a l'àrea dreta de l'aula tindreu accés als espais de comunicació. Mitjançant les eines de comunicació actualment disponibles a l'aula, la interacció del/de la professor/a col·laborador/a amb els/les estudiants s'estableix d'acord amb les pautes orientatives que es detallen a continuació.

Tauler del professor. Aquest és el principal espai de comunicació del/de la professor/a col·laborador/a amb els/les estudiants, de manera que és de lectura imprescindible per al seguiment del curs. Al llarg del semestre trobareu, entre altres, les següents informacions:

 1. Orientacions per a afrontar l'estudi dels continguts, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.
 2. Requisits de presentació i dates d'entrega de les activitats que configuren l'avaluació continuada.
 3. Indicacions per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada plantejades. 
 4. Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es consideren d'interès general per al grup.

Fòrum. A través d'aquest espai es realitzarà la discussió dels casos pràctics o debats que proposi el/la professor/a col·laborador/a. S'espera, doncs, la vostra participació.

A més, està obert a les vostres iniciatives, per la qual cosa podreu plantejar:

 1. Dubtes, comentaris i qüestions sobre els continguts del curs que voleu compartir amb els/les companys/es i el/la professor/a col·laborador/a.
 2. Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que desitgeu posar en comú i debatre.
 3. Comentaris, observacions d'errors i suggeriments per a la millora del material de l'assignatura.
 4. ... i qualsevol altre tema relacionat amb l'assignatura que us interessi plantejar!

Aquest espai té un caràcter més àgil i informal que el fòrum i és similar al que seria un "Twitter" a l'aula. Aquí els estudiants poden fer preguntes curtes sobre l'assignatura, sobre les activitats d'avaluació, a les quals poden contestar breument els seus companys i també el/la professor/a col·laborador/a. El/La professor/a col·laborador/a els poden publicar enllaços a notícies o articles apareguts en premsa o en qualsevol altre mitjà recomanant la seva lectura als estudiants. L'espai està limitat a escriure com a màxim 125 caràcters. Per tant, es poden plantejar petits dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura, i que els estudiants o el/la professor/a col·laborador/a desitgin posar en comú; observacions d'errors, suggeriments per a la millora del material de l'assignatura; ... i qualsevol altre tema relacionat amb l'assignatura que desitgeu plantejar!

Participants de l'aula. Aquí trobareu la relació completa de companys/es.

Al llarg del semestre es poden incorporar nous espais per a la comunicació entre companys/es i el/la professor/a col·laborador/a.

Recursos de planificació

A la part superior esquerra de l'aula de l'assignatura trobareu el pla docent. En aquesta mateixa barra horitzontal es recullen també les dates clau de l'avaluació continuada del semestre (dates previstes per a la publicació d'enunciats, dates límit per al lliurament d'activitats, etc.), ordenades cronològicament.

Espai de materials i fonts d'informació

En aquest espai de l'aula es recull la relació de materials didàctics de l'assignatura, així com de diverses fonts d'informació d'interès en l'estudi de la matèria. És recomanable que us programeu el seu estudi d'acord amb el calendari que us ha suggerit. També és útil que, en finalitzar l'estudi de cada mòdul, comproveu que heu aconseguit els objectius que s'havien fixat per a aquest.

Qualsevol concepte que no hagi quedat prou clar durant l'estudi o treball individual fa molt aconsellable una consulta al/a la professor/a col·laborador/a. En cas contrari, la interrelació existent entre els conceptes que es van exposant podria dificultar la comprensió global dels mateixos a l'avançar el curs.

Això no és obstacle per a que també tracteu de resoldre problemes de forma autònoma. Per a fer-ho convindrà utilitzar la bibliografia recomanada de l'assignatura, consultar els recursos disponibles i fer consultes bibliogràfiques freqüents entre les publicacions electròniques que figuren en les bases de dades de la Biblioteca de la Universitat. Serviu-vos del cercador Summon. És extremadament útil!

Recursos d'avaluació

En l'anomenat registre d'Avaluació Continuada (RAC) trobareu, entre d'altres, el registre de qualificacions d'avaluació continuada i la bústia de lliurament d'activitats - a la qual només té accés de lectura el/la vostre/a professor/a col·laborador/a.

L'estudiant farà arribar al/a la professor/a col·laborador/a cada activitat d'avaluació continuada a través de la bústia de lliurament d'activitats durant el període comprès entre la data d'inici i la data final assenyalades en el calendari docent de l'assignatura. Tenint en compte que la data de finalització de l'activitat és una data límit, es recomana no postergar el lliurament fins a l'últim moment. I és que la publicació de solucions i comentaris a les aules impedeix prendre en consideració les activitats que es lliurin fora de termini.

El lliurament de l'activitat es durà a terme a través d'un arxiu adjunt a un missatge, dirigit a la bústia que s'ha destinat al lliurament d'activitats. Heu de resoldre els vostres exercicis utilitzant la mateixa plantilla que us ha proporcionat com a enunciat però (atenció!), havent eliminat prèviament el text de l'enunciat i les instruccions. Amb aquesta última operació s'impedirà que el programari de detecció de plagi habilitat a l'aula detecti coincidències entre pràctiques d'avaluació que, en realitat, incorporen respostes diferenciades dels enunciats plantejats. Aquest programari serà utilitzat pel/per la professor/a col·laborador/a de l'assignatura per ajudar-se en la detecció i prevenció de plagis, còpies i males praxis entre estudiants.

Així mateix, heu en compte els requisits formals que s'especifiquen a continuació:

 • En el document en el qual recollireu l'activitat d'avaluació continuada ja resolta haureu de fer constar: el vostre nom i cognoms; el nom de l'assignatura; el nombre de l'activitat d'avaluació contínua que correspongui; i la data límit que s'ha establert per la seva entrega (i que trobareu en l'aparat de Dates clau d'aquest mateix pla docent).
 • Les pàgines del document han d'estar numerades i es farà constar el nombre total de pàgines del mateix
 • Les respostes s'incorporaran a la mateixa plantilla en la qual heu rebut l'enunciat, prèvia eliminació del text del mateix i les instruccions.
 • Haureu de conservar, però, la numeració de les preguntes de l'enunciat, i indicar el nombre de cadascuna de les preguntes a les quals doneu resposta.
 • El nombre màxim de pàgines del document s'establirà per a cada activitat.
 • Heu d'indicar totes les fonts d'informació que heu fet servir en forma de referències bibliogràfiques, d'acord amb els criteris del Servei Lingüístic de la UOC.

En el registre de lliuraments podeu consultar la relació de PAC enviades a la bústia de lliurament d'activitats. És molt recomanable que, després d'enviar cadascun dels vostres exercicis, accediu a l'espai de registre de lliuraments per comprovar que l'enviament s'ha completat correctament. És responsabilitat de l'estudiant el correcte enviament de les activitats. No s'acceptaran activitats que hagin estat enviades a altres formats dels establerts (.doc, .docx i pdf per als documents escrits, tret que se sol·liciti el contrari), que estiguin malmeses o siguin PAC d'altres assignatures.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Informacions sobre l'avaluació a la UOC

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel¿lència i la qualitat del seu model educatiu.

Avaluació continuada

El sistema d'avaluació de l'assignatura és l'avaluació continuada (AC). Es tracta d'una avaluació formativa que es basa en l'acompanyament progressiu del desenvolupament de l'estudiant de forma personalitzada durant el semestre. Cada activitat està estretament vinculada amb les competències que l'estudiant ha d'adquirir i determinats resultats d'aprenentatge que ha evidenciar favorablement al llarg del procés. Per aquest motiu, totes les activitats són importants, ja que contribueixen de forma progressiva a un procés d'aprenentatge dissenyat detingudament.

En el context d'un màster, es considera fonamental la interacció entre estudiant i professor/a per poder garantir el progrés de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge, així com poder preveure i superar qualsevol dificultat que pugui sorgir. La puntualitat en el lliurament de les activitats es considera essencial. Les solucions enviades fora de termini es consideraran com a no lliurades.

Per tant,

 • El model d'avaluació de l'assignatura és l'AC.
 • Totes les activitats d'AC són obligatòries.
 • A partir del 50% d'activitats lliurades l'estudiant obté una nota diferent a N però si no les ha lliurat totes la nota és una D.

Exemple: Assignatura amb 3 activitats avaluables

Si l'estudiant lliura 1 activitat la nota final d'AC és una N.

Si l'estudiant lliura 2 activitats la nota final d'AC és una D.

En el cas dels estudiants que hagin suspès l'assignatura amb una qualificació de C- (havent aprovat com a mínim una activitat) o bé aquells que hagin deixat de lliurar una de les activitats tenint les altres dues aprovades, excepcionalment podran realitzar una Prova d'Avaluació addicional dins del període de docència de l'assignatura. Aquesta prova es referirà a tots els continguts de l'assignatura i haurà de ser contestada en la seva totalitat. La qualificació màxima que es pot obtenir en aquesta Prova addicional és una C+ que farà mitjana amb la resta de notes obtingudes al llarg del curs. La nota de la qual substituirà a la prova no lliurada o la que  té una qualificació més baixa.

Amunt

Com hem dit anteriorment, l'assignatura se supera mitjançant l'avaluació continuada. Això implica que l'estudiant ha d'haver no només realitzat totes les activitats de l'assignatura, sinó superar-les amb una nota mitjana de C+. En els casos comentats es pot realitzar la prova addicional.

La Matrícula d'Honor podrà atorgar-se a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final propera o igual a 10. Cal destacar que el nombre de Matricules d'Honor assignades no pot excedir el cinc per cent dels estudiants matriculats a l'assignatura en cada curs acadèmic.

El professor/a col·laborador/a, amb el vist-i-plau del Professor/a Responsable, decidirà l'assignació de Matricules d'Honor tenint en compte diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les activitats, la participació a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre altres consideracions.

Amunt

En les dates previstes en la planificació docent de l'assignatura, tindreu disponibles els enunciats de les proves d'avaluació continuada. Una vegada finalitzat el termini de lliurament, podreu accedir a les solucions a través de l'activitat corresponent, apartat "solució". La solució a les activitats en forma de respostes orientatives és una eina important d'aprenentatge. Cal que contrasteu les respostes orientatives amb les vostres pròpies respostes i que detecteu els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació i d'aprenentatge fonamental per a garantir l'adequat seguiment de l'assignatura.

Mitjançant el registre d'avaluació continuada, accedireu a la nota de cada prova d'avaluació. Les qualificacions estaran introduïdes habitualment en el termini d'una setmana des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El professor docent informarà al tauler de la seva publicació i donarà feedback -si s'escau- dels errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades en el conjunt de l'aula.

D'altra banda i en el mateix registre d'avaluació continuada (globus al costat de la nota) el professor/a col·laborador/a també proporcionarà feedback personalitzat a tots aquells estudiants que consideri oportú per al seu procés d'aprenentatge i seguiment de l'assignatura.

Amunt