Tècniques de recerca Codi:  M1.714    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquest curs proporciona a l'estudiant una introducció a les tècniques d'investigació generalment aplicades en el camp de la informàtica i els sistemes d'informació (SI).

Aquest curs tracta els diferents temes tractats pels investigadors del camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), inclosos l'escriptura d'articles científics, la publicació d'investigacions, la presentació de la vostra recerca, la Propietat Intel·lectual, el finançament públic de projectes de recerca i les eines de suport a la investigació.

Les qüestions teòriques tractades en els materials del curs es combinen amb tasques d'avaluació pràctica i d'aprenentatge per familiaritzar l'estudiant amb les tècniques de recerca i de manera que resulti una investigació reeixida en el camp de les TIC.

Amunt

Aquest curs està dissenyat per proporcionar les competències bàsiques sobre tècniques de recerca en informàtica i sistemes d'informació. No es requereixen assignatures prèvies.

Aquest pot ser un dels primers cursos d'una pista de recerca d'un màster o programa de doctorat.

Amunt

Les competències d'aquest curs estan relacionades amb la investigació científica en informàtica o sistemes d'informació. Així, el camp d'aplicació de les competències abordades és el món acadèmic o els departaments de R+D en indústries o organitzacions. En aquest curs es consideren tant la recerca aplicada com la bàsica.

Amunt

En aquest curs es desenvoluparan les competències següents:

 • Habilitats comunicatives a un públic especialitzat i no especialitzat d'una manera clara i inequívoca
 • Capacitat per utilitzar l'anglès com a llengua de comunicació en l'àmbit tecnològic
 • Capacitat per planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes de recerca en el camp de les TIC
 • Capacitat per exercir activitats professionals d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals actuals en l'entorn de les TIC i de la societat i la xarxa
 • Capacitat per dissenyar i realitzar investigacions segons normes de coneixement científic en el camp de les TIC
Nota sobre l'ús de l'anglès: tal com s'especifica clarament a la llista de competències, les habilitats comunicatives en anglès són una competència obligatòria que s'ha d'avaluar en aquest curs. Per tant, l'estudiant ha d'enviar tots els missatges als espais de discussió i fòrum en anglès. A més, és obligatori escriure les solucions de totes les tasques en anglès. L'incompliment d'aquest requisit implicarà que la competència en anglès no s'avaluarà positivament, cosa que comportarà una nota de "suspens" al curs. D'altra banda, els missatges privats al tutor del curs es poden escriure en anglès, català o castellà.

Amunt

Aquest curs consta dels continguts següents:
 • Redacció d'articles científics
 • Publicació de recerca
 • Presentació de la vostra investigació
 • Propietat intel · lectual
 • Finançament públic de projectes de recerca
 • Eines de suport a la investigació

Amunt

Material Suport

Amunt

Clarisó, Robert. Formal Proof. Understanding, writing and evaluating proofs, Editorial UOC, Barcelona, 2010.

Amunt

Oates, B.  J. Researching Information Systems and Computing, SAGE, Londres, 2006.

Amunt

Materials i tasques

L'estudiant ha de seguir els materials de l'assignatura que presenten els continguts del curs i presentar solucions als treballs (també anomenats Activitats d'avaluació contínua - CAA) que es publicaran en dates concretes durant el curs. Aquestes tasques no només tenen com a finalitat l'avaluació, sinó també com a activitat d'aprenentatge.

Planificació

L'àrea de Planificació de l'aula virtual conté el llistat de les tasques i altres activitats i l'agenda del curs. Aquestes eines proporcionen indicacions sobre la programació i el temps suggerit per a cada unitat d'estudi, així com informació complementària sobre el procés d'aprenentatge i els materials d'aprenentatge. Són una eina útil per a l'estudiant abans, durant i després de l'estudi de cada unitat.

Espais de comunicació: tauler d'anuncis, debat i fòrum

Els espais de comunicació actius de seguiment de l'aula virtual (tauler d'anuncis, debat i fòrum) són de gran rellevància. Aquests espais s'utilitzen per donar respostes, plantejar dubtes, plantejar preguntes i debatre sobre els diferents temes d'estudi relacionats amb la matèria d'estudi.

 • El tauler d'anuncis és el lloc on el tutor del curs fa anuncis públics.
 • La bústia de discussió es pot utilitzar per organitzar debats sobre un tema específic.
 • El Fòrum és l'espai de debat obert on els estudiants poden plantejar dubtes i comentar els diferents temes relacionats amb el curs.
Pla d'estudis

És aconsellable intentar fer un treball constant d'estudi i resolució de les tasques, ja que aquesta és la forma més probable d'aprovar el curs. Per aquest motiu, se suggereix un calendari particular (pla d'estudi) per a la distribució de les activitats d'aprenentatge i avaluació durant el trimestre. Aquesta informació es mostra al calendari que apareix a l'aula virtual.

Temporalització i trajectòria d'aprenentatge

En accedir al calendari, l'estudiant disposarà d'una distribució provisional del temps per a cada tasca d'aprenentatge. A més, el calendari inclou les dates clau del semestre, com ara la publicació i l'enviament de les tasques. Tingueu en compte que s'han de respectar estrictament les dates d'enviament de les tasques. Per tant, és molt aconsellable seguir la trajectòria d'aprenentatge suggerida i respectar les dates indicades per a l'estudi de cada unitat.

Tasques i solucions

L'estudiant podrà accedir a les tasques a l'espai de Planificació de l'aula virtual. El conjunt de preguntes de la tasca estarà llest per a la descàrrega juntament amb les pautes per enviar les respostes en el format adequat i el termini de presentació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L’avaluació d’aquest curs es realitza a través de les tasques publicades durant el curs. La nota final de les tasques es converteix en la nota final de l'assignatura. La nota final es calcularà utilitzant les notes dels quatre treballs que es publicaran durant el curs per facilitar l’estudi de les diferents unitats.

A més, la participació de cada estudiant en activitats de classe, com ara debats, és avaluada pel tutor del curs juntament amb la PAC. Això no vol dir que el tutor del curs doni bones notes per corregir comentaris i males per a incorrectes. Participar en activitats de classe, ajudar els companys a resoldre els seus dubtes, plantejar preguntes interessants, contribuir a la wiki i unir-se a debats i discussions de manera constructiva s’avaluen positivament.

En el procés d’avaluació s’han de complir les següents regles:

Dues setmanes per enviar cada activitat

La data límit per presentar la solució de cadascun dels treballs es notificarà en la seva publicació. El temps necessari per resoldre cada activitat és variable, ja que depèn del progrés de cada alumne, de les seves habilitats anteriors i de la nota desitjada. Totes les activitats disposaran d’unes dues setmanes per presentar la solució, de manera que cada estudiant pugui trobar un horari adequat que s’adapti a les seves preferències o necessitats.

Quatre tasques

L’avaluació contínua del curs consta de quatre treballs que els estudiants han de resoldre individualment i presentar-los respectant els terminis especificats a la planificació del curs. La quarta activitat és obligatòria per aprovar el curs, ja que proporciona una síntesi de tot el curs. Cada CAA consta de preguntes tant teòriques com pràctiques.

Nota final

La qualificació final de l'avaluació contínua s'obtindrà aplicant la fórmula següent:

Nota final = PAC 1 * 20% + PAC 2 * 20% + PAC 3 * 30% + PAC 4 * 30%

Per aprovar l'assignatura, la quarta PAC és obligatoria, ja que és una síntesi de tot el curs. A més, caldrà presentar almenys dos dels tres primers treballs, tot i que us animem a presentar-los tots per tal d'obtenir una millor nota final i desenvolupar les competències relacionades.

Tingueu en compte que les diferents tasques tenen diferents pesos a la fórmula. Després d'aplicar aquesta fórmula, és necessari obtenir almenys C + per aprovar el curs. Si l'alumne suspèn (amb C o D) una tasca o no la presenta (N) haurà de compensar-la amb una nota alta en alguna altra tasca. Les tasques no enviades es comptabilitzaran com a zeros a la fórmula proporcionada anteriorment.

Presentació

Les tasques es publicaran a la planificació de l'aula virtual en les dates especificades. La solució als treballs s'ha de presentar a l'àrea d'Avaluació contínua de l'aula virtual respectant estrictament els terminis publicats. El format per enviar la solució per a cada avaluació s'especificarà a l'avaluació. Es proporcionarà o es discutirà una proposta de solució de les activitats a l'aula virtual com a part del procés d'avaluació i retroalimentació.

Normativa i compromisos

 • Les tasques s'han de dur a terme individualment, tret que s'especifiqui el contrari. Si no s'observa aquesta norma, els estudiants seran qualificats amb una D (suspens).
 • Els estudiants han de proporcionar les seves pròpies solucions a les tasques. La còpia textual dels paràgrafs d'un recurs en línia es considerarà plagi, donant lloc a una nota D en la tasca corresponent.
 • Les solucions s'han d'enviar segons els formats i les condicions especificats en cada cas. El fet de no fer-ho pot no comportar automàticament una nota inferior, però l'avaluació es veurà afectada negativament
Plagi

Un seguiment adequat del projecte us promet dur a terme les activitats proposades individualment i d'acord amb les indicacions d'aquesta Guia d'estudi. Si no, la nota final de l'avaluació contínua s'avaluarà amb un D.

D'altra banda, i sempre a criteri de la Facultat, l'incompliment d'aquesta obligació pot suposar que no us permetrà aprovar cap altra assignatura mitjançant avaluació contínua ni en el semestre real ni en el següent.

Amunt

Aquest curs no té exàmens finals ni proves de validació. L’avaluació es realitzarà exclusivament amb la PAC (Proba d'Avaluació Continuada).

Amunt

El tutor dirigirà i guiarà els estudiants a través del tauler d'anuncis de l'aula perquè puguin fer un bon seguiment de l'assignatura. També respondrà a les preguntes que surtin al fòrum, així com a les consultes i ressenyes enviades a la seva bústia personal.

El tutor també farà una avaluació contínua personalitzada, revisarà i comentarà totes les PACS lliurades per l'estudiant. Aquests comentaris ajudaran l'alumne a progressar en l'aprenentatge i adquirir les competències.

Amunt